facebook RSS # #

23.01.2019 03:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-12 15:19       aktualizacja: 2018-04-12 15:30       WIADOMOŚCI
  A A A

W ramach pensum. MEN w Sejmie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W ramach pensum. MEN w Sejmie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Fot. PAP/M. Bielecki
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, czyli tzw. pensum, bądź godzin ponadwymiarowych - mówiła w środę wiceszefowa MEN Marzena Machałek.

Na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajęły się informacją szefowej MEN Anny Zalewskiej "na temat sposobu oraz stanu przydzielania nauczycielom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w sprawie skali nieprawidłowości w zakresie czasu pracy nauczycieli prowadzących pozaspecjalistyczne zajęcia w bieżącym roku szkolnym".

Obecny na posiedzeniu komisji wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński powiedział, że niektóre samorządy i niektóre szkoły zlecają nauczycielom w ramach tzw. godzin statutowych (które zastąpiły "godziny karciane") nieodpłatną realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. "Otrzymujemy sygnały z placówek, że te zajęcia, gdzie wprost jest napisane, nie mogą być zajęciami statutowymi, stają się zajęciami statutowymi. W szkole pojawia się coś, co do tej pory nie istniało, czyli wolontariat nauczycieli" - powiedział.

W ocenie Baszczyńskiego, winny jest nieprecyzyjny zapis artykułu 42 w znowelizowanej ustawie Karta Nauczyciela, który głosi, że "czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień". Nauczyciel zatrudniony na etacie ma do zrealizowania obowiązkowych 18 godzin lekcyjnych w tygodniu (tzw. pensum).

Baszczyński podkreślił, że nauczyciele nie są przeciwko zajęciom z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale w takim razie powinny się one znaleźć w arkuszu organizacyjnym, a nauczyciele powinni otrzymywać za nie wynagrodzenie.

W odpowiedzi Machałek przypomniała, że zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, w ramach tygodniowego wymiaru czasu pracy poza obowiązkowymi godzinami "nauczyciel realizuje inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów", z którymi - jak mówiła - pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest często mylona.

Wiceszefowa MEN podkreśliła, że w ramach tego czasu nauczyciel "nie może jednak prowadzić zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opieki świetlicowej". "Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela bądź godzin ponadwymiarowych" - powiedziała.

Machałek zaznaczyła, że przepisy gwarantują nauczycielom realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. "Jeżeli dyrektor realizuje godziny w zdefiniowanym przez przepisy zakresie, to jest odpowiedzialny za naruszenie tego prawa. I oczywiście związki mogą taką sytuację zgłosić chociażby do Państwowej Inspekcji Pracy" - powiedziała wiceszefowa MEN.

Dodała, że jeżeli samorząd terytorialny narusza te przepisy, to związek zawodowy "może wystąpić do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości".

Przypomniała również, że przywrócone zostały kompetencje kuratora, który ma nadzór nad arkuszami, czyli przydziałem godzin nauczycielom. "W sytuacji zmuszania nauczycieli do pracy za darmo może to ułatwić sprawę" - zaznaczyła Machałek.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-20 07:52:43
Matka: Za Portalem oswiatowym:
"Przykłady innych zajęć i czynności
-uczestnictwo w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych w szkole, w tym w wymianie międzyszkolnej,
organizacja zajęć wynikających z zainteresowań uczniów (wg bieżących potrzeb uczniów, nieujęte w stały harmonogram),
organizacja/współorganizacja imprez o charakterze wychowawczym lub rekreacyjno-sportowym, zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i planem pracy szkoły,
zajęcia sportowe i rekreacyjne wg potrzeb uczniów (np. kółko szachowe, klub sportowy, imprezy rekreacyjne i wypoczynkowe: rajdy, biwaki, obozy, itp.),
zajęcia pozalekcyjne artystyczne (np. chór szkolny, plastyczne, muzyczne, taneczne, kółko teatralne, klub filmowy, kółko fotograficzne itp.),
nieobowiązkowe zajęcia o charakterze edukacyjnym (np. koła przedmiotowe, SKS, zajęcia rozwijające wiedzę),
zajęcia rozwijające pozostałe zainteresowania (np. gry planszowe, gry dydaktyczne komputerowe, zajęcia kulinarne, garncarstwo, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, itp.),
zapewnienie stałej opieki uczniom podczas realizowanych przez siebie zajęć edukacyjnych, tym organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych oraz wycieczek,
pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami, odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie objętym dyżurem (wg planu dyżurów),
udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych/zbiorowych (doraźne zajęcia wyrównawcze), a także pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych i innych form współzawodnictwa,
koordynacja pozostałych działań statutowych szkoły w wybranym zakresie, zgodnie z planem pracy szkoły,
prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki,
udział w pracach szkolnych zespołów nauczycielskich,
pełnienie funkcji w szkole (opiekun samorządu szkolnego, członek komisji rekrutacyjnej, członek komisji stypendialnej itp.),
współpraca z instytucjami wspierającymi działalność statutową szkoły,
uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej oraz indywidualne spotkania z rodzicami,
inne zadania nauczycieli wynikające z zadań statutowych szkoły."
Nie interesują mnie zdania związkowców.
 
