facebook RSS # #

20.01.2020 03:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-10 11:40       aktualizacja: 2018-01-11 16:08       WIADOMOŚCI
  A A A

Krok po kroku. 16 listopada upływa kadencja samorządowa

Krok po kroku. 16 listopada upływa kadencja samorządowa
Fot. Fotolia

W ciągu najbliższych miesięcy mijają kolejne terminy, w których można przeprowadzić ostatnie wybory uzupełniające, wybory nowych rad i wybory przedterminowe oraz referenda lokalne. Pierwszy termin upływa już 22 lutego.


Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała, że 16 listopada 2018 r. upływa kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zbliżają się zatem okresy, w trakcie których nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, wyborów nowych rad i wyborów przedterminowych oraz referendów lokalnych.


PKW zaznaczyła przy tym, że zgodnie z procedowanym w Sejmie (po poprawkach Senatu) projektem ustawy, która dokonuje zmian m.in. w Kodeksie wyborczym, od dnia wejścia w życie tej ustawy do zakończenia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego nie przeprowadza się nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów, z wyjątkiem wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie ustawy.


Wybory uzupełniające


Zgodnie z Kodeksem wyborczym wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Zatem ostatnie wybory uzupełniające mogą zostać przeprowadzone 13 maja 2018 r.


Ponieważ pierwsza czynność wyborcza w wyborach uzupełniających, tj. podanie do wiadomości publicznej zarządzenia wojewody, musi zostać wykonana najpóźniej w 80 dniu przed dniem wyborów uzupełniających, wybory te mogą być zarządzane nie później niż 22 lutego 2018 r.


Wybory nowych rad


Wyborów nowych rad, zgodnie z Kodeksem wyborczym nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Zatem ostatnie wybory nowych rad mogłyby zostać przeprowadzone również 13 maja 2018 r.


Jak zauważyła PKW, w przypadku wyborów przeprowadzanych w związku ze zmianami w podziale terytorialnym państwa, które nastąpiły 1 stycznia, zgodnie Kodeksem wyborczym, wybory powinny zostać przeprowadzone w ciągu 90 dni od tego momentu, czyli nie później niż dnia 1 kwietnia 2018 r.


Wybory przedterminowe do rad


Wyborów przedterminowych do rad, zgodnie Kodeksem wyborczym, nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Zatem ostatnie wybory przedterminowe mogły zostać przeprowadzone 12 listopada 2017 r. Terminy wykonania czynności wyborczych w wyborach przedterminowych mogą być krótsze od przewidzianych w ustawie, jednakże w opinii Państwowej Komisji Wyborczej od zarządzenia wyborów (ogłoszenia) do dnia głosowania powinno upłynąć co najmniej 40 dni. Dlatego też wybory te mogły być zarządzane nie później niż dnia 3 października 2017 r.


Wybory przedterminowe wójtów (burmistrzów i prezydentów miast)


Wyborów przedterminowych wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie przeprowadza się, jeżeli ich data miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Zatem ostatnie wybory przedterminowe wójtów mogą zostać przeprowadzone w dniu 13 maja 2018 r.


Terminy wykonania czynności wyborczych w wyborach przedterminowych mogą być krótsze od przewidzianych w ustawie, jednak - w opinii Państwowej Komisji Wyborczej - od zarządzenia wyborów (ogłoszenia) do dnia głosowania powinno upłynąć co najmniej 40 dni. Dlatego wybory mogą być zarządzane nie później niż 3 kwietnia 2018 r.


Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta, a rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.


Zatem w przypadku gmin, w których wybory miałyby być zarządzone na dzień przypadający po 16 listopada 2017 r., ale nie później niż 13 maja 2018 r. wybory zarządza się, jeżeli rada gminy nie podejmie, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta, uchwały o nieprzeprowadzaniu wyborów. (Termin 30 dni może też płynąć od dnia podjęcia postanowienia komisarza wyborczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatu wójta albo od ogłoszenia wyników referendum w dzienniku urzędowym województwa w przypadku odwołania organu wykonawczego gminy w referendum).


Referendum lokalne


Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zgodnie z ustawą o referendum lokalnym wnioski mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania organu (organów) jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji mogą być składane nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji, tj. do dnia 16 marca 2018 r.


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, tj. nie później niż dnia 16 lutego 2018 r. jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. W tym przypadku rada gminy może podjąć uchwalę o przeprowadzeniu referendum na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy, nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, tj. nie później niż dnia 16 lutego 2018 r. może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolutorium.


Stosownie do przepisów ustawy o referendum lokalnym ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym wyników referendum rozstrzygających o odwołaniu organu jednostki samorządu terytorialnego oznacza zakończenie działalności danego organu. W przypadku ważnego referendum w sprawie odwołania wójta przeprowadzonego na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium, w którym przeciwko odwołaniu wójta oddano więcej niż połowę ważnych głosów - oznacza zakończenie działalności rady.


W takiej sytuacji mają zastosowanie wyjaśnienia PKW dotyczące terminów przeprowadzania wyborów przedterminowych odpowiednio rady lub wójta.


Nieprzeprowadzenie wyborów przedterminowych rady lub wójta powoduje, że do końca kadencji funkcję organu (organów) samorządu terytorialnego pełni osoba powołana przez Prezesa Rady Ministrów, w trybie ustawy o referendum lokalnym.


kic/


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25