facebook RSS # #

23.02.2019 08:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-07 12:38       aktualizacja: 2018-08-07 12:45       WIADOMOŚCI
  A A A

Co z dyscypliną?. MF: Nie można wykluczyć postawienia skarbnikowi zarzutu jej naruszenia

Co z dyscypliną?. MF: Nie można wykluczyć postawienia skarbnikowi zarzutu jej naruszenia
Fot. PAP/R. Guz
Nie można wykluczyć postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansowej osobie wypłacającej wynagrodzenie niezgodnie z przepisami – wskazuje resort finansów.

„Jestem skarbnikiem. Rada nie uchwaliła wójtowi zmiany wynagrodzeń – 50 proc. było przeciw, 50 proc. wstrzymało się od głosu. Czy ja powinnam wypłacić wynagrodzenie wójtowi na podstawie rozporządzenia i rozporządzenie jako nową umowę wpiąć do teczki osobowej wójta?” – zastanawia się w jednym z komentarzy do naszych artykułów Czytelniczka.

Nadal jest wiele gmin, w których rady nie dostosowały swoich uchwał do nowego rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych i nie obniżyły pensji włodarzom – wynika z informacji zebranych przez Serwis Samorządowy PAP. Czytaj: Teraz RIO. …

Zapytaliśmy więc w Ministerstwie Finansów, czy w takiej sytuacji skarbnik gminy może wypłacać wójtowi pensję wyższą niż stawki określone w załączniku do nowego rozporządzenia . „Czy wypłacanie wójtowi pensji wyższej, niż wynika to z obecnie obowiązującego rozporządzenia jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?” – dopytywaliśmy o ocenę MF.

„Nie można, co do zasady, wykluczyć ewentualnego postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansowej, osobie wypłacającej wynagrodzenie niezgodnie z przepisami prawa powszechnie obwiązującego” – odpowiada Ministerstwo Finansów.

I przypomina, że nowe stawki graniczne wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych obowiązują od 1 lipca.

„W ocenie Ministerstwa Finansów uchwały organu stanowiącego w sprawie wynagrodzenie osób pełniących funkcję organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego powinny zostać dostosowane do prawa powszechnie obowiązującego przed tym dniem” – wskazał resort w odpowiedzi.

Organami właściwymi do oceny prawnej czynu w kontekście przesłanek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są regionalne komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 14 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-14 13:23:06
OldestWoman: Samorządowcu_57, polski Sejm nie uchwalił ustawy o obniżeniu wynagrodzenia samorządowcom. To zrobił Premier w rozporządzeniu, posłuchawszy JEDNEGO nadposła. Tak wygląda decyzyjność w polskim rządzie.
 
2018-08-13 08:36:44
Samorządowiec_57: do om: hucpę to zrobił polski sejm - podejmując tę idiotyczną ustawę o obniżeniu wynagrodzeń samorządowcom.
 
2018-08-09 07:57:17
om: do mieszkaniec100: macie błędną uchwałę. Tzw. dodatek stażowy jest ściśle określony ustawą i rada gminy nie ma nic do tego. W uchwale powinno więc być tylko wspomniane, że składnikiem wynagrodzenia jest tenże dodatek naliczony zgodnie z odrębnymi przepisami. Wpisanie kreski czy zera w uchwale nie może pozbawić nikogo praw wynikających z ustawy.
 
2018-08-08 12:46:59
mieszkaniec100: A co z sytuacja kiedy wójt otrzymuje więcej niż zostało uchwalone i zapisane w uchwale o wynagrodzeniu ?
W chwili podejmowania uchwały wójt nie dostarczył dokumentów na podstawie których rada mogłaby naliczyć dodatek za wieloletnia pracą. W uchwale w tym miejscu postawiono kreskę. Wyliczono pozostałe składniki i wpisano do uchwały kwotę która wynikła z sumy poszczególnych składników. Po trzech latach okazało się, że wójt - w międzyczasie - dostarczył dokumenty z poprzednich lat pracy i na tej podstawie (bez zmiany treści uchwały) wypłacano mu kwotę wyższą od tej w uchwale o 15%(dodatek za wieloletnia pracę)Sekretarz gminy wyjaśnił, że wszystko było zgodne z prawem gdyż w uchwale była kreska a nie 0 (zero)Kreska to nie zero, ale czy to zgodne z prawem ?
 
2018-08-08 12:06:41
emerytka skarbnik: do skarbnik i przekroczenie uprawnień: to jest kolejny przykład na stanowisko skarbników w samorządach i absurdalność uregulowań prawnych w tym zakresie. "przekroczenie uprawnień" pięknie cytuje bezmyślne przepisy, tylko, że przepisy sobie a życie sobie! jak pisze skarbnik! To ten bidny skarbnik ma samodzielnie , wbrew szefowi, wbrew organowi stanowiącemu!!!podjąć decyzję, bo jak nie...to dyscyplina finansów publicznych i ukaranie.Ma samowolnie obniżyć pensję swojemu przełożonemu? To po co rada? po co wielkie zastrzeżenia co należy do czyjej kompetencji jak o wynagrodzeniu wójta/burmistrza /prezydenta ma zadecydować ...skarbnik!I cokolwiek zrobi komuś się narazi a i tak to skarbnik zostanie ukarany. "Cygan zawinił kowala powiesili". A co niektórzy w samorządach uważają, że skarbnicy za dużo zarabiają!
 
