facebook RSS # #

19.01.2020 13:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-07 15:47       aktualizacja: 2017-11-08 11:39       WIADOMOŚCI
  A A A

Pierwszy etap. Adwokat o kłopotach beneficjentów projektów unijnych

Pierwszy etap. Adwokat o kłopotach beneficjentów projektów unijnych
Fot. Beata Cywińska
Zdobycie europejskiego dofinansowania to dopiero pierwszy etap, być może nawet ten łatwiejszy – uważa adwokat Beata Cywińska, zajmująca się obsługą projektów finansowanych z funduszy unijnych.

„Większość podmiotów bardzo cieszy informacja, że otrzymali dofinansowanie z funduszy unijnych. Jednak zdobycie dofinansowania to dopiero pierwszy etap, a być może nawet ten łatwiejszy” – powiedziała prawniczka.

Jak podkreśliła, umowa o dofinansowanie „naszpikowana jest licznymi obowiązkami i ograniczeniami nakładanymi na beneficjenta”. „Właściwie realizacja projektu współfinansowanego ze środków pomocowych to trochę jak balansowanie na krawędzi. Liczba ryzyk i zagrożeń jest ogromna, ale też korzyści w postaci dofinansowania znaczne” - dodała.

Groźne wydatki

Według mec. Cywińskiej największym zaskoczeniem jest fakt, że zrealizowanie projektu i osiągnięcie założonych wskaźników (nawet na wyższym poziomie niż zapisano we wniosku o dofinansowanie) nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione w projekcie będą automatycznie uznane za kwalifikowalne.

„Instytucja wdrażająca czy pośrednicząca będąca drugą stroną umowy o dofinansowane projektu dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków w dwóch płaszczyznach: merytorycznej i formalnej, jeżeli chodzi o ocenę merytoryczną to wydatki będą niekwalifikowalne w przypadku niezrealizowania projektu tj. nieosiągnięcia wskaźników” – wyjaśniła. Jak dodała, instytucja wdrażająca czy pośrednicząca zastosuje w takim przypadku regułę proporcjonalności i zmniejszy kwotę dofinansowania proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia wskaźników, żądając zwrotu części dofinansowania, która zostanie uznana za niekwalifikowalną.

Prawniczka zaznaczyła, że może dojść do sytuacji, w której wszystkie wydatki będą poniesione prawidłowo od strony formalnej, zgodnie z umową i wytycznymi, ale np. projekt nie zostanie zrealizowany w pełnym wymiarze rzeczowym, więc część wydatków zostanie uznana za niekwalifikowalne i beneficjent będzie musiał ją zwrócić.

W morzu wytycznych

Zdaniem mec. Cywińskiej, najwięcej problemów wiąże się z dopełnieniem wszystkich wymogów formalnych związanych z kwalifikowalnością. „Te trudności spowodowane są m.in. rozproszeniem licznych obowiązków formalnych nałożonych na beneficjenta po wielu dokumentach, a także dużą liczbą formalnych ograniczeń” - tłumaczyła. Jak dodała, potwierdzeniem tego jest na przykład wzór umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która w jednym z pierwszych paragrafów nakłada obowiązek przestrzegania i stosowania kilku dokumentów.

Są to: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, „Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Według ekspertki najważniejszym dokumentem określającym warunki kwalifikowalności każdego wydatku są „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

Jak podkreśliła, należy pamiętać, że wytyczne podlegają zmianom i w okresie realizacji projektu może obowiązywać kilka wersji tego dokumentu. „Natomiast każdy beneficjent, realizując projekt, ma obowiązek stosować się do aktualnej wersji wytycznych, co wynika z umowy o dofinansowanie” – dodała.

Planujemy kontynuację tematu.
Kkż/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25