facebook RSS # #

26.01.2020 21:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-31 23:19       aktualizacja: 2018-09-03 15:41       WIADOMOŚCI
  A A A

Śmieci na nowo. MŚ proponuje nową ustawę śmieciową

Śmieci na nowo. MŚ proponuje nową ustawę śmieciową
Fot. Fotolia
Resort środowiska przedstawił długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Regulacja wprowadza m.in. większą kontrolę gmin nad systemem gospodarowania odpadami, urealnia różnice między stawkami opłat za odpady zmieszane i segregowane oraz wprowadza zmiany w sprawozdawczości śmieciowej.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w piątek projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który pod koniec ubiegłego roku zapowiedział resort środowiska.

Jak podkreślono w uzasadnieniu celem regulacji jest „uproszczenie i ujednolicenie funkcjonujących w gminach systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a co za tym idzie zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia".

Więcej frakcji w recyklingu

W projekcie zaproponowano m.in. zmianę sposobu liczenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

W świetle nowych przepisów poziom w wysokości co najmniej 50 proc. wagowo będzie mógł być liczony w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych, które zostaną poddane recyklingowi i przygotowaniu do ponownego użycia (w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne). Dotychczasowe przepisy określały, aby poziom ten był liczony w stosunku do czterech frakcji odpadów komunalnych tj. papier, metale, tworzyw sztucznych i szkła.

W nowej ustawie wprowadzono możliwości zbierania odpadów komunalnych w workach (dotychczasowe przepisy ustawy dotyczące zbierania odpadów komunalnych odnoszą się jedynie do pojemników). Tymczasem jak wskazują autorzy projektu, wiele gmin stosuje zbieranie odpadów w workach ze względu na to, że zajmują one mniej miejsca i są znacznie tańszym rozwiązaniem.

Wszyscy w systemie

Zgodnie z projektem gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości.

Obecnie w przypadku nieobjęcia nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych właściciele takich nieruchomości są zobowiązani samodzielnie podpisywać umowy na odbieranie odpadów z firmami uprawnionymi do ich odbierania. W praktyce jednak zdarza się, że tego nie robią, a śmieci lądują na dzikich wysypiskach.  

Po nowelizacji wszystkie nieruchomości, również te na których nie zamieszkują mieszkańcy, z mocy prawa będą objęte zorganizowanym przez gminę systemem odbierania odpadów komunalnych.

Przetargi rozdzielone


Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Rozwiązanie ma zapobiegać nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu.

Nowa ustawa zabrania ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania.

Nowa ustawa wprowadza też obowiązek przekazywania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości bioodpadów stanowiących odpady komunalne do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (dotychczas obowiązek ten dotyczył zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych). W związku z tą zmianą zaproponowano  usunięcie z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach definicji odpadów zielonych, gdyż definicja bioodpadów obejmuje również odpady zielone. Jednocześnie wskazano, że do postępowania z odpadami komunalnymi stanowiącymi części roślin pochodzących z pielęgnacji cmentarzy i targowisk stosuje się przepisy dotyczące postępowania z bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne.

Projekt przewiduje też wprowadzenie stałej ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 96 zł (średnia stawka od osoby wynosząca 8 zł razy 12 miesięcy). Jednocześnie ze względu na specyfikę rodzinnych ogrodów działkowych zaproponowano  wyłączenie przepisów dotyczących ustalania tej stawki do ROD. Opłata dla rodzinnych ogrodów działkowych będzie ustalana jak dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Opłata śmieciowa po nowemu

W projekcie zaproponowano również rozwiązania, które dadzą gminom większe możliwości w stosowaniu kryteriów różnicujących stawki opłaty za śmieci, a także umożliwiające zwalnianie w części z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających kompostownik przydomowy.

W przypadku, gdy naruszony zostanie obowiązek selektywnego zbierania odpadów ustawa wskazuje, aby stawka opłaty była wyższa 4-krotnie od stawki za odpady komunalne zbierane selektywnie (czyli wyższa o 18 zł od obecnie średnio ustalanej dla odpadów zbieranych nieselektywnie). Resort środowiska szacuje, że zmiana ta spowoduje wzrost w dochodach wszystkich gmin w Polsce średnio o ponad 110 mln rocznie, czyli w przeliczeniu na gminę średnio 44,7 tys. na rok.

