facebook RSS # #

21.09.2018 18:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-03 13:54       aktualizacja: 2017-10-03 13:57       WIADOMOŚCI
  A A A

Odpowiedzi do testu na urzędnika


1.     Akty prawa miejscowego uchwalone przez Radę Miasta Poznania podlegają ogłoszeniu w:


a)     Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


b)    Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej


c)     Monitorze Polskim


d)    Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania


 


2.     Skontrum zasobu archiwalnego to:


a)     porównanie faktycznego zasobu archiwum ze spisami akt oraz innymi pomocami archiwalnymi


b)    wydzielenie akt do wybrakowania


c)     kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w celu sprawdzenia prawidłowości działania archiwum


 


3.     Organem wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu KPA jest:


a)     w każdej sprawie samorządowe kolegia odwoławcze


b)    wojewoda


c)     samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej


 


4.     Podstawowy termin na odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej wynosi:


a)     7 dni


b)    14 dni


c)     nie więcej niż 2 miesiące


 


5.     Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zasada równości oznacza, że:


a)     oferty mogą składać jedynie wykonawcy posiadający certyfikat równego traktowania swoich pracowników.


b)    wśród członków komisji przetargowej musi być taka sama ilość kobiet i mężczyzn


c)     zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców a wszystkie czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm


  


6.     Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego to:


a)     zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej


b)    zadania, które jednostkom samorządu terytorialnego nakłada ustawa


c)     zadania niepubliczne służące zaspokajaniu potrzeb obywateli


 


7.     Dyrektor Wydziału prosi o połączenie telefoniczne z Marszałkiem Województwa. Po nawiązaniu kontaktu z SEKRETARIATEM Marszałka i upewnieniu się, iż może on podjąć rozmowę dokonuje się połączenia w następującej kolejności:


a)     SEKRETARIAT Marszałka łączy Marszałka z SEKRETARIATEM Dyrektora Biura, który łączy bezpośrednio z Dyrektorem


b)    Dyrektora łączy się z SEKRETARIATEM Marszałka a SEKRETARIAT łączy bezpośrednio z Marszałkiem


c)     SEKRETARIATY dokonują równoczesnego połączenia swoich przełożonych


 


8.     Przepisów ustawy o rachunkowości nie stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP:


a)     wszystkich spółek osobowych działających na podstawie KSH


b)    spółek kapitałowych w organizacji


c)     NBP


 


9.     Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne , jeśli:


a)     odzwierciedlają stan rzeczywisty


b)    wprowadzono do nich kompletnie i bezbłędnie wszystkie zakwalifikowane dowody księgowe


c)     są prowadzone zgodnie z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości


 


10.  Co oznacza skrót R.S.V.P.?


«proszę o odpowiedź – skrót umieszczany na zaproszeniach»


 


 


kic/


 


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25