facebook RSS # #

26.03.2019 22:28

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-16 13:55       aktualizacja: 2018-04-16 14:26       WIADOMOŚCI
  A A A

Nowe prawo wodne. Resort żeglugi doprecyzował nowe Prawo wodne

Nowe prawo wodne. Resort żeglugi doprecyzował nowe Prawo wodne
Fot. PAP/J.Bednarczyk
NFOŚiGW będzie mógł znowu finansować zadania w obszarze gospodarki wodnej - zakłada rządowy projekt nowelizacji Prawa wodnego.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji Prawa wodnego, który przygotowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jak wskazano w uzasadnieniu, celem noweli jest rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stosowaniem nowego systemu opłat za usługi wodne.

Projekt zawiera też rozwiązania sprzyjające obniżaniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Dodatkowo, projekt ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o proponowane przepisy.

Nowa definicja zakładu

Projekt zakłada m.in. rozszerzenie definicji „zakładu", za który będzie uważany nie tylko podmiot, który wykonuje urządzenia wodne, ale również podmiot ubiegający się o zgodę wodnoprawną lub o udzielenie przyrzeczenia wodnoprawnego. Zmiana ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związanych z prowadzeniem infrastruktury liniowej w przypadku braku wyznaczenia linii brzegu i rozszerzenie stosowania ustawy w stosunku do podmiotów ubiegających się o zgodę wodnoprawną i przyrzeczenie wodnoprawne. W proponowanym brzmieniu, ustawa będzie znajdowała zastosowanie także do przypadków urządzeń planowanych, a jeszcze nieistniejących, jak również do przypadków rozbudowy urządzeń istniejących. Do budowli przeciwpowodziowych będą zaliczane również stopnie wodne.

Regulacja zakłada też wprowadzenie zakazu wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz zakaz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do ziemi.

Doprecyzowano kompetencje Wód Polskich

Wśród proponowanych rozwiązań jest umożliwienie przez właściwy organ Wód Polskich dokonania podziału kosztów związanych z funkcjonowaniem urządzeń wodnych również dla projektowania i wykonywania urządzeń wodnych. W proponowanym brzmieniu, ustawa będzie znajdowała zastosowanie także do przypadków urządzeń planowanych, a jeszcze nieistniejących, jak również do przypadków rozbudowy urządzeń istniejących.

Projekt przewiduje także przypisanie Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej zadań związanych z wydawaniem decyzji o których mowa w art. 343 ust. 6 ustawy oraz pełnieniem przez Prezesa Wód Polskich funkcji wyższego stopnia w rozumieniu kpa. Analogiczna sytuacja dotyczy rekomendowana zmiana polegająca na przypisaniu zarządom zlewni zadań wynikających z postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego. Efektem tych zmian będzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z przypisaniem kompetencji właściwej jednostce organizacyjnej Wód Polskich.

Doprecyzowano także art. 264 ustawy w zakresie możliwości rozporządzania przez Wody Polskie gruntami znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeniami wodnymi lub ich częściami. W projekcie zaproponowano również wskazanie wprost, że urządzenia wodne wykonane przez Wody Polskie na gruntach pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa. Efektem tej zmiany będzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami przez Wody Polskie w tym zakresie.

Wśród rekomendowanych rozwiązaniem jest umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu.

Zmiany w opłatach dla elektrowni wodnych


W projekcie zaproponowano także, aby podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne za pobór wód do celów elektrowni wodnych przekazywał Wodom Polskim deklaracje kwartalne o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej

Mając na uwadze, że wysokość tej opłaty jest ustalana jako suma iloczynów jednostkowej stawki opłaty i ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej, wyrażonej w MWh, oraz stawki opłaty i ilości wód podziemnych lub wód powierzchniowych pobranych bezzwrotnie na potrzeby technologiczne, wyrażonej w m3 , nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej, Wody Polskie dla ustalenia wysokości opłaty muszą dysponować informacją o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej. Tej informacji nie zapewni planowany system opomiarowania poboru wód. Efektem proponowanej zmiany będzie wprowadzenia bardziej efektywnego systemu poboru opłat za pobór wód do celów elektrowni wodnych.

Pozwolenia wodnoprawne na 30 lat

Wśród rekomendowanych rozwiązań jest wydłużenie możliwości wydania pozwolenia wodnoprawnego na 30 lat w przypadku poniesienia znacznych nakładów związanych z projektowaniem, wykonywaniem oraz utrzymywaniem urządzenia wodnego. Efektem tej zmiany będzie zmniejszenie ryzyka gospodarczego związanego z koniecznością odnawiania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku kapitałochłonnych inwestycji w  urządzenia wodne.

Projekt znosi obowiązek związany z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Efektem tej zmiany będzie skrócenie postępowań i zmniejszenie obowiązków administracyjnych przez organy Wód Polskich prowadzące tysiące postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń wodnoprawnych.

Oświadczenia podstawą opłaty za usługi wodne

Rekomendowane jest też wprowadzenie regulacji, na podstawie której do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą obowiązane składać Wodom Polskim oświadczenia. Na podstawie oświadczeń będą ustalone opłaty za usługi wodne. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zestawienie informacji niezbędnych do określenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.

Według resortu żeglugi wprowadzenie tej regulacji rozwieje wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie informacji wykorzystywanych przez Wody Polskie na okoliczność ustalania wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.

Jednocześnie znaczna część zakładów korzystających z usług wodnych prowadzi pomiary ilości pobieranych wód oraz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, czy to w sposób ciągły, czy też okresowy, tym samym posiada dane, które odzwierciedlają rzeczywisty zakres korzystania z usług wodnych.

Jak podkreśla resort żeglugi, mimo iż regulacja wydaje się dodatkowym obciążeniem dla zakładów, to jej celem jest ograniczenie ewentualnej ingerencji Wód Polskich w działalność prowadzoną przez zakłady, jak również minimalizację obciążeń, które wiązałyby się m.in. z kontrolą gospodarowania wodami na terenie zakładów. Przygotowanie przez Wody Polskie wzorów oświadczeń składanych przez zakłady korzystające z usług wodnych, co będzie skutkowało nie tylko ujednoliceniem zakresu przekazywanych informacji, lecz również pozwoli na poszerzenie wiedzy w zakresie systemu opłat za usługi wodne w zakładach korzystających z tych usług. Projektowana regulacja zapewni również transparentność działań Wód Polskich przy obliczaniu wysokości opłaty za usługi wodne i przekazywaniu zakładom informacji w tym zakresie.

W projekcie zaproponowano przyjęcie zasady, że opłaty za usługi wodne nie będzie się wnosić, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich przypadkach nie będzie obowiązku wysyłania do podmiotów informacji o wysokości opłaty.

Nowe, stare kompetencje NFOŚiGW

Projekt przywraca uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. podstawy prawne do finansowania przez NFOŚiGW zadań podejmowanych w obszarze gospodarki wodnej, obejmujących w szczególności dofinansowywanie działalności państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, a także realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących gospodarce wodnej.

Dodano też przepis przejściowy określający właściwość WFOŚiGW do dokonania zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu podatków od nieruchomości od gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2017 r. Efektem wprowadzonej zmiany będzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne

mp/    
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25