W projekcie doprecyzowano, że środki pochodzące z opłaty śmieciowej, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina będzie mogła wykorzystać na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki łub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie.

Korekta po nadwyżce

W projekcie uwzględniono też postulat Krajowej Rady RIO, która wielokrotnie apelowała, aby w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmowane były dane o zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zestawieniu z wydatkami poniesionymi na finansowanie systemu. Zgodnie z nową ustawą w przypadku stwierdzenia nadwyżki wpływów nad wydatkami gmina będzie zobowiązana do korekty stawek.

W ustawie zaproponowano też usunięcie przepisów dotyczących częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich. Jak tłumaczą autorzy chodzi o zapewnienia odbierania tych odpadów również na terenach wiejskich przyjemniej raz na dwa tygodnie (niekiedy ustanowiona częstotliwość w przypadku tych terenów była rzadsza niż raz na miesiąc, co mogło prowadzić do nielegalnego pozbywania się odpadów komunalnych).

Resort środowiska zaproponował, aby znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 28 sierpnia 2018 r.

mp/    
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-06-03 14:04:35
Czytelniczka: widać mało śmieci po lasach? Ja osobiście uważam,że te ustawy,-jakieś jaja !!! Bo śmieci trzeba się pozbyć we własnym zakresie, a płacić trzeba! Zęby było mniej śmieci muszą wrócić warunki z przed lat.Można było sobie płacić 10 zł za wywóz nie segregowanych śmieci, i było dobrze.Ja mam 4 osoby w rodzinie nie wytwarzam śmieci co miesiąc, teraz lato, w ogóle nie mam co wystawiać,zimą to chociaż popioły są!A latem? Czym mam zapełnić kosz? Jak brałam kosz za 10 zł to wrzucałam byle co,i nic mi za to nie było,za to lasy były czyste .A teraz zgroza...Państwo w ten sposób załatwiło wiele biednych rodzin , nie ma co ludziom do ust włożyć a za to,że we własnym zakresie musimy wywozić śmieci trzeba zapłacić, z jakiej racji? Chyba chcą strajku, albo czegoś gorszego? To trzeba jakoś na poziomie unijnym załatwiać, zdjęcia porobić i pokazać jak to Polska dba o dobro obywateli.
 
2018-09-06 21:56:34
:-): Pablo - daj przykład i pakuj swój recykling do papierowych worków... Zanim postawisz taki worek na wagę - to sporo się z niego wysypie i będziesz mniej płacił :-)
 
2018-09-05 13:47:40
pablo: Pierwsze spostrzeżenie ze sklepów wycofuje się reklamówki bo szkodzą środowisku a tu instytucje od sprzątania trzymają się worków wręcz na nie nalegają…
Druga sprawa: dlaczego nie pójdzie przepis od góry że każdy mieszkaniec PL będzie rozliczany za „produkcję” śmieci WAGOWO?! Przecież to najrozsądniejsze wyjście i najkorzystniejsze dla każdego! Kilka przedziałów cenowych tzn. im więcej tym drożej i problem zostanie rozwiązany ale nie my Polacy po prostu MUSIMY ODKRYWAĆ KOŁO NA NOWO! Każde inne rozwiązanie niż wagowe rozlicznie to głupota strat pieniędzy Państwa i PODATNIKA! Do każdego towaru jest doliczone kilka groszy za recykling płacisz RAZ ale żeby potem to opakowanie z towaru wyrzucić musisz zapłacić po raz DRUGI! Te wszystkie pseudo zmiany itp. nie mają na celu ochrony środowiska tylko napchanie czyichś kieszeni to jest FAKT. PORA Z TYM SKOŃCZYĆ I ZACZĄĆ POSTĘPOWOAĆ ZE ŚMIECIAMI NORMALNIE I LOGICZNE. Śmieci to nie jest fizyka kwantowa czy wyprawa w kosmos a tak do tego podchodzimy tracąc na to czas i pieniądze po raz kolejny coś poprawiając a każdy i tak zrobi po swojemu.
 
2018-09-03 13:24:27
Whistleblower: Niemal w ogóle (bo już poniżej 5%) odpadów komunalnych nie deponuje się na składowiskach w ośmiu krajach: w Austrii, Belgii, Danii, Niemczech, Holandii, Norwegii, Szwecji i Szwajcarii. Co łączy te kraje? Otóż we wszystkich tych krajach od „zawsze” gospodarką odpadami komunalnymi zajmują się gminne przedsiębiorstwa pilnowane przez wyborców kartką wyborczą aby za rozsądną cenę odzyskać to co może być ponownie wykorzystane i zagospodarować odpady bezpiecznie i zgodnie z wymogami prawa i ochrony środowiska. System gospodarki odpadami w Polsce jest chory od dawna - od końca XX wieku gdy aferałowie zdecydowali, że odpady muszą przynosić zyski tym którzy chcą kręcić lody na comiesięcznych opłatach obywatelskich za śmieci. Dlatego jedynymi wydziałami gospodarki odpadami w urzędach gminnych są zazwyczaj rozbudowane referaty do spraw organizacji przetargów na „wyłonienie” owych operatorów kręcenia lodów. Większość szefów gmin szczyci się nawet tym, że dzięki temu nawet nie muszą wiedzieć co się dzieje ze śmieciami z ich gmin według zasady sformułowanej przez ministra Mazurka od odpadów: „  „zapakować do kontenera, wywieźć i problem z głowy”. Nie trzeba dodawać, że o żadnej zasadzie „non profit” której pilnują w krajach wyznaczających standardy dla całej Europy wybieralni lokalni decydenci – w Polsce nie ma o tym mowy. Dla prywatnych firm jedynym wyznacznikiem sukcesu i ich misją są rosnące słupki zysków – a ponieważ te zyski są tworzone z wpłacanych opłat za odbiór odpadów – wtedy każda metoda aby jak największą cześć opłat przenieść na kupkę oznaczoną jako „zysk” - jest działaniem „misyjnym”. Czy ktoś słyszał o pożarach odpadów w Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii czy w Niemczech? Jeśli więc ktoś mówi o „chorobie” nie wskazując systemowego praźródła patologii – to znaczy, że tak naprawdę nadal nie ma woli przywrócenia publicznego naturalnego monopolu w gospodarce odpadami – czyli zasad, dzięki którym patologie są eliminowane w zarodku i dzięki którym kraje te osiągają wzorcowe rezultaty gospodarki odpadami… Mijają dwa lata „dobrej zmiany” - a prawdopodobnie nikt z odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami nawet nie analizował różnic systemowych dzięki którym to nie my – ale kraje oparte na naturalnym monopolu publicznym w odpadach komunalnych podnoszą coraz wyżej wymagania środowiskowe dla zachowania zdrowia przyszłych pokoleń...
 
2018-09-03 09:35:42
co konia obchodzi, że wóz zepsuty?: Ustawa z 2013r. to przekręt stulecia. Następna będzie jeszcze większym. Nic się nie zmieniło pod wzgędem tzw. ekologi. W lasach i rowach tyle samo śmieci. Opłata recyklingowa (a moze od dawna jest) powinna być w cenie produktu. Tak będzie najsprawiedliwiej. Przecież płacimy aż 23% podatku VAT. Gmina powinna otrzymywać od MF sebwencję i zapłacić lokalnej firmie komunalnej. Inny wariant, to całkowicie darmowy odbiór odpadów (surowców wtórnych) i ich odzyskiwanie. Obecnie wysypiska płoną, gdyż przyjmujemy odpady z połowy świata i nic z nimi nie robimy (wg danych GUS). No to po co ta cała segregacja po stronie obywatela? Ludzie, nie dajcie sobie wcisnąć kolejnego podatku! Żabę gotuje sie powoli. Pozdrawiam
 
2018-09-03 07:36:23
xjedrekx: niech oni dadzą sobie spokój w końcu z tymi nowelami, a opracują od razu porządnie :/

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25