facebook RSS # #

22.03.2019 16:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-17 10:27       aktualizacja: 2018-04-17 10:44       WIADOMOŚCI
  A A A

Wpis do oświadczenia. Zasoby pieniężne, nieruchomości, zobowiązania, mienie ruchome

Wpis do oświadczenia. Zasoby pieniężne, nieruchomości, zobowiązania, mienie ruchome
Środki pieniężne to również środki w formie bezgotówkowej, natomiast posiadaczem nieruchomości jest także jej najemca i dzierżawca. O czym należy pamiętać, wypełniając oświadczenie majątkowe?

Zasoby pieniężne

Środki pieniężne to zarówno przechowywana gotówka, jak i środki przechowywane w formie bezgotówkowej (np. na rachunkach bankowych, rachunkach oszczędnościowych, funduszach inwestycyjnych itd.), jak również środki znajdujące się w dyspozycji innych osób fizycznych i prawnych, czyli np. udzielone pożyczki.

Ujawniając posiadane papiery wartościowe, należy wyszczególnić rodzaj papierów wartościowych (np. akcje, obligacje, bony skarbowe, weksle) oraz kwotę, na jaką opiewają, wartość, emitenta oraz rok nabycia.

Nieruchomości

Posiadaczem jest zarówno właściciel danej nieruchomości, jak i użytkownik wieczysty (któremu przysługuje własność budynku wzniesionego na gruncie), a także faktyczny posiadacz nieruchomości o nieustalonej własności. Posiadaczem nieruchomości jest także najemca, dzierżawca, użytkownik lub osoba mająca inny tytułu do nieruchomości (np. spółdzielcze prawo do lokalu).

Przy określaniu wartości nieruchomości należy samemu oszacować wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości. Jeśli znana jest aktualna wycena nieruchomości dokonana przez upoważniony do takiej działalności podmiot, należy wpisać dokładną wartość. Należy podać też rok, kwotę i formę nabycia. Jeśli do nabycia doszło w drodze darowizny lub spadku, należy podać szacunkową wartość nieruchomości.

Dom

Ujawnieniu podlega dom (zarówno stojący na gruncie należącym do osoby składającej oświadczenie, jak również stojący na gruncie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym, jak również dom w spółdzielni mieszkaniowej).
Ujawniając posiadany dom należy podać powierzchnię całkowitą domu, lecz przy szacowaniu wartości nieruchomości należy wziąć pod uwagę zarówno dom, jak i działkę, na której stoi. Jeśli działka nie jest własnością osoby składającej oświadczenie, jako prawo do domu ujmuje się prawo do nieruchomości gruntowej.

Mieszkanie


Ujawnieniu podlega mieszkanie:

- lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość – mieszkania wykupione na własność od spółdzielni, gmin, zakładów pracy, kupione od dewelopera. W tym przypadku tytuł prawny do lokalu to „własność”, natomiast to nie jest „mieszkanie własnościowe”,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, tzw. „mieszkanie własnościowe”,
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, tzw. „mieszkanie spółdzielcze”,
- lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy, tzw. „mieszkanie komunalne”,
- prawo najmu mieszkania należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Gospodarstwo rolne

Gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych.

Ujawnieniu podlegają prawa do gospodarstwa rolnego:
- własność – gospodarstwo rolne indywidualne lub współwłasność – gospodarstwo rolne wspólne,
- użytkowanie wieczyste,
- posiadanie samoistne,
- użytkowanie,
- zarząd,
- dzierżawa.

Kwoty przychodów i dochodów osiągniętych z gospodarstwa rolnego określa się zgodnie
z przepisami o podatku rolnym i o podatku leśnym, gdyż dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Inne nieruchomości

Jako inne nieruchomości należy ujawnić wszystkie posiadane nieruchomości, które nie mieszczą się w kategoriach: dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne.

Mogą to być:
- grunty niezabudowane,
- grunty gospodarcze i leśne nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego,
- nieużytki,
- działki rekreacyjne,
- inne.

Udziały i akcje w spółkach handlowych

Należy podać liczbę i emitenta posiadanych udziałów lub akcji, rok nabycia, dochód uzyskany w danym roku z tego tytułu, a także informację, czy posiadane pakiety stanowią ponad 10% udziałów lub akcji poszczególnych spółek, jeśli jest wymagana.

Jako dochód uzyskany z posiadanych udziałów lub akcji w spółkach handlowych należy podać dochód faktycznie uzyskany, np.:
- dywidenda,
- dochód z umorzenia udziałów lub akcji,
- dochód z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów lub akcji,
- wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Nabycie mienia w drodze przetargu

Ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym podlegają nabyte w drodze przetargu prawa własności i inne prawa majątkowe od:
- Skarbu Państwa,
- innej państwowej osoby prawnej,
- jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków,
- komunalnej osoby prawnej.

