facebook RSS # #

22.03.2019 14:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-12 11:36       aktualizacja: 2018-07-12 11:58       WIADOMOŚCI
  A A A

Nowy zasiłek. MEN: zasiłek losowy dla uczniów z terenów poszkodowanych przez żywioł

Nowy zasiłek. MEN: zasiłek losowy dla uczniów z terenów poszkodowanych przez żywioł
Fot. PAP/T.Żmijewski
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 500 lub 1000 zł, organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczych - na taką pomoc w 2018 r. będą mogli liczyć uczniowie z rodzin poszkodowanych wskutek działania żywiołu jak powodzie, huragany, nawałnice czy gradobicia.

Projekt trafił do konsultacji publicznych; MEN czeka na uwagi w ciągu siedmiu dni, a rozporządzenie ma wejść w życie po dniu ogłoszenia. Jak uzasadnia MEN, chodzi o to, by w trybie pilnym móc udzielać pomocy wszystkim poszkodowanym wskutek negatywnych zdarzeń atmosferycznych, a w rezultacie dać "poszkodowanym poczucie elementarnej stabilizacji ekonomicznej, zwłaszcza w zakresie zapewnienia dzieciom i uczniom odpowiedniego wyposażenia edukacyjnego".

Na program zaplanowano 5 mln zł, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Koordynacja programu odbywać się będzie na szczeblu gminnym.

Zasiłek losowy będą mogły otrzymać dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodziny poniosły w 2018 r. straty w wyniku wystąpienia żywiołu, które stanowiły podstawę do przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej.

Jednorazowy zasiłek dla dziecka wyniesie 500 zł (jeśli rodzina dostała zasiłek celowy do 3 tys. zł) lub 1000 zł (jeśli rodzina dostała zasiłek celowy powyżej 3 tys. zł). "Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł albo 1000 zł ma umożliwić zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego, w tym np. obuwia szkolnego, plecaków, podręczników, stroju sportowego, artykułów piśmiennych, a w konsekwencji uczestniczenie we wszystkich zajęciach szkolnych z pełnym wyposażeniem wymaganym przez szkołę, niezbędnym do prawidłowego zdobywania wiedzy lub rozwoju fizycznego" - uzasadnia MEN.

Tryb postępowania zakłada, że to wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma poinformować rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia o możliwości przyznania zasiłku losowego. Po wyrażeniu przez rodziców zgody na przyznanie zasiłku wójt sporządza listę uprawnionych i przyznaje im zasiłek.

Uczniowie będą mieli także prawo do 14-dniowego nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, jeśli rodzina dostała zasiłek celowy powyżej 3 tys. zł. Pomoc taka ma być udzielana na wniosek rodzica złożony do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli rodzinie nie przyznano zasiłku celowego, przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego przewiduje się możliwość złożenia oświadczenia o poniesionych stratach, które po potwierdzeniu przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta będzie stanowić podstawę do udzielenia wsparcia w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego.

Program zakłada, że wyjazd dofinansowany będzie kwotą do 1300 zł na jednego ucznia. Podczas wyjazdu organizator ma zapewnić uczniom odpowiednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a w razie wyjazdu w trakcie roku szkolnego także zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Wyjazdy nie obejmą dzieci "zerówkowych". Wyjazdy dla uczniów organizuje wojewoda, zlecając to zadanie np. organizacjom pozarządowym. 

Trzecią formą pomocy, stanowiącą alternatywne rozwiązanie wobec wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, są zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne w najbliższym otoczeniu dziecka. Z tej formy pomocy będą mogły skorzystać dzieci "zerówkowe", uczniowie klas I-III, a także uczniowie wszystkich typów szkół, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z różnorodnych powodów nie mogą lub nie chcą skorzystać z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

Wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zajęć jednego dziecka lub ucznia określono na poziomie do 1500 zł w przypadku, gdy na terenie gminy pomoc byłaby udzielona tylko jednemu dziecku lub uczniowi. Kwota ta będzie malała w sytuacji, gdy pomoc będzie skierowana do większej grupy odbiorców. Zajęcia będą przysługiwały uczniom z rodzin, które dostały zasiłek powyżej 3 tys. zł. Ta forma pomocy będzie również przyznawana na wniosek rodziców.  Za organizację zajęć odpowiedzialny jest odpowiednio: wójt burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia. Organizację zajęć można zlecić organizacji pozarządowej.

Organizacja wyjazdów i zajęć, a także wypłata zasiłków może odbywać się do 31 grudnia 2018 r., tak aby ostateczne rozliczenie i ewentualny zwrot otrzymanej dotacji mogły nastąpić do dnia 31 stycznia 2019 r.
 
Uzasadniając konieczność wprowadzenia zasiłku MEN podkreśla, że w Polsce coraz częściej wystąpują gwałtowne zjawiska atmosferyczne, niosące szkody dla ludzi."Z przeprowadzonej analizy wynika, że zagrożeniem, które powoduje największe straty jest powódź. Kolejnym pod tym względem zagrożeniem są wichury i trąby powietrzne, a także silne mrozy. (...). Cykliczność występowania negatywnych zjawisk atmosferycznych oraz ich skala wskazują na konieczność zaplanowania z wyprzedzeniem działań pomocowych, mających na celu wsparcie w zakresie finansowym i psychologicznym, dzieci i uczniów, których rodziny znajdą się w sytuacji utraty stabilności finansowej i emocjonalnej" - wskazano w uzasadnieniu.

js/
TAGI: EDUKACJA , RZĄD
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25