facebook RSS # #

17.10.2019 23:45

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-06 15:37       aktualizacja: 2018-08-06 16:34       WIADOMOŚCI
  A A A

Adaptacja w miastach. W 44 polskich miastach powstają Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu

Adaptacja w miastach. W 44 polskich miastach powstają Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu
Fot. Archiwum PAP/ T.Gzell
Na jakie zagrożenia klimatyczne i w jaki sposób powinny się przygotować polskie miasta? Do końca roku w wybranych 44 miastach powstaną Miejskie Plany Adaptacji.

Każde z polskich miast mierzy się ze specyficznymi zagrożeniami klimatycznymi. Ich zidentyfikowanie, a potem zaplanowanie działań adaptacyjnych i opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu zakłada projekt Ministerstwa Środowiska.

Jak podkreślił resort, „wyjątkowe upały, jakich doświadczamy tego roku, będą pojawiać się w Polsce coraz częściej i będą utrzymywać się dłużej. Dlatego musimy nauczyć się z nimi żyć i zadbać o osoby szczególnie wrażliwe na ich skutki”. Inicjatywa Ministerstwa Środowiska dotycząca przygotowania Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatycznych ma na celu m.in. złagodzenie negatywnych konsekwencji związanych z falami upałów.

- Dzięki Miejskim Planom Adaptacji ok. 30 proc. mieszkańców Polski szczególnie narażonych na zmiany klimatu zostanie objętych lepszym planowaniem i ochroną – poinformował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, cytowany w komunikacie resortu. - Ministerstwo czynnie współpracuje z samorządami, aby uwzględniać w naszych działaniach lokalne uwarunkowania. Mamy nadzieję, że w ślad za największymi miastami, podobne rozwiązania zostaną przyjęte w całej Polsce – dodał wiceminister środowiska.

Jak poinformował Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który jest liderem wśród wykonawców projektu „Wczujmy się w klimat”, gotowe są już prawie plany adaptacji do zmian klimatu. W dokumentach zaplanowano działania adaptacyjne uwzględniające m.in. potrzeby osób słabszych.

Przykładowo w Lublinie planuje się szereg działań zwiększających bezpieczeństwo najbardziej potrzebujących w sytuacjach występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jak poinformowała dr Agnieszka Kuśmierz z IOŚ-PIB, liderka zespołu opracowującego plan adaptacji w Lublinie, „działania obejmują m.in. budowę Lubelskiego Centrum Senioralnego, innych obiektów infrastruktury społecznej i przyjaznych zazielenionych przestrzeni publicznych, sprzyjających integracji osób starszych i samotnych”. Planuje się również budowę tzw. systemu pomocy sąsiedzkiej.

- Nawet bardzo sprawne służby miejskie i ratownicze nie są w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących, szczególnie w sytuacji nasilanie się zagrożenia. Dlatego Lublin chce zachęcić mieszkańców do opieki nad osobami słabszymi w lokalnej społeczności. Planuje akcje edukacyjne promujące pozytywne postawy społeczne w sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz szkolenia dla mieszkańców i wolontariuszy, które pomogą lepiej rozumieć potrzeby szczególnie wrażliwych grup społecznych w warunkach zmieniającego się klimatu – podkreślono w komunikacie IOŚ-PIB.

W ramach projektu Instytut Ochrony Środowiska -PIB zorganizował już trzy tury warsztatów, które poświęcone były wypracowaniu działań adaptacyjnych. Uczestniczyli w nich członkowie Zespołów Miejskich oraz przedstawiciele władz miasta oraz jednostek powiązanych.

- Działania adaptacyjne mają pomóc w ograniczeniu negatywnych skutków m.in. takich zagrożeń jak: intensywne opady deszczu, burze i wiatry, powodzie (miejskie i od strony rzek), wysokie temperatury, fale upałów oraz zanieczyszczenie powietrza. Są to zagrożenia, które najbardziej dotykają infrastrukturę miast i jego mieszkańców – zaznaczył IOŚ-PIB.