W oświadczeniu należy podać opis mienia, datę nabycia, oraz podmiot, od którego mienie nabyto:
- ujawniamy całe mienie, także nabyte od gminy innej niż ta, w której pełnimy funkcję,
- wykazujemy mienie nabyte przez współmałżonka, chyba że należy do jego majątku odrębnego,
- podajemy mienie wskazane już w innych punktach oświadczenia, jeżeli zostało nabyte w sposób opisany w tym punkcie.
- nie wykazujemy mienia, nabytego od w/w podmiotów w drodze bezprzetargowej.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Ujawnieniu nie podlega informacja o prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Gospodarstwo rodzinne to gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. Rolnik indywidualny to osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, prowadząca osobiście gospodarstwo rolne, posiadająca kwalifikacje rolnicze, zamieszkała w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Członkostwo w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej


Należy podać nazwę tego organu państwowego, przez który osoba składająca oświadczenie została zgłoszona do pełnienia funkcji.

Inne dochody

Należy podać miejsca zatrudnienia, działalność zarobkową lub zajęcia wraz z wysokością uzyskiwanych dochodów nie podlegające ujawnieniu w innych punktach oświadczenia majątkowego. Uzyskiwanych dochodów nie należy sumować, lecz dla każdego źródła dochodu należy oddzielnie wpisać kwotę uzyskiwaną z tego tytułu.

Innymi źródłami dochodu mogą być:
- stosunek służbowy,
- stosunek pracy, również spółdzielczy,
- członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
- praca nakładcza,
- emerytura lub renta,
- działalność wykonywana osobiście,
- działy specjalne produkcji rolnej,
- najem lub dzierżawa,
- prawa majątkowe, również prawa autorskie,
- oprocentowanie kapitałów pieniężnych,
- inne.

Mienie ruchome

Mieniem ruchomym jest własność i inne prawa majątkowe dotyczące wszelkich rzeczy nie będących nieruchomościami, w tym również zwierzęta (jeśli nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego). W oświadczeniu majątkowym podlegają ujawnieniu składniki majątku ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych. Tak, jak w przypadku nieruchomości, jeśli aktualna cena nie jest znana, należy samemu oszacować wartość mienia, przy uwzględnieniu sytuacji rynkowej.

Mieniem ruchomym są:
- meble,
- dzieła sztuki,
- biżuteria,
- sprzęt rtv i agd,
- pojazdy mechaniczne, np. samochody, urządzenia, maszyny, również te służące do wykonywania działalności gospodarczej, gdy nie są własnością odrębnej osoby prawnej; przy pojazdach mechanicznych podaje się markę, model i rok produkcji pojazdu,
- obiekty trwale nie związane z gruntem, np. domki kempingowe,
- zwierzęta, jeśli nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego,
- inne.

Zobowiązania pieniężne

Należy podać wszystkie zaciągnięte zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych zaciągnięte u osób prawnych i fizycznych, np. kredyty i pożyczki bankowe, pracownicze, wystawione weksle, pożyczki od osób fizycznych itd., ale też np. obowiązek zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia osobie trzeciej za wyrządzoną szkodę.

Przy każdym zobowiązaniu należy podać warunki zobowiązania:
- nazwa podmiotu udzielającego (np. nazwę banku,
- dane personalne osoby fizycznej),
- wysokość zobowiązania w momencie zaciągnięcia,
- okres, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte,
- wysokość zobowiązania na dany rok (na dzień wypełniania oświadczenia majątkowego),
- cel, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte wraz z tytułem prawnym, np. umowa kupna, kredyt konsumpcyjny, zobowiązanie wynikające z wyroku sądu,
- inne warunki (np. wysokość oprocentowania).

Część B oświadczenia majątkowego

Wypełniając tę część należy pamiętać, że jest ona niejawna i te informacje nie będą udzielane osobom trzecim, ani publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-18 11:09:09
A.: Przy zobowiązaniach jest informacja o ich wysokości "na dzień wypełniania oświadczenia" - jednak wg ustawy stan majątku powinien przedstawiać stan na 31 grudnia roku poprzedniego, skąd ta różnica?
I z czego wynika ta informacja przy nieruchomościach: "Należy podać też rok, kwotę i formę nabycia"? W druku wymagane są powierzchnia, wartość i tytuł prawny.
 
2018-04-18 10:03:58
Redakcja: Jak wynika z instrukcji, "posiadaczem jest zarówno właściciel danej nieruchomości, jak i użytkownik wieczysty (któremu przysługuje własność budynku wzniesionego na gruncie), a także faktyczny posiadacz nieruchomości o nieustalonej własności". "Posiadaczem nieruchomości jest także najemca, dzierżawca, użytkownik lub osoba mająca inny tytułu do nieruchomości (np. spółdzielcze prawo do lokalu)" - poinformowano.
 
2018-04-18 08:08:55
Pracownik samorządowy: "natomiast posiadaczem nieruchomości jest także jej najemca i dzierżawca."

Jak wam wyszło, że osoba wynajmująca mieszkanie jest posiadaczem mieszkania? Ja można wpisać wartość takiego mieszkania?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25