2018-04-17 12:35:50
Łukasz K.: Dokładnie, co nauczyciel może robić w ramach zadań statutowych w raach 40 g. tygodnia pracy? Czy chodzi tylko o udział w radach pedagogicznych lub w wywiadówkach? A może wycieczki?

Nauczyciel odpowie, że sprawdza klasówki, przygotowuje się do lekcji, kseruje materiały, dokształca się.

Gdzie są pieniądze na te zajęcia? O organizację zajęć z zakresu pomocy psych-pedagogicznej może wnioskować nauczyciel choćby na podstawie obserwacji. Później pojawia się stanowisko, że organ prowadzący nie może odmówić organizacji takich zajęć. Ale skąd brać na to środki finansowe. Nauczyciele sami doprowadzą do tego, że wielu z nich straci pracę. Podejrzewam, że w 2019 roku, po wyborach, sytuacja kadrowa zostanie unormowana wg faktycznych potrzeb środowiska, nie nauczycielskiego. Bedzie dużo zwolnień w związku z zabraniem JST na szczeblu gminnym jednego rocznika uczniów. 1 oddział w Gimnazjum to ok. 32 godzin w tygodniu, prawie 2 etaty. Pomnożyć to x liczbę etatów w danej szkole i sytuacja nie będzie wyglądała dobrze. Oby w powiecie było dla nich miejsce zatrudnienia, ponieważ nie ma szans na to, aby zatrudnienie w gminach było utrzymane na dotychczasowym poziomie.
 
2018-04-13 11:53:14
obserwator: A czy Pani minister powiedziała co to znaczy pomoc psychologiczno-pedagogiczna? Wg. rozporządzenia "w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów."
Czyli chyba w zasadzie wszystkie działania nauczyciela to pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Rozumiem logopedia, terapia. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ale porady i konsultacje??? A zajęcia rozwijające uzdolnienia, wyrównawcze? To co nauczyciel może robić w ramach godzin statutowych?
 
2018-04-13 08:21:08
Sekretarz: Odpowiedź z serii „a dla kogo ten wywiad”. Ciekawe co Pani Machałek powie samorządowcom, gdy ci zapytają się „a skąd na to mamy wziąć pieniądze?”. Z tego co wiem zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wynikają z orzeczenia PPP, a jedynie z opinii. Co za tym idzie dzieci takie nie mają orzeczonej niepełnosprawności, więc w SIO nie są ujmowane. Skutek - nie ma na to dodatkowych pieniędzy. Jakże łatwo przyznać coś komuś, szczególnie gdy się za to nie płaci. I proszę nie mówić, że przecież gmina dostaje subwencję, bo środki te często nie wystarczają nawet na opłacenie godzin z ramówki, a co dopiero na pokrycie innych wydatków (godziny świetlicowe, wynagrodzenie obsługi, bieżące utrzymanie placówek). Z jednej strony mamy utrzymywać małe szkoły, z drugiej subwencja nadal liczona jest na ucznia. A miało być tak pięknie.
 
2018-04-12 15:59:07
Samorządowiec_57: to jakaś wyższa matematyka - jeśli nauczyciel ma pensum 18 godzin,godzin ponadwymiarowych może mieć maksymalnie 9 (połowa wymiaru) co daje 17. To jak można mu dodać "zgodnie z prawem" pozostałe godziny - aby mógł pracować 40 godzin w tygodniu? :) Ja nie widzę takiej możliwości.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25