facebook RSS # #

05.12.2019 22:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-03 13:32       aktualizacja: 2018-01-03 13:37       WIADOMOŚCI
  A A A

Nowe limity. RIO: zmienił się limit wydatków na środki trwałe, które JST mogą zaliczyć do KUP

Nowe limity. RIO: zmienił się limit wydatków na środki trwałe, które JST mogą zaliczyć do KUP
Fot. RIO Warszawa
Zmienił się limit wydatków na środki trwałe, które samorządy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - przypomniała RIO.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przypomniała, że z dniem 1 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3 500 zł do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (zarówno w ustawie o PIT, jak i ustawie o CIT).

Chodzi o ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2017.2175), która wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2016.1888, z późn. zm.) o następującym brzmieniu: art. 2 pkt 21) użyte w art. 16d w ust. 1, w art. 16e w ust. 1 i 2, dwukrotnie w art. 16f w ust. 3, dwukrotnie w art. 16g w ust. 13 oraz w art. 16k w ust. 9 wyrazy „3 500 zr zastępuje się wyrazami „10 000 zł".

RIO zaapelowała do samorządów, aby zwróciły uwagę, czy w budżetach roku 2018 nie zaplanowały wydatki na zakupy inwestycyjne klasyfikowane w § 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które po wejściu w życie ww. zmiany będą klasyfikowane jako wydatki bieżące.

mp/


TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-11 10:03:09
Tomasz Wojtania: Z opisu paragrafów 605 i 606:

Z wydatków na cele inwestycyjne wyodrębnione zostały zakupy. W paragrafach: 605, 607, 611 i 613 ujmuje się wydatki na inwestycje, bez zakupów inwestycyjnych, które należy klasyfikować odpowiednio w paragrafach: 606, 608, 612 i 614. Zakupy te odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie.

Od 2011 roku przy opisie konta 013 nie ma już wyrazy "pozostałe" i przy opisie zasad jednorazowej amortyzacji nie ma już wyrazu "wyposażenie". Od 2012 zmienił się opis konta 080 tak aby można było ująć na nim środek trwały w budowie (później amortyzowany planowo i jednorazowo).

PRZECIEŻ PO TAKICH WYJAŚNIENIACH RIO FAŁSZOWANE SĄ DANE SPRAWOZDAWCZE, GDYŻ MYLONE SĄ WYDATKI BIEŻĄCE Z MAJĄTKOWYMI.

Jak się coś amortyzuje jednorazowo to nadal jest to środek trwały i ów odpis musi iść w ciężar kosztów amortyzacji....a JST dają w materiały. Przecież nawet jeśli 072 koresponduje z 401 to na 401 powinien być paragraf 472....a nie 421.
472 to amortyzacja.

Uważam że w paragrafie 606 powinno się ujmować środki trwałe o wartości pow.10 tys. z odpisem planowym, a w paragrafie 605 środki trwałe o wartości do 10 tys. z odpisem jednorazowym. Amortyzacja planowa i jednorazowa powinna być ujęta na odpowiednio koncie 400 i 401 i w obu przypadkach na paragrafie 472.

Paragraf 421 może być używany do środków o których mowa w pkt. 4.28 KSR 11 „Środki trwałe”, czyli aktywów niezaliczonych do środków trwałych ujmowanych w ciężar kosztów materiałów i objętych lub nie dodatkową ewidencją pozabilansową.

Ewidencja majątku jest zatem błędnie prowadzona.
 
2018-01-04 10:50:46
Tomasz Wojtania: Wyjaśnienie RIO o zaliczaniu owych wydatków jako bieżących jest błędne. Błędne jest bowiem używanie paragrafu 421 do zakupu środków trwałych ujmowanych na koncie 013. Od 2011 roku na tym koncie ujmuje się nie pozostałe środki trwałe a środki trwałe amortyzowane jednorazowo. RIO wprowadza w błąd JST.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25