facebook RSS # #

20.06.2018 18:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-12 10:51       aktualizacja: 2017-09-12 12:21       WIADOMOŚCI
  A A A

Mniej sprawozdań. MF: wygasł obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WSa

Mniej sprawozdań. MF: wygasł obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WSa
Fot. Fotolia
Samorządy nie muszą już ewidencjonować wydatków strukturalnych oraz sporządzać rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 - poinformował resort finansów.

Ministerstwo za pośrednictwem RIO poinformowało jednostki samorządowe o braku konieczności dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych oraz wygaśnięciu obowiązku sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe.

Ma to związek z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Resort poinformował też, że pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej odnoszące się do sprawozdawczości wydatków strukturalnych, w tym uchylające wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.

Ministerstwo zwróciło też uwagę, że w związku z uchyleniem podstawy prawnej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44 poz. 255) utraciło swoją moc obowiązującą z dniem wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy.

Z szacunków organizacji Forum Od-nowa wynika, że każdego roku ok. 56 tys. instytucji samorządowych musi wytworzyć blisko 1,5 mln sprawozdań budżetowych. Do sporządzenia sprawozdania Rb-Wsa (dotyczącego wydatków strukturalnych) zobowiązanych było ponad 28 tys. jednostek.

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-25 09:12:15
urzędnik: Tu mowa tylko o sprawozdaniach, które mają umocowanie ustawowe. A kto zlikwiduje bzdurne meldunki na "widzi mi się" urzędników państwowych szczebla wojewódzkiego? Czy ktoś je policzył, a ich częstotliwość - miesięczna, kwartalna a nawet dzienna dla 500+. Zamiast przyjmować wnioski i wydawać decyzje trzeba je codzienne liczyć.
 
2017-09-14 11:12:25
Tomasz Wojtania: W Dz.U.2017.1475 jest ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2017 r.).

W ustawie tej jest art. 11, który obowiązuje od 2 września. Jest w nim m.in. napisane, że:

Art. 11. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
3) w art. 41 w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. j;

Moim zdaniem niezły chyba kabaret z tego wychodzi, gdyż rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej opublikowane w Dz.U.2016.1015 j.t. z p.zm. , tj. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wydane jest na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

A jak widać wyżej z art 41 ustęp 2 uchylono literę "j".

A zatem zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", cytuję:

§ 32. 1. Jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której wydano akt wykonawczy, albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą odpowiednio z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej albo z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu.
2. Jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego, zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego.
3. Jeżeli zmiana treści przepisu upoważniającego polega na tym, że zmienia się organ upoważniony do wydania aktu wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt zachowuje moc obowiązującą; w takim przypadku organem upoważnionym do zmiany lub uchylenia aktu wykonawczego wydanego na podstawie zmienionego przepisu upoważniającego jest organ wskazany w zmienionym upoważnieniu.

...proszę sobie przeczytać raz jeszcze ustęp 2:

Jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się (...), zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym (...), przyjmuje się, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego.


Pewnie się mylę ale chyba nie mamy na dziś rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej, gdyż straciło moc w świetle zasad techniki prawodawczej jakie podobno obowiązują w Polsce.

Czy Polska ma jakąkolwiek sprawozdawczość budżetową?

Szkoły są bowiem dwie:

jedna mówi,że całe rozporządzenie traci moc, a druga, że tylko to co jest niezgodne z delegacją ustawową.

CZY OSOBA SPORZĄDZAJĄCA I PODPISUJĄCA SPRAWOZDANIA MA ZATEM ROZSTRZYGAĆ ÓW PROBLEM? Albo urzędnik z MF piszący jakiś komunikat?

Co to za prawo mamy w Polsce aby wprost nie było wiadomo co ze sprawozdawczością. Komentarze do techini legislacyjnej pisane nawet przez prawników nie są przecież źrodłem prawa.

A o wytoku TK w podobnej sprawie jakoś cicho...
 
2017-09-13 14:25:51
Ela: Zlikwidować obowiązek tworzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Tak wypowiadają się nawet radni.Za dużo niepotrzebnych papierów.
 
2017-09-12 18:47:17
Jarek: Normalnie szał

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25