facebook RSS # #

25.09.2018 15:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-11 12:49       aktualizacja: 2017-10-11 17:03       WIADOMOŚCI
  A A A

Branża zaskoczona. IGWP zgłosiła 29 uwag do projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Branża zaskoczona. IGWP zgłosiła 29 uwag do projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Fot. IGWP
„Jesteśmy zdumieni informacją o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tym bardziej, że przyjęta wersja projektu różni się od tej przekazanej do konsultacji społecznych" - powiedziała Serwisowi Samorządowemu PAP Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Poskie".

Prezes zwróciła uwagę, że przyjęty przez rząd projekt zmienia m.in.: datę wejścia w życie ustawy na tryb praktycznie natychmiastowy tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz wprowadza nieprecyzyjne kryteria oceny kosztów, pozwalające na dużą swobodę ich interpretacji przez organ nadzorujący.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt przewiduje powołanie nowego organu regulacyjnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ma nim być dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie" (obecnie jest to zadanie gmin). Do zadań nowego organu należeć będzie m.in. opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług, a także wymierzanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązku przedstawienia do zatwierdzania taryf lub stosowanie zawyżonych cen albo stawek opłat już po ich zatwierdzeniu.

Projekt przewiduje też m.in. wydłużenie okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki do 3 lat (obecnie 1 rok).

Więcej: Tak dla regulatora. Rząd przyjął projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Szefowa IGWP podkreśliła, że branża wodociągowo-kanalizacyjnych nie jest przeciwna reformie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ani powołaniu centralnego regulatora rynku. „Uważamy jednak, że wprowadzenie tak rewolucyjnych rozwiązań powinno zostać poprzedzone szerokimi konsultacjami z sektorem, a nowy regulator dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych powinien działać na przejrzystych zasadach, dających gwarancję bezstronnego i niezależnego nadzoru nad rynkiem usług wod-kan." - zaznaczyła Jakuta.

W stanowisku do rządowego projektu IGWP zgłosiła aż 29 postulatów dotyczących zmiany bądź przeredagowania proponowanych przepisów.

Izba opowiedziała się m.in. za pozostawieniem dotychczasowego trybu uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Według wodociągowców nie ma konieczności wprowadzania dodatkowego elementu w procesie uchwalania tych regulaminów przez radę gminy skoro nowy regulator zostanie wyposażany w dostateczne kompetencje umożliwiające mu faktyczną kontrolę nad rynkiem.

IGWP zaproponowała też, aby to przedsiębiorstwa wod.-kan. decydowały o proponowanej długości obowiązywania taryf za wodę i ścieki, biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne. W opinii zwrócono uwagę, że rynek usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w przeciwieństwie np. do rynków energii elektrycznej i ciepła pozostaje w dużej mierze pod wpływem warunków lokalnych, których nie można wprost porównywać.

Branża negatywnie oceniła też zaproponowany w projekcie termin przekazania wniosku o zatwierdzenie taryfy. Zdaniem IGWP 120 dni to zbyt długa perspektywa, która zmusi firmy wodociągowo-kanalizacyjne do kalkulowania taryf z większym niż dotychczas wyprzedzeniem. Zdaniem branży szacowanie kosztów z wielomiesięcznym wyprzedzeniem może być utrudnione w związku ze zmieniającymi się niezależnie od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych opłat, które muszą ponosić.

Nowa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ma wejść w życie z dniem następującym pod dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z projektem do końca 2017 r. zadania organu regulacyjnego będzie wykonywał prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia 2018 r. jego zadnia przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie" albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW „Wody Polskie".

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25