facebook RSS # #

22.11.2019 17:41

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-10 15:05       aktualizacja: 2017-10-10 15:15       WIADOMOŚCI
  A A A

Ile na pomoc. GUS podliczył wydatki samorządów na pomoc społeczną

Ile na pomoc. GUS podliczył wydatki samorządów na pomoc społeczną
Fot. Fotolia
Wprowadzone w 2016 r. świadczenie wychowawcze 500 plus podwoiło wydatki gmin i miast na prawach powiatu na pomoc społeczną - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak poinformował GUS, w 2016 r. na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej z budżetów jednostek samorządowych wszystkich kategorii przekazano, łącznie ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa, kwotę 47 448 mln zł, czyli o 19 645 mln zł więcej niż w 2015 r.

Udział kosztów poniesionych na pomoc społeczną w strukturze wydatków budżetowych JST ogółem zwiększył się do 23 proc. Dla porównania, w roku poprzednim wynosił 14,2 proc. W dziale pomoc społeczna zrealizowano 44 691 mln zł, z czego na świadczenia wychowawcze 500 plus przypadło 17 405 mln zł. W dziale pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej zrealizowano 2 756 mln zł.

Na jednego mieszkańca Polski z wydatków w działach  852 "Pomoc społeczna" i 853 "Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" przypadało w 2016 r. przeciętnie 1 235 zł. Średnia dla Polski kwota wydatków na jedną osobę była wyższa o 512 zł w stosunku do roku poprzedniego.

GUS sprawdził także, które województwa przeznaczały najwięcej środków na politykę społeczną. Jak pokazały dane, najwyższą kwotę na osobę, podobnie jak w latach poprzednich, wydatkowano w woj. warmińsko-mazurskim (1 537 zł). Kwoty przekraczające średnią dla kraju (1 235 zł) odnotowano ponadto w dziewięciu województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim, podkarpackim, lubelskim, zachodniopomorskim, podlaskim i wielkopolskim. Najniższą kwotę w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatkowano w woj. śląskim (1 084 zł).


Źródło: GUS

Z budżetów gmin w 2016 r. wydatkowano łącznie 28 668 mln zł, czyli 60,4 proc. wszystkich środków przekazywanych z budżetów samorządów na zadania w tym zakresie. W porównaniu z 2015 r. oznaczało to wzrost o 14 508 mln zł.

Z budżetów miast na prawach powiatu przeznaczono łącznie 13 490 mln zł, czyli 28,5 proc. środków wydatkowanych przez samorządy na wydatki w tych działach. Najwyższą pozycję w wydatkach stanowiły wypłaty świadczeń wychowawczych, które zrealizowano w kwocie 4 358 mln zł. Na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przekazano 2 802 mln zł.

Wydatki powiatów stanowiły 10,1 proc. łącznych kosztów JST w tym obszarze. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na finansowanie infrastruktury społecznej, czyli domów pomocy społecznej (1 945 mln zł), placówek opiekuńczo-wychowawczych (666 mln zł) i rodzin zastępczych (787 mln zł).

Z budżetów województw na pomoc społeczną przeznaczano 487 mln zł, czyli 1 proc. łącznych wydatków. W porównaniu z 2015 r. oznaczało to spadek kosztów o 165 mln zł. Najwięcej środków, 268 mln zł, przypadało na wojewódzkie urzędy pracy.

Według GUS, przyczyną dynamicznego wzrostu wydatków JST było wprowadzone w 2016 r. świadczenie 500 plus. Podwoiło ono wydatki w działach pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej z budżetów gmin i miast na prawach powiatu.

Publikacja GUS pt. „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.” przedstawia informacje o liczbie i strukturze placówek pomocy społecznej, formach udzielanej pomocy oraz skali przekazywanego beneficjentom wsparcia, a także źródłach finansowania pomocy społecznej.

Dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą z rocznej sprawozdawczości GUS. Uzupełniono je o informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów.

dap/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-11 09:52:38
Tomasz Wojtania: Jak wynika z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparciem z rządowego programu Rodzina 500 plus do końca grudnia 2016 roku objęto ponad 3,8 miliona dzieci do 18 lat. Do 2,78 miliona rodzin trafiło ponad 17 miliardów złotych.Ponieważ 31 grudnia 2016 roku był dniem, w którym osiągnięto połowę pierwszego okresu świadczeniowego, na drugą jego część do wypłaty powinno trafić kolejne 17 miliardów złotych. Zgodnie bowiem z art. 48 ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 z póź. zm.) pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się 30 września 2017 roku. A zatem licząc od 1 kwietnia 2016 roku 9 miesięcy pierwszego okresu świadczeniowego przypadało na rok 2016 i kolejne 9 miesięcy pierwszego okresu świadczeniowego przypadało na rok 2017. Logiczne jest zatem stwierdzenie, że skoro w roku 2016 wypłacono z pierwszej części okresu świadczeniowego 17 mld złotych, to do wypłaty w drugiej części pierwszego okresu świadczeniowego w roku 2017 jest kolejne 17 mld złotych.

Te 17 miliardów złotych to zobowiązania państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia. Osoby te złożyły stosowne wnioski. Wnioski te zostały rozpatrzone i w drodze decyzji administracyjnej z klauzulą natychmiastowej wykonalności (art. 27 ustęp 3 ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) osobom tym przyznano świadczenie wychowawcze, czyli słynne 500 plus.
Jednakże próżno szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansie z wykonania budżetu państwa… bo nie ma takiego bilansu.
Próżno też szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej… bo to nie resort lecz jednostki samorządu terytorialnego realizują program Rodzina 500 plus i wypłacają świadczenia osobom uprawnionym.

Próżno też szukać informacji o faktycznej kwocie zobowiązań państwa polskiego wobec osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w bilansach jednostek samorządu terytorialnego, choć to właśnie one realizują program Rodzina 500 plus i wypłacają świadczenia osobom uprawnionym… bo jednostki pomocy społecznej kompletnie nie radzą sobie z obowiązkami w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Ot, po prostu księgowi OPS nauczeni są na ogół jedynie obsługi programu do świadczeń, a skarbnicy obsługują system Besti@. To, co w programie ma się zgadzać, a księgowość już niekoniecznie.

Pojawia się zatem uzasadniona teza, iż analiza sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek realizujących program Rodzina 500 plus dowodzi, że w Polsce nie ma takiego programu.


....gdzie się zgubił program Rodzina 500plus???

http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/gdzie-sie-zgubil-program-rodzina-500-plus10716.html
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25