facebook RSS # #

23.09.2019 18:30

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-17 12:20       aktualizacja: 2018-09-17 14:29       WIADOMOŚCI
  A A A

Reforma za szybko. Wielkopolskie samorządy: potrzeba więcej czasu na wdrożenie nowej reformy śmieciowej

Reforma za szybko. Wielkopolskie samorządy: potrzeba więcej czasu na wdrożenie nowej reformy śmieciowej
Fot. Fotolia
Decyzję o wdrożeniu kolejnej reformy śmieciowej z dniem 1 stycznia 2019 r. podjęto zbyt pochopnie - uważają samorządowcy z Wielkopolski wskazując liczne braki projektu ustawy.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przyjął stanowisko, w którym wyraził głębokie obawy związane z zapisami projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

„Naszym zdaniem ustawa zawiera zmiany w gospodarce odpadami, które odgórnie narzucą gminom konieczność dogłębnych reform, w wielu przypadkach bardzo dobrze od lat funkcjonujących systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku uchwalenia proponowanych zmian, gminy staną przed ogromem pracy organizacyjnej, a także wymuszone zostaną zmiany wielu gminnych uchwał" - podkreślił Jacek Gursz, przewodniczący SGiPW.

Jego zdaniem społeczeństwo gubi się wśród licznych przepisów, z którymi niejednokrotne mają problem sami urzędnicy z uwagi na fakt, że w stosunku do jednego przepisu spotyka się ze sprzecznymi sobie interpretacjami. „Warto również podkreślić, że wejście w życie przedmiotowej ustawy dnia 1 stycznia 2019 roku - jest datą podjętą zbyt pochopnie - wiele przepisów należy dokładnie doprecyzować oraz skonsultować" - zaznaczył Gursz.

Zdaniem samorządowców z woj. wielkopolskiego wiele zaproponowanych zapisów projektu budzi wątpliwości co do możliwości zastosowania ich w niektórych gminach z uwagi na ich specyfikę, czy też kształtowany obecnie system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pod koniec sierpnia resort środowiska przekazał do konsultacji publicznych długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który przewiduje m.in. obowiązkową selektywna zbiórkę odpadów w podziale na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe oraz bioodpady. Wprowadza też konieczność rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zabrania ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą, a podmiotem odbierającym odpady komunalne. Zgodnie z projektem gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych zostaną objęte wszystkie nieruchomości, również te na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Więcej o projekcie: Śmieci na nowo. MŚ proponuje nową ustawę śmieciową


SGIPW zgłosiło łącznie 27 uwag do projektu nowej ustawy śmieciowej. Oto one:

1. W ustawie brak zapisów dotyczących ustalenia górnych stawek dla nieruchomości niezamieszkałych, które mają po nowelizacji ustawy zostać objęte systemem gospodarowania odpadami przez gminę;  

2. W projekcie ustawy nie uwzględniono przepisów przejściowych na zawarte i obowiązujące umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz trwające procedury przetargowe;

3. Brak jest kryteriów dotyczących mechanizmu ustalenia opłaty za odbiór w PSZOK-ach odpadów innych niż komunalne oraz brak kryteriów dotyczących ustalenia górnych stawek tych opłat;

4. Zgodnie z zapisami nowelizacji, koniecznością będzie zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wobec obowiązku nałożonego na gminę zwolnienia w części z opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zagospodarowujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, koniecznością będzie zmiana deklaracji i uwzględnienie w niej oświadczenia dotyczącego kompostowania tych odpadów na nieruchomości.

Ponadto z wprowadzeniem tego przepisu wiąże się dodatkowy obowiązek kontrolny dla gmin - jeżeli ktoś jest zwolniony z części opiaty, należy sprawdzać czy faktycznie bioodpady są na nieruchomości kompostowane (czy wystarczy, że z danej nieruchomości odpady te nie będą odbierane, jako dowód pośredni?). Czy musi być na nieruchomości kompostownik, żeby właściciel tej nieruchomości byt zwolniony z części opiaty? Zwłaszcza na terenie wiejskim, przy prowadzeniu gospodarstw rolnych posiadanie dodatkowo kompostownika nie jest konieczne, by zagospodarować bioodpady powstające na tej nieruchomości;

5. Art. 3 ust. 2 pkt 5 - wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania bioodpadów w miejscach publicznych przysporzy mnóstwo problemów w związku z faktem, iż do pojemników w gtównej mierze będą wrzucane odpady kuchenne ulegające biodegradacji, które będą zagniwać, będą się wytwarzać odory i istnieje duże prawdopodobieństwo powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego.

