facebook RSS # #

22.02.2019 04:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-09 11:38       aktualizacja: 2018-07-09 13:41       WIADOMOŚCI
  A A A

Bilans z odpadów. RIO: informacja o nadwyżce z opłaty śmieciowej powinna być w rocznym sprawozdaniu budżetowym

Bilans z odpadów. RIO: informacja o nadwyżce z opłaty śmieciowej powinna być w rocznym sprawozdaniu budżetowym
Fot. PAP/W.Pacewicz
O tym jak bilansuje się system gospodarki odpadami gminy powinny informować w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu - uważa Krajowa Rada RIO.

W przekazanym do Sejmu sprawozdaniu z działalności za 2017 r. KR RIO zaproponowała doprecyzowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie rozliczania opłaty śmieciowej.

„Skoro  na systemie gospodarowania odpadami komunalnymi samorządy nie powinny zarabiać, a zarazem prawidłowo ustalona stawka opłaty winna pozwolić na samofinansowanie się systemu, właściwe jest wprowadzenie w przepisach powszechnie obowiązujących mechanizmu ujawnienia rozliczenia zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zestawieniu z wydatkami poniesionymi na finansowanie systemu" - napisano w opinii KR RIO.

Eksperci izby zwrócili uwagę, że dotychczas nie było takiego mechanizmu. Według nich ujawnienie takiego rozliczenia (w zależności od wyniku - nadwyżki lub niedoboru środków pochodzących z opłat w stosunku do wydatków systemu) stanowiłoby dla radnych oraz społeczności lokalnej impuls do ewentualnej korekty wysokości obowiązujących w danej gminie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ocenie Krajowej Rady najbardziej właściwym miejscem do zaprezentowania takiego rozliczenia jest sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. Ten corocznie sporządzany - w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym - dokument zawiera część opisową, której elementem jest omówienie dochodów i wydatków budżetu gminy, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Dokument ten jest przedstawiany radnym i regionalnej izbie obrachunkowej (w celu jego zaopiniowania), rozpatrywany na sesji, a następnie publikowany w dzienniku urzędowym województwa.

Zdaniem przedstawicieli izb wskazane jest więc doprecyzowanie w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązków organów gmin w zakresie przedstawienia wyników finansowych gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujących informację o przeznaczeniu nadwyżki powstałej w tym zakresie w roku poprzednim.

„Ułatwi to również radnym ewentualne podjęcie decyzji o weryfikacji wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami i może prowadzić do lepszego wykorzystania nadwyżek środków z opłat na cele zgodne z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, najbardziej odpowiadające aktualnym potrzebom danej wspólnoty samorządowej" - podkreślają eksperci KR RIO.

Według nich wprowadzenie takiej regulacji pozwoli również na większą transparentność systemu gospodarowania odpadami oraz na weryfikację przez Izby nie tylko kwestii, czy nadwyżka została wypracowana, ale również na ocenę tego, czy została prawidłowo wydatkowana w kolejnym roku budżetowym.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez samorząd powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gmin opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawodawca zakazał jednocześnie wykorzystywania tych środków na inne cele, niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 1aa). Z upływem roku budżetowego - w myśl zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych - niezrealizowane wydatki wygasają.

Z analiz RIO wynika, że wielkości przede wszystkim wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale również dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zmieniają się na przestrzeni lat w sposób znaczący. Jest to głównie efekt zmian kosztów funkcjonowania systemu.

Ponadto, mają na to wpływ również zmiany wysokości opłat ustalanych przez organy stanowiące, skuteczność prowadzonej egzekucji, prawidłowość sortowania odpadów przez mieszkańców czy zmiany częstotliwości odbioru odpadów.


mp/
TAGI: FINANSE , ODPADY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25