2018-08-08 11:41:49
Sekretarz: Szanowny skarbniku. Zastanawia mnie nieznajomość przepisów. Oczywiście mówię o Ministrze Finansów. Chyba jednak coś mu się pomyliło. Otóż podstawą do podjęcia przez Rady uchwał jest art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Ciekaw jestem, na jakiej podstawie Minister ogranicza wyłączną właściwość rady gminy. Określenie "do wyłącznej właściwości rady gminy" traci chyba na wartości, skoro uważa się, że ktoś ma jednak wyłączniejszą właściwość.
Zwracam uwagę, iż Skarbnik powinien przestrzegać prawa - w tym przypadku prawa ustanowionego przez organ uchwałodawczy SAMORZĄDU, któremu prawo do tego stanowienia prawa dał Sejm RP. Proszę pana Ministra o nierobienie wody z mózgu biednym skarbnikom. A skarbnikowi życzę dalszych lat owocnej pracy.
 
2018-08-08 09:33:33
XXL: TO JEST KABARET JAK w "UCHU PREZESA" - Pan Górski zapowiada jesienne odcinki - to problem wynagrodzeń wtedy się na pewno wyjaśni !
 
2018-08-08 09:22:45
kontestator: Może Ktoś - wskaże przepis ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych opisujący znamiona czynu karalnego, jaki popełniałby skarbnik dokonujący "potwierdzenia" z art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub kasowo wykonujący wypłatę wynagrodzenia zadekretowanego (dyspozycja) przez inną osobę niż tenże Skarbnik. Coś tu nie tak z szukaniem "paragrafu" na Skarbnika. Nie jest to:
1) dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych;
ani
2) zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
 
2018-08-08 08:31:28
om: Nikomu nic nie zrobią, bo każdy pracownik urzędu ma w tej sprawie jakieś alibi, a radni nie mogą ponieść odpowiedzialności za brak uchwały. Sytuacja ma jednak charakter przejściowy - po wyborach wszędzie podjęte zostaną uchwały i będą musiały być zgodne z prawem. Tak więc włodarze robią tę hucpę dla kilku miesięcy wyższego wynagrodzenia.
 
2018-08-08 08:09:03
ekonomista: Nie można wykluczyć... - to się RIO popisało! Czyli może tak może nie zobaczy się.
 
2018-08-08 07:38:59
anpaja: Jeżeli ja muszę obniżyć wynagrodzenie wójtowi bez uchwały, to może mogę również zmniejszyć o 30%. Nigdzie nie pisze, że Wójt musi otrzymać górną stawkę.
 
2018-08-08 07:29:52
samorządowiec: Niech uchwala prawo ten co może a nie zwykły poseł, prezes opowiadając coś, ni z gruszki ni z pietruszki i nie na kolanie i zgodnie z procedurą,konstytucją, innymi przepisami po uzyskaniu opinii prawdziwych autorytetów prawnych, prawników profesorów z uczelni, którzy biją na alarm, to nie będzie takich bubli , że nikt nie wie jak to stosować i jak z tego wybrnąć
 
2018-08-07 18:30:54
przekroczenie uprawnień: Do "skarbnika"-Skarbnicy kontrasygnują dokumenty stanowiące podstawę wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych. Podpis skarbnika oznacza dokonanie przez niego kontroli wstępnej lub bieżącej określonej operacji gospodarczej. Skarbnik tym samym stwierdza, że dokument jest zgodny z przepisami prawa (art. 43 ust. 3 i ust. 7 ustawy o finansach publicznych. W praktyce przyjmuje się, że skarbnik składa kontrasygnatę, jeżeli: • sprawdził, że operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym, • nie zgłasza zastrzeżeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym operacja ta została ujęta,
• posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczej oraz operacja ta mieści się w planie budżetu lub planie finansowym, • stwierdził formalną i rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji. Główny księgowy może odmówić złożenia kontrasygnaty, gdy zobowiązania finansowe przekraczają sumy zapisane w budżecie. Dopiero na pisemne polecenie przełożonego składa podpis, ale zawiadamia o tym regionalną izbę obrachunkową (RIO). Podobna sytuacja występuje wtedy, gdy zwierzchnik zmusza go do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Wówczas zawiadamia właściwe organy w trybie art. 304 k.p.k. Jeżeli tego nie zrobił, to odpowiada za współudział i tyle.
 
2018-08-07 13:43:49
skarbnik: No rewelacja. Najpierw wójt straszy mnie odwołaniem jeśli nie podpiszę wypłaty, a teraz straszą mnie dyscypliną za dokonanie wydatków.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25