Utrzymanie tych pojemników we właściwym stanie sanitarnym będzie bardzo trudne, nawet pomimo opróżniania ich z dużą częstotliwością. Dlatego też wnioskujemy o usunięcie zapisu dotyczącego obowiązku selektywnego zbierania bioodpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;

6. Art. 4 ust 2 pkt 2 - wprowadzenie możliwości zbierania odpadów komunalnych w workach -obecnie ustawa nakazywała zbieranie tych odpadów w pojemnikach do czego gminy zobowiązywały mieszkańców, z obecnie proponowanej zmiany wynika, że gminy będą same sobie zaprzeczać, że odpady muszą być w pojemnikach. Ponadto, z uwagi na to co znajduję się w workach z odpadami należy rozważyć, że taki sposób odbioru utrudni sprawne działanie firm wywozowych z uwagi na słabą jakość worków (będą pękaty powodując zanieczyszczenia);

7. Art. 4 ust. 2a - 2c - ustawa powinna narzucić sposób odbierania odpadów zielonych wraz z odpadami kuchennymi - sposób selektywnej zbiórki winien być ujednolicony dla całego kraju. W ust. 2c - zapewnienie w PSZOKu odbierania odpadów innych niż komunalne np. opony ciągnikowe za odpłatnością - najważniejszą oraz istotną sprawą jest brak firm zainteresowanych odbiorem takich surowców. Ponadto mentalność mieszkańców nie spowoduję zadowolenia z faktu iż musi ponosić dodatkową opłatę za oddanie danego rodzaju odpadów.

8. Art. 4a ust. 3 - zobowiązanie rady gminy do dostosowania regulaminów do wydanych przepisów w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów jest zbyt krótkim okresem przejściowym, chociażby z uwagi, ii gminy niedawno ogłosiły przetargi lub w krótkiej perspektywie ogłaszać będą nowe przetargi;

9. Art. 6c ust.1 - w nowym brzmieniu nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbioru odpadów tak z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkatych - dla gmin, które organizują odbiór odpadów tylko z nieruchomości zamieszkałych proponowana zmiana wymusi więc fundamentalną zmianę systemu gospodarki odpadami związaną z pracą organizacyjną (w tym konieczność pozyskania deklaracji od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, przeprowadzenie przetargów na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych), spowoduje konieczność dogłębnych zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie i modyfikację innych obowiązujących od lat przepisów i dokumentów w tym zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, negatywnie może wpłynąć również na kondycję firm odbierających odpady na terenie gminy;

10. Art. 6d - czy oznacza on, że wójt, burmistrz prezydent miasta będzie musiał ogłaszać dwa przetargi na odbiór odpadów - osoby na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz drugi na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych? Uniemożliwienie gminom udzielania zamówienia łącznie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych nakładów pracy oraz nakładów finansowych na organizację dodatkowego zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów oraz nadzór nad tym zamówieniem.

W przypadku gmin, które posiadają własne spółki wzmocnienie nadzoru nad nimi nie jest konieczne, gdyż gmina posiada inne instrumenty kontroli. Wnioskujemy o pozostawienie gminom możliwości wyboru, by mogły same decydować, czy będą udzielał zamówień łącznych na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, czy będą prowadzić oddzielne postępowania.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Sprowadzenie roli firmy odbierającej odpady jedynie do transportującego w związku z czym dla firm może stać się to na tyle nieopłacalne, że nie wezmą udziału w przetargu na odbiór odpadów. W przypadku dużych miast, które są podzielone na sektory znacznie zwiększy się zakres obowiązków zatrudnionych pracowników co z kolei może przyczynił się do nieterminowego wykonywania zadań;

11. Art. 6f - w nowym brzmieniu nakłada na gminy obowiązek rozdzielenia odbioru i zagospodarowania odpadów, jednocześnie uniemożliwiając rozliczanie się z wykonawcą w sposób ryczałtowy. W przypadku gmin korzystających w własnego, komunalnego podmiotu odbierającego odpady rozdzielenie odbioru i zagospodarowania odpadów spowoduje kolejne organizacyjne obciążenia polegające na konieczności zawierania przez gminy kolejnych umów z instalacjami, co w przypadku urzędów gmin gdzie za gospodarkę odpadami odpowiada jedna osoba może skutkować koniecznością utworzenia dodatkowego stanowiska, a więc i zwiększenia kosztów.

