facebook RSS # #

18.11.2019 23:45

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-17 15:12       aktualizacja: 2018-01-17 15:18       WIADOMOŚCI
  A A A

Co oprócz. 31 stycznia wejdą w życie zmiany w prawie wyborczym

Co oprócz. 31 stycznia wejdą w życie zmiany w prawie wyborczym
Fot. PAP/M. Bielecki
Dwukadencyjność i co jeszcze? Omawiamy zmiany w prawie wyborczym, które w większości zaczną obowiązywać z końcem stycznia.

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowana została tzw. nowelizacja zwiększająca wpływ obywateli. Wśród zmian dotyczących prawa wyborczego znalazły się m.in.:

- zniesienie możliwości przeprowadzania głosowania w ciągu dwóch dni (wybory odbywają się w dniu wolnym od pracy);

- zmiana ustawowej definicji znaku „X”; zgodnie z tą zmianą, „X” oznacza co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki (dotychczas, by oddanie głosu zostało uznane za ważne, konieczne były dwie linie);

- „dwukadencyjność wójta”, czyli odebranie prawa wybieralności w wyborach wójta osobom, które w danej gminie zostały uprzednio dwukrotnie wybrane na to stanowisko (zakaz ten będzie stosowany od przyszłych wyborów, zatem jego pełne zastosowanie nastąpi dopiero w 2028 r., kiedy upłyną – obecnie przedłużane do 5 lat – dwie kadencje samorządowe);

- zmiana podmiotu dokonującego podziału gminy na stałe obwody głosowania; obecnie jest to rada gminy, a od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie to komisarz wyborczy (podział gminy na obwody na potrzeby tegorocznych wyborów samorządowych dokonywany będzie według zasad dotychczasowych); analogiczne zmiany dotyczą podziału jednostki samorządowej na okręgi wyborcze;

- możliwość tworzenia większych niż dotychczas obwodów do głosowania – obecnie obwód do głosowania obejmuje od 500 do 3 000 mieszkańców, wskutek nowelizacji będzie mógł obejmować od 500 do 4 000 mieszkańców;

- ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego (głosować korespondencyjnie będą mogli wyłącznie wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);

- legalizacja wpisów (skreśleń, zamazań itp.) dokonywanych przez wyborców na kartach do głosowania w obrębie kratek (zgodnie z obecnym brzmieniem art. 41 Kodeksu wyborczego, dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu, natomiast zgodnie z brzmieniem art. 41 Kodeksu wyborczego, nadawanym ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r., dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu);

- obowiązek przeprowadzania transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych (jeżeli z przyczyn technicznych transmisja będzie niemożliwa, czynności podejmowane przez komisję będą rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących, a następnie udostępniane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej);

- dwie komisje; w miejsce dotychczasowej jednej komisji obwodowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania i policzenie oddanych głosów, wprowadzone zostały dwie komisje: obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

- ustawowe uregulowanie porządkujące status i uprawnienia mężów zaufania oraz wprowadzanych obserwatorów społecznych (dodawany w Kodeksie wyborczym rozdział 11a);

- poszerzenie katalogu świadczeń niepieniężnych, jakie mogą przyjmować komitety wyborcze, o wykorzystanie prywatnych urządzeń i samochodów oraz nieodpłatne udostępnianie miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy;

- zmiana składu Państwowej Komisji Wyborczej, począwszy od pierwszego dnia kadencji Sejmu następującej po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie, tj. od 2019 r.; obecny skład Państwowej Komisji Wyborczej stanowią: trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, trzech sędziów Sądu Najwyższego i trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (kadencja 9 lat); skład Państwowej Komisji Wyborczej od 2019 r. stanowić będą: jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego, jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (kadencja 9 lat) i 7 osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazanych przez Sejm (kadencja tych osób odpowiada kadencji Sejmu); liczba członków Państwowej Komisji Wyborczej, powołanych spośród osób zgłoszonych przez kluby poselskie, nie może być większa niż trzech, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej będzie mógł być wyłącznie sędzia;

- odstąpienie od wymogu, by komisarzem wyborczym był wyłącznie sędzia i zmiana właściwości terytorialnej komisarzy; obecnie komisarzy wyborczych jest 51 i każdy z nich jest sędzią; wskutek nowelizacji komisarzy wyborczych będzie 100 (kadencja 5 lat) a Państwowa Komisja Wyborcza określi dla każdego komisarza jego właściwość rzeczową, terytorialną oraz wskaże jego siedzibę.

Stosunek pracy obecnego Szefa Krajowego Biura Wyborczego wygaśnie z dniem powołania przez Państwową Komisję Wyborczą nowego Szefa, co ma nastąpić w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Nowy Szef Krajowego Biura Wyborczego zostanie powołany na okres 7 lat, spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu oraz Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza będzie mieć zastrzeżenia do przedstawionych kandydatów, minister właściwy do spraw wewnętrznych wskaże dwóch kolejnych. W przypadku, gdy Państwowa Komisja Wyborcza nie dokona wyboru Szefa Krajowego Biura Wyborczego we wskazanym terminie, uprawnienie jego powołania przysługiwać będzie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Ustawa wchodzi w życie 31 stycznia, z wyjątkiem przepisów dotyczących Państwowej Komisji Wyborczej (zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu wyborów do Sejmu zarządzonych w związku z upływem obecnej kadencji Sejmu) oraz przepisów przyznających komisarzom wyborczym prawo dokonywania podziału jednostek samorządowych na obwody do głosowania oraz okręgi wyborcze (wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.).