Z analiz ekspertów wynika, że przykładowo w Łodzi „działania adaptacyjne powinny dotyczyć ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, gospodarki wodnej, transportu i zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności czyli sektorów miasta o największej wrażliwości na zmieniające się warunki klimatyczne”.

- Wśród zaproponowanych działań adaptacyjnych znalazły się m.in. racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację obiektów publicznych, dalsze wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, transport niskoemisyjny czy dbałość o ochronę korytarzy przewietrzania miasta – poinformowano w komunikacie IOŚ-PIB.

W Szczecinie dostrzeżono potrzebę rozszerzenia zakresu niektórych projektów, które znajdują się w dokumentach miejskich i mają charakter adaptacyjny. - Ich realizacja pozwoli lepiej przygotować miasto na wystąpienie ekstremalnych zdarzeń pogodowych, jakimi są fale upałów, wzrost liczby dni gorących, miejska wyspa ciepła, silne wiatry i burze, a także gwałtowne powodzie i powodzie sztormowe – zaznaczono w komunikacie.

Z kolei z analiz przeprowadzonych w Bielsku-Białej, wynika, że miasto musi się lepiej przygotować na występowanie deszczy nawalnych i burz, których skutkiem mogą być powodzie, zarówno od strony rzeki, jak i nagłe powodzie miejskie. Podczas wyboru działań adaptacyjnych szczególną uwagę zwrócono na optymalizację gospodarowania wodami opadowymi oraz na ograniczenie powierzchni zabudowanych.

W Olsztynie jedne z najbardziej istotnych działań adaptacyjnych służą ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu szans, jakie zmiany klimatu dają turystyce. Opracowano mapy ryzyka, które wskazały na potrzebę podjęcia działań adaptacyjnych związanych z powodziami i podtopieniami. Uznano, że przy wdrażaniu działań adaptacyjnych, kluczowe będzie odpowiednie planowanie przestrzenne oparte o rzetelne i wiarygodne informacje oraz edukacja.

Na warsztatach, które odbyły się w 16 miastach województwa śląskiego, podkreślano konieczność stworzenia w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sieci współpracy do wdrażania działań adaptacyjnych. Ułatwi to m.in. wprowadzanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury, budowę systemu ścieżek rowerowych, przekazu informacji o zagrożeniach np. w środkach komunikacji publicznej czy działania edukacyjne.

Jak poinformowała Barbara Rajkowska, kierownik projektu, w ramach realizacji Projektu MPA przeprowadzono w sumie 132 warsztaty.

Adaptacja do zmian klimatu to nowy wątek w polityce rozwojowej państw i miast. Wdrożenie MPA w miastach ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców miast i zwiększyć ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu. Projekt jest realizacją wskazań strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu w Polsce (SPA 2020*).

Jednym z zamierzeń Ministerstwa Środowiska w ramach projektu jest edukacja i podniesienie świadomości na poziomie lokalnym – zarówno wśród urzędników, jak i społeczności miejskich.

Polska jest bardzo zróżnicowana jeśli chodzi o zagrożenia klimatyczne. - Wśród ekstremalnych zjawisk pogodowych dotykających kraj można wymienić m.in. wysokie temperatury (notuje się regularny wzrost średniej rocznej temperatury, w okresie 1951–2010 zaobserwowana różnica wynosi 1,2°C) czy nawalne deszcze (zwiększone opady roczne o 10-15%). Powodzie, podtopienia, susze – to bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców, ich sytuacji mieszkaniowej i infrastruktury miast – podkreślono na stronach internetowych projektu „Wczujmy się w klimat”.

Zmiany klimatu niosą za sobą również problem deficytu wody i rozwoju gatunków inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przyrost liczby zachorowań związany jest również m.in. z falami upałów. Wyniki badań prowadzonych w Polsce dowodzą wzrost śmiertelności z powodu chorób układu krążenia na poziomie ok. 18 proc. w efekcie ekstremalnie wysokich temperatur.


Fot. www.44mpa.pl Zmiany klimatu – podział zagrożeń

Wykonawcy projektu to podmioty działające w sektorze ochrony środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma konsultingowo-inżynierska Arcadis.

Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje o miastach i postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl

amk/ woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25