Dodatkowo wątpliwości budzi zapis pkt. 4, który nie precyzuje czy ustawodawca ma na myśli tylko odpady zmieszane i biodegradowalne, czy także wszystkie frakcje odpadów zbieranych selektywnie. Szczególnie w obecnej sytuacji kiedy liczba recyklerów przyjmujących np. tworzywa sztuczne gwałtownie zmalała na terenie wielkopolski i nie chcą oni podpisywać umów z nowymi podmiotami może to spowodować duże problemy dla gmin w znalezieniu chcącego przyjmować odpady recyklera (Zakład komunalny obecnie posiada umowy na dostarczanie takich odpadów, gmina takich umów nie ma.

Ponadto gmina (lub Związek) nie jest w stanie „pilnować" fizycznie każdego pojazdu odbierającego odpady komunalne na terenie Związku, który nie jest wyposażony w system wagowy ile realnie zostało odebranych odpadów. Wprowadzenie obligatoryjnego sposobu rozliczania umowy z wykonawcą, który przewozi odpady, na podstawie ilości ton odebranych i dostarczonych do instalacji odpadów, prowadził będzie do nadużył. Projektowane rozwiązanie spowoduje też, że koszty przeznaczone na obsługę systemu gospodarowania odpadami wzrosną lawinowo, gminy będą sig borykały z problemami budżetowymi. W związku z powyższym wnioskujemy o pozostawienie możliwości ryczałtowego rozliczania zamówienia na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;

12. Proponujemy zmienić art. 6h na art. 6h ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu: Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek ponoszenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach;

13. Art. 6k ust. 1 - proponowany zapis dotyczący przyjmowania odpadów innych niż komunalne pochodzące z działalności gospodarczej, czy też działalności rolniczej. Zapis nie powinien być zastosowany z uwagi na fakt, iż gminy mają obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Odpady powstające w przypadku działalności mają różne charakter co znacznie może podwyższyć koszty funkcjonowania PSZOKu z uwagi na warunki przechowywania odpadów, czy ich utylizacji;

14. Art. 6k ust. 3-3b zakładający czterokrotnok opiaty za nieselektywne zbieranie odpadów, obowiązek informowania gminy przez firmę odbierającą odpady w przypadku stwierdzenia ich nieselektywnoki i określanie w drodze decyzji przez wójta wysokości opiaty za nieselektywne zbieranie odpadów mogą stwarzał poważne problemy w przypadku nieruchomości wielolokalowych (bloków), gdzie określenie osoby niesegregującej (przy zadeklarowanej w bloku segregacji) jest praktycznie niemożliwe;

15. Art. 6k ust. 4a - brak doprecyzowania w jakiej części Rada gminy może zwolnić z opiaty właściciela nieruchomości zagospodarowującego bioodpady w kompostowniku przydomowym, czy to ma być w wysokości 10, 20 czy 50%. Nie są określone sztywno do ilu procent stawki może być zastosowane zwolnienie z opiaty. A co w przypadku gdy np. Jan Kowalski oświadczy że posiada kompostownik, ale będzie wystawiał również odpady zielone podczas odbioru, czy wobec niego również będzie można zastosować zwolnienie z częściowej opłaty?;

16. Art. 6m ust. 1 - Zmienia się termin obowiązku składania deklaracji (dotąd 14 dni od zaistnienia zmiany, w nowych przepisach do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana, w przypadku śmierci mieszkańca korektę zmniejszającą właściciel będzie mógł złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia).

Przepisy te generalnie są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom, wobec problemów, które rodziły obecne przepisy, niemniej brak przepisów przejściowych dla nich, a w praktyce zmiana tego przepisu skutkuje koniecznością zmiany wzoru deklaracji, na której znajdują się pouczenia dotyczące terminów złożenia deklaracji. Co z płatnością za dany miesiąc, gdy podatnik zamieszkał na nieruchomości 30-tego dnia danego miesiąca i złożył deklarację 10-tego dnia kolejnego miesiąca? Czy musi zapłacić za ostatni dzień danego miesiąca, jeśli odbiór odpadów odbyt się 4-tego dnia miesiąca, w którym złożył deklarację?;

17. Art. 6m ust ib pkt 7- jak ma wyglądać informacja umieszczona na druku deklaracji dot. kompostownika przydomowego? Czy wystarczy, że podatnik tylko zaznaczy kratkę przy słowie kompostownik? Czy gmina/ Związek może również żądać wskazania przez podatnika pojemności tego kompostownika? A jeśli będzie obowiązek wskazania pojemności i nie wpisze w deklaracji pojemności to czy może być zastosowane zwolnienie z częściowej opłaty za odbiór odpadów?;

18. Art. 6m ust. 2a - W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wysokość opłaty stanowi iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w decyzji.