Czytaj też: Nowe obowiązki, gdzie omawiamy krok po kroku najważniejsze zmiany w ustawach samorządowych.

aba/kic
TAGI: WYBORY
 
KOMENTARZE: 11 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-20 15:47:35
jerzy: obecni burmistrzowie i wójtowie gmin, którzy piastuja te stanowisko juz pare kadencji, maja ogromna przewage nad swymi kontrkandytatami, ktos sie zapyta dlaczego. Po pierwsze maja budrzed gminy i wykomuja na gwalt w roku wyborczym inwestycje na ktore ludzie czekali, po druge spotykaja sie przed wyborami z mieszkancami na zebraniach wiejskich, mieszkancami miast, po trzecie sa w ukladach z mieiscowym klerem, ktorzy przed wyborami robia im kampanie wyborcza w koscieke liczac potem na dotacje, to na remont tego czy czego innego, nie patrza na to ze tym politykowaniem dziela kosciol. Niektórzy wójtowie i burmistrzowie i radni naleza do rad parafijalnych, chcac niechcac musza sie danemu proboszczowi zrewanzowac za darmowa kampanie przedwyborcza.Kontrkandydaci takiego wsparcia nie maja ani podobnych mozliwosci. Uwazam ci co rzada beda rzadzic az do smierci, nie widze tu zadnych istotnych zmian w obecnej nowelizacii ordynacji wyborczej.
 
2018-01-30 08:08:05
Sekretarz: Też jestem sekretarzem gminy od wielu lat. Organizowałam różne wybory, z różną ordynacją wyborczą. Czy jestem zaniepokojona obecnymi zmianami? Tak, ponieważ zapis w Kodeksie Wyborczym nie zwalnia gmin z zapewnienia odpowiednich warunków w lokalach wyborczych, sporządzania spisów wyborców itp. i dla terenowej komisji wyborczej. Będzie gorzej, ponieważ będzie trzeba wykonywać "polecenia" urzędnika wyborczego, który nie koniecznie będzie się na czymkolwiek znał, a będzie "wymagał". Gminy będą musiały "wykonywać" nie mając za wiele do powiedzenia. Okropnie!!!!!!!!!!!!
 
2018-01-24 17:10:59
członek komisji: A jest zapis , że najbliższy członek rodziny nie powinien być członkiem komisji wyborczej? W ostatnich wyborach zdarzało się tak, że mąż startował na wójta a żona była w komisji..
 
2018-01-24 12:50:25
qwetry: Jak to--->

w art. 12:
a) § 2–4 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje komisarz wyborczy.

c) § 11–13 otrzymują brzmienie:
„§ 11. Komisarz wyborczy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

ma się do tego ---->

Art. 12. 1. Rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze, w terminie, o którym mowa w ust. 1, podziału
dokonuje komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 13. 1. Rada gminy dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania, o których mowa w art. 12 ustawy,
o której mowa w art. 5, oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie
1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, o których mowa w art. 12.

3. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania, w terminie, o którym mowa w ust. 1,
podziału dokonuje komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.


To w końcu rada miejska czy komisarz wyborczy dokonuje podziału??
 
2018-01-24 08:04:00
Sekretarz gminy: "Czy urzędnik wyborczy może być pracownikiem gminy?" - może, ale nie tej, w której pełni tą funkcję, ani nie tej, w której mieszka (art. 191b) - czyli będą to zawsze obcy ludzie w nowym terenie
"Jeżeli komitety nie znajdą chętnych to gmina musi szukać ludzi do komisji więc w większości będą to przypadkowi ludzie zainteresowani głównie odebraniem diety." - nic gmina nie musi - gmina została wyłączona z tych wszystkich czynności, szukać chętnych będzie komisarz z urzędnikiem wyborczym - gratuluję odwagi tym, którzy się podejmą tych funkcji ;)
"Kto zapłaci za łącza internetowe i kamery w lokalach wyborczych?" - no właśnie, dotacje na zadanie zlecone jakim było organizowanie wyborów zostały gminom odebrane, ale pewnie wszyscy liczą, że to gminy wysypią pieniądze z rękawa, pewnie będzie to regulowane w porozumieniu z KBW, o którym mowa w art. 191g
 
2018-01-22 12:37:38
zed: Co ciekawe, ustawa nie precyzuje, żeby obie komisje miały różny skład. W praktyce ta sama osoba może być członkiem obu tych komisji
 
2018-01-22 08:52:45
ciekawy: 1. Nie sądzę aby znalazło się tylu chętnych DO PRACY w dwóch komisjach.
2. Jeżeli komitety nie znajdą chętnych to gmina musi szukać ludzi do komisji więc w większości będą to przypadkowi ludzie zainteresowani głównie odebraniem diety.
3. Czy urzędnik wyborczy może być pracownikiem gminy?
4. Kto zapłaci za łącza internetowe i kamery w lokalach wyborczych?
 
2018-01-18 22:16:09
Emilia: Ale cyrk. To prawda, jak ktoś ma pojęcie o wyborach i był kiedyś w komisji to wie,jak to wygląda. To popadanie w paranoidalny obłęd.
 
2018-01-18 12:54:41
samorządowiec: "Bez komentarza"
 
2018-01-18 09:49:27
URZĘDNIK: Najlepszy komentarz "bez komentarza", popieram. Kto ma pojęcie o wyborach to sobie nie wyobraża co się będzie działo przy wyborach samorządowych.
 
2018-01-18 09:04:04
KMzP: bez komentarza
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25