facebook RSS # #

21.09.2018 21:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-10 15:30       aktualizacja: 2017-10-10 15:42       WIADOMOŚCI
  A A A

Tak dla regulatora. Rząd przyjął projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Tak dla regulatora. Rząd przyjął projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Fot. Fotolia
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który okresla m.in. kompetencje nowego regulatora taryf wodno-kanalizacyjnych.

W komunikacie po posiedzeniu rządu podkreslono, że regulacje wprowadzone tą ustawą nie spowodują obciążenia obywateli dodatkowymi opłatami lub innymi daninami publicznymi.

Według autorów projektu obecny model świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych nie zapewnia obiektywnego oraz niezależnego nadzoru, jeśli chodzi o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - niejednokrotnie jednostka samorządu terytorialnego pełni jednocześnie funkcję właściciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, organu nadzoru oraz przedstawiciela odbiorców tych usług.

Zdaniem resortu infrastruktury często powoduje to nieuzasadniony wzrost cen za usługi wodociągowo-kanalizacyjne i konflikt interesów między wspomnianymi podmiotami.

Czytaj także: Nowy nadzór. Ukazał się projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

W znowelizowanych przepisach określono zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady: działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Określono także wymagania wobec jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz tryb zatwierdzania taryf i wskazano zadania organu regulacyjnego.

Organem regulacyjnym będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie" (obecnie jest to zadanie gmin). Rozwiązanie to powinno przyczynić się do wyeliminowania ryzyka nieuzasadnionego wzrostu stawek opłat oraz cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków. PGW „Wody Polskie" zostało powołane ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.

Kompetencje nadzorcze nowego regulatora

Zadaniem organu regulacyjnego będzie: opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków; rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.

Do zadań organu regulacyjnego będzie także należało wymierzanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązku przedstawienia do zatwierdzania taryf lub stosowanie zawyżonych cen albo stawek opłat już po ich zatwierdzeniu.

Zadaniem tego organu będzie również zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie i publikowanie informacji o średnich cenach dostaw wody i odbioru ścieków, a także sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności, jeśli chodzi o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Organ regulacyjny ma także prowadzić punkty informacyjne dla odbiorców usług. Zgodnie z projektem ustawy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW „Wody Polskie" będzie rozstrzygał - w decyzji - spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. W szczególności chodzi o spory dotyczące odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego bądź odmowy przyłączenia nieruchomości do sieci. Od decyzji organu regulacyjnego przewidziano odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby sporów i konfliktów powstałych na tym tle.

Zgodnie z projektem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą ponosić opłatę za wydanie decyzji dotyczącej zatwierdzenia taryf przez organ regulacyjny. Przyjęto, że wysokość opłaty stanowi dwukrotność opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (będzie to 500 zł).

Po zmianach przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne będzie określać taryfę na 3 lata (dotychczas taryfy obowiązywały przez rok). Umożliwi to bilansowanie dostępnych zasobów wodnych w okresie dłuższym niż rok, co jest ważne w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. suszy) i odciąży przedsiębiorstwa od corocznych zadań związanych z wyznaczaniem wielkości taryf.

Projekt ustawy zawiera także przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego. Nowe przepisy mają obowiązywać z dniem następującym pod dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Do końca 2017 r. zadania organu regulacyjnego będzie wykonywał prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia 2018 r. jego zadnia przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie" albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW „Wody Polskie".

Czytaj także: Luka w ustawie. Prof. Rakoczy: Prawo wodne nie zabrania ustalenia nowej taryfy za wodę 


Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25