Organ podatkowy nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. Zaproponowana zmiana ma na celu pominięcie etapu zawiadamiania właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku uchwalenia nowej stawki opiaty i pozwala wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast na wydawanie decyzji określającej wysokość tej opłaty po uchwaleniu nowych stawek bez konieczności wcześniejszego wydawania postanowień o wszczęciu postępowania, analogicznie jak w art. 165 § 7 Ordynacji podatkowej.

Wprowadzenie takiego zapisu usprawni procedurę przeprowadzania postępowania windykacyjnego, bezpośrednio po stwierdzeniu zaległości w opłacie, bez konieczności oczekiwania na wydanie decyzji określającej w wysokości z zawiadomienia, co ma miejsce aktualnie;

19. Art. 6m ust 4 wskazano że właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania wstecz. Jednakże zapis ten chwilę później negowany jest wyjątkiem śmierci, gdzie okres zgłoszenia takiej zmiany to 6 miesięcy. Co wówczas gdzie po pól roku ktoś zgłosi śmierć członka rodziny-czy stwierdza się wówczas nadpłatę czy należy zwrócić ją właścicielowi nieruchomości;

20. Opłata ryczałtowa za nieruchomości letniskowe została określona w wysokości nie wyższej niż 96 zł. Nie doprecyzowano czy chodzi o opłatę przy zbiórce selektywnej czy nieselektywnej?;

21. Zmiana sposobu naliczania opłaty: a) hotele - odniesienie do zużytej wody, b) domki letniskowe - ryczałt 96 zł/rok (potrzeba doprecyzowania zapisu, biorąc pod uwagę ilości i koszt odpadów odbieranych obecnie z np. ROD, proponowana maksymalna kwota opłaty ryczałtowej jest absolutnie nieadekwatna do rzeczywistych kosztów), c) biura w domach - w ramach ponoszonej opłaty za dom - tak. Ponadto wprowadzenie zapisu art. 6 ust.1 pkt. 3 względem domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - opłata za cały rok bez względu na okres użytkowania będzie nieuczciwa i niesprawiedliwa w stosunku dla osób, które sporadycznie korzystają z domku w stosunku do osób które korzystają z nich niemalże cały rok;

22. Art. 6r - środki pochodzące z opiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a i 2b, a takie na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym - z wyłączeniem np. związków międzygminnych, które nie przejęty tego zadania;

23. art. 6r ust. 3a - Rezygnacja z limitacji odpadów doprowadzi do sytuacji, gdy na PSZOK będą przyjmowane kolosalne ilości odpadów, a gmina będzie zmuszona ponosić ogromne koszty zagospodarowania tych odpadów. Doprowadzi to do sytuacji, w której budżet przeznaczony na finansowanie systemu gospodarowania odpadami będzie tak niedoszacowany, że nastąpi konieczność podwyższania stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Wprowadzenie wysokich stawek opiat będzie się wiązało z rosnącym niezadowoleniem społecznym oraz próbami zmniejszania wysokości opiaty przez mieszkańców poprzez deklarowanie mniejszej liczby osób zamieszkujących. W związku z powyższym wnioskujemy o pozostawienie możliwości limitacji odpadów wymienionych w art. 6r ust 3a ustawy;

24. art. 6r ust. 3b - zobowiązuje gminy w większości wypadków do zmiany częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz bioodpadów w okresie od kwietnia do października także na terenach wiejskich (dotąd przepis w tym zakresie określał taką częstotliwość na terenach miast). Z praktycznego punktu widzenia taki obowiązek nie jest konieczny, a gminy powinny mieć możliwość same regulować częstotliwość odbierania odpadów komunalnych na swoim terenie, gdyż one faktycznie najlepiej znają potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

Ponadto brak przepisu przejściowego i wprowadzenie go od 1 stycznia 2019 r. jest praktycznie niemożliwe, gdyż najczęściej z początkiem nowego roku obowiązują nowe umowy z wykonawcą odbierającym odpady, a procedura udzielenia zamówienia publicznego w praktyce musi być rozpoczęta w wrześniu/październiku.

