facebook RSS # #

20.01.2020 04:43

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-05 10:15       aktualizacja: 2018-01-05 12:51       WIADOMOŚCI
  A A A

700 konkursów. W 2018 r. planowanych jest ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich

700 konkursów. W 2018 r. planowanych jest ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich
Fot. Fotolia
W 2018 r. planowanych jest ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów m.in. dla samorządów.

Szansy na unijną dotację można też szukać w 193 trwających konkursach. Wśród nich jest 40 naborów w programach ogólnopolskich, 144 w programach regionalnych oraz dziewięć konkursów w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Poniżej najważniejsze informacje o wybranych konkursach, w których mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Środowisko

W styczniu w programach regionalnych można również składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska np.:

- na budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków edukacji ekologicznej, w tym projekty edukacji ekologicznej,
  zlokalizowane na terenie parków krajobrazowych (woj. małopolskie),
- na rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych
  przyrodniczo (np. projektowanie szlaków turystycznych, małej infrastruktury turystycznej (woj. podlaskie),
- na budowę, przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (woj. wielkopolskie),
- na opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków krajobrazowych oraz
  rezerwatów przyrody (woj. wielkopolskie).

Energetyka

Styczeń to także miesiąc z kilkunastoma konkursami w obszarze energetyki. Wspierane będą na przykład:

- inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej wraz z
  wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (dostępne dla
  województw: łódzkiego, śląskiego);
- projekty dotyczące budowy/przebudowy sieci elektro-energetycznych, ciepłowniczych (woj. dolnośląskie i woj.
  lubuskie);
- instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) w instalacjach domowych (woj. podlaskie).

E-usługi

Administracja rządowa, sądy, partnerstwa z np. przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi mają w styczniu ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie na projekty dotyczące rozwoju e-usług publicznych.

Wydatki kwalifikowane w projekcie mogą wynieść do 50 mln euro. Projekt może otrzymać maksymalne dofinansowanie na poziomie 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Organizacje pozarządowe, JST, instytucje kultury, uczelnie, kościoły, podmioty lecznicze

Nauka i edukacja

W regionalnych programach również są zarezerwowane środki na projekty edukacyjne. Są one dostępne m.in. w konkursach w województwie wielkopolskim, podlaskim, śląskim i polegają na:

- realizacji kompleksowych programów rozwojowych, które są poprzedzane diagnozą potrzeb konkretnej
  szkoły/placówki kształcenia zawodowego;
- współpracy szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty
  kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego rynku pracy i lokalnych rynków pracy;
- organizacji staży i praktyk dla uczniów, a także rozwijanie kompetencji nauczycieli oraz instruktorów nauki
  zawodu, które są realizowane u pracodawców;
- rozwoju poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami;
- realizacji projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i realizacji zajęć
  rozwijających uzdolnienia młodzieży;
- tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego (lub dostosowaniu istniejących, także dla dzieci z
  niepełnosprawnościami).

Rewitalizacja

Do projektów związanych z rewitalizacją, aplikować może liczne grono instytucji - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury (lub partnerstwa ww. podmiotów). Projekty uruchomione w konkursach regionalnych, w województwach m.in. podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, śląskim) mogą dotyczyć:

- poprawy bezpieczeństwa publicznego;
- zagospodarowania lub zmiany zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im
  nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych

Infrastruktura społeczna

Można również składać wnioski na projekty aktywizacji społecznej:

- wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami,
  osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie) chcących podnosić swoje umiejętności,
  wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach szkoleniowych;
- wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: wielodzietnych, ubogich z dziećmi, z 
  osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców
  samotnie wychowujących dzieci w formie:
+ diagnozy indywidualnych potrzeb uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o
   ścieżkę reintegracji;
+ działań doradczych,
+ działań edukacyjnych (np. w zakresie zapobiegania zadłużeniu rodzin; projekty na rzecz rodzin w zakresie
   aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków rodzin) i poradniczych (np. socjalne, pedagogiczne,
   psychologiczne, prawne);
- projekty w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń/ staży/ praktyk prowadzących 
  do podniesienia, uzupełnienia i zmiany kwalifikacji;
- wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z 
  wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
+ społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, 
   samodzielności i aktywności społecznej,
+ zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,
+ edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji
   zawodowych do potrzeb rynku pracy;

W programach regionalnych (m.in. województwo lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie śląskie, podlaskie) dostępnych będzie aż 25 konkursów o tej tematyce.

Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, społeczne oraz przedsiębiorcy.

Zdrowie

Instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) realizujące zadania publiczne, jst i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, mogą składać projekty z zakresu m.in.:

- prac remontowo-budowlanych, np. w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z 
  niepełnosprawnościami, a także wyposażenia w sprzęt medyczny oraz zakupu rozwiązań w zakresie rozwiązań 
  IT (woj. lubelskie),
- wdrożenia programów zdrowotnych, na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad 
  rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami (woj. łódzkie),
- wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (woj. pomorskie, śląskie,
  wielkopolskie),
- profilaktyki i diagnostyki w zakresie chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym danego regionu,
- promocji i edukacji zdrowotnej, obejmującej m.in.:
+ akcje profilaktyczne,
+ akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną;
- zakupów aparatury medycznej dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia  
 (woj. mazowieckie).

Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach poniżej:


ogólnopolskie programy 


regionalne programy


programy współpracy terytorialnej


TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25