facebook RSS # #

20.01.2020 04:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-30 16:11       aktualizacja: 2017-11-30 16:13       WIADOMOŚCI
  A A A

Batalia z szansą. Pokontrolne wezwanie do zwrotu środków nie oznacza obowiązku jego dokonania

Batalia z szansą. Pokontrolne wezwanie do zwrotu środków nie oznacza obowiązku jego dokonania
Fotolia
Jeżeli beneficjent nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi, to fakt wezwania do zwrotu środków nie oznacza obowiązku dokonania tego zwrotu – uważa ekspertka.

W sytuacji, gdy wynik przeprowadzonej np. przez instytucję pośredniczącą kontroli projektu nie jest dla beneficjenta korzystny tj. kontrolujący ocenili, że jakaś część wydatków podlega zwrotowi jako wydatki niekwalifikowalne, rozpoczyna się trudna, ale nie pozbawiona szans batalia – powiedziała prawniczka, adwokat Beata Cywińska, zajmująca się obsługą projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Jak przypomina mec. Cywińska, prawny obowiązek zwrotu środków wynika z ustawy o finansach publicznych, gdzie ustawodawca wskazał, że zwrotowi podlegają środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

„Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej wskazywaną podstawą zwrotu środków przez beneficjentów jest wydatkowanie niezgodnie z procedurami” – podkreśliła prawniczka.

Jak dodała, zanim dojdzie po kontroli do formalnego żądania zwrotu środków od beneficjenta, musi on dokładnie zapoznać się z informacją pokontrolną, w którym kontrolujący przedstawiają stwierdzone naruszenia.

„Jeżeli beneficjent nie zgadza się z treścią informacji pokontrolnej, ma prawo odnieść się do zawartych tam ustaleń i przedstawić swoje argumenty” – zaznaczyła Beata Cywińska. Jak dodała, w sytuacji, gdy instytucja kontrolująca nie uwzględni racji beneficjenta - co jej zdaniem zdarza się bardzo często - i podtrzyma swoje stanowisko odnośnie stwierdzonych uchybień, wzywa do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych transz środków.

W opinii prawniczki, jeżeli beneficjent uważa, że ustalenia kontrolujących są nieprawidłowe i nie doszło do naruszenia procedur, to fakt wezwania do zwrotu nie oznacza, że ma on obowiązek dokonania tego zwrotu.
„Co więcej, jeżeli beneficjent nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących, to nie powinien podpisywać informacji pokontrolnej - podpisanie dokumentu, jakim jest informacja pokontrolna, oznacza, że potwierdza ustalenia, więc de facto wytrąca sobie argumenty potrzebne na dalszym etapie walki” – tłumaczy mec. Cywińska.

Jej zdaniem dokonanie zwrotu środków po wezwaniu, a przed wydaniem decyzji administracyjnych, definitywnie zamyka beneficjentowi możliwości późniejszego odwołania się i zaskarżenia wydanych decyzji do sądu administracyjnego.

Ekspertka podkreśla, że jeśli beneficjent nie zgadza się z wynikami kontroli, należy czekać na wszczęcie przez instytucję wdrażającą lub pośredniczącą postępowania administracyjnego o zwrot środków z dofinansowania i na wydanie decyzji. „W przypadku samorządów oraz samorządowych osób prawnych nie ma zagrożenia, że podmioty te zostaną wpisane do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania” - podkreśliła.

Według Beaty Cywińskiej, na etapie postępowania administracyjnego instytucja wdrażająca lub pośrednicząca staje się organem I instancji, a beneficjent jako strona ma prawo przedstawiać swoje wyjaśnienia, popierając je odpowiednimi dowodami, najczęściej w postaci dokumentów. „Czasami należy rozważyć, czy własnego stanowiska nie warto wzmocnić opinią prawnika czy w niektórych sytuacjach opinią biegłego, rzeczoznawcy itp. w zależności od okoliczności sprawy” - podkreśliła.

Jej zdaniem trzeba pamiętać, że beneficjent ma także prawo zgłaszać wnioski dowodowe - np. o przesłuchanie świadka, o powołanie biegłego itp. „Świadkiem może być np. pracownik, uczestnik projektu lub wykonawca świadczący usługi na rzecz projektu, a w zależności od tego, czego dotyczy spór tj. jakie zarzuty postawiono beneficjentowi, zeznania świadka mogą być bardzo cenne” - dodała.

W opinii prawniczki, przed wydaniem decyzji przez organ beneficjent powinien zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego, aby mieć wiedzę na jakich dokumentach będzie opierał się organ wydając decyzję. „Warto też pilnować, czy organ działa zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, bo to może być pomocne w walce o uchylenie niekorzystnych dla beneficjenta decyzji” - wyjaśniła.

Beata Cywińska tłumaczyła, że na poziomie instytucji wdrażającej lub pośredniczącej postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji w I instancji, ale to nie oznacza zakończenia całego postępowania. „Od niekorzystnej decyzji służy prawo złożenia odwołania do organu odwoławczego, którym może być instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca” - podkreśliła.

Jak dodała, dopiero decyzja wydana przez organ odwoławczy jest decyzją ostateczną, co oznacza, że podlega wykonaniu w drodze egzekucji administracyjnej, ale jednocześnie dopiero jako decyzja ostateczna podlega kontroli sądów administracyjnych. Beneficjent, który wciąż nie zgadza się z rozstrzygnięciami organów może zaskarżyć decyzję organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga do sądu podlega opłacie, której wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu czyli kwoty objętej żądaniem zwrotu.

„Z mojej praktyki wynika, że warto składać skargę do sądu administracyjnego, bo w wielu przypadkach decyzje organów administracji były uchylane przez sądy, które miały na daną sprawę spojrzenie bardziej obiektywne” – zaznaczyła prawniczka. Jak dodała, jeżeli wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dla beneficjenta korzystny, to jest to dla organu pierwsza wskazówka, że jego działanie nie było prawidłowe.

Kkż/
TAGI: DOTACJE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25