Z SIWZ oferenci muszą wiedzieć jak często będą zobowiązani do odbierania odpadów bo to rzutuje na cenę, a z kolei trudno dopasowywać SIWZ do projektu ustawy, która nie weszła w życie i praktycznie nie wiadomo czy i kiedy wejdzie w życie i w jakim kształcie. Proponowana zmiana w sposób szczególny nie jest potrzebna w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwagi na specyfikę takich terenów oraz możliwości finansowe mieszkańców wprowadzenie odbioru odpadów 2 razy w miesiącu spowoduję, że firma wywozowa będzie wykonywać puste przejazdy. W sezonie letnim gro mieszkańców wiosek wystawia pojemnik raz na 2 miesiące, bo nie ma czym go zapełnić;

25. ,,W przypadku stwierdzenia nadwyżki wpływów nad wydatkami gmina dokonuje korekty stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi." - nadwyżkę wpływów należy przeznaczyć na niezbędne inwestycje oraz na zabezpieczenie środków w celu pokrycia nieprzewidywalnych cen i stawek operatora;

26. Zwiększenia kategorii odpadów, których zbieranie ma umożliwić gmina np. odpady budowalne i rozbiórkowe (które wcześniej stanowiły odpady komunalne), odpadów tekstyliów oraz bioodpadów w miejscu ich wytworzenia oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (które wcześniej ograniczone były do odpadów biodegradowalnych) - duża ilość odpadów biodegradowalnych jest obecnie sporym problemem dla gmin, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy niechętnie zakładają kompostowniki, ponieważ rezygnują z przydomowych ogródków.

Zwiększenie kategorii bioodpadów znacznie podniesie koszty funkcjonowania systemu. Może to przyczynić się również do braku osiągniecia poziomów ograniczenia masy bioodpadów;

27.
W projekcie ustawy wprowadzono zmianę dotyczącą obowiązku uzyskania przez gminy poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w wysokości 50 % wagowo (dla 2019 r. 40% wagowo). Jest to obowiązek niemożliwy do realizacji w odniesieniu wagowym do całego strumienia odpadów komunalnych, ażeby połowę odpadów komunalnych poddać procesom recyklingu, gdyż ponowne użycie w zasadzie nie występuje wcale lub jest znikome.

Większość odpadów komunalnych podlega procesom unieszkodliwienia. Odpady te są najcięższe, frakcje wydzielane z odpadów komunalnych selektywnie zbierane zgodnie z ustawą nigdy nie będą stanowiły wagowo 50%, a przecież dopiero po ich doczyszczeniu część z nich poddawana jest faktycznie procesowi recyklingu. Uzyskanie poziomów recyklingu i przekazania do ponownego użycia w wysokości wskazanej w projekcie ustawy jest niemożliwy do zrealizowania, a uzasadnienie do projektu zmian nie jest adekwatne do tego co faktycznie projekt wprowadza.


mp/


 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-09-18 15:37:57
Maja: "Reforma za szybko. Wielkopolskie samorządy: potrzeba więcej czasu na wdrożenie nowej reformy śmieciowej" - tytuł zbyt łagodny moim zdaniem. Wygląda na to, że nie przewidziano żadnego czasu na wprowadzenie poważnych zmian, chociażby objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych. Czy przygotowywać przetarg do projektu ustawy? W przypadku niektórych gmin to duże przedsięwzięcie wymagające poznania potrzeb nieruchomości od szkół i przedszkoli, aż po ogromne zakłady przemysłowe, policzenia ilości i wielkości pojemników, kontenerów, kolejnego ryzyka z ustaleniem opłat.
Inne spostrzeżenie: Przy rozliczeniu ryczałtowym przedsiębiorca musiał zaryzykować podając cenę na podstawie opisu zamówienia, by nie stracić, ale też nie przegrać z konkurencją, przy rozliczeniu ilościowym na pewno nie straci. Najwyżej odpadów będzie więcej. Odbiór odpadów to nie tylko ich ilość ale wiele innych czynników wpływających na cenę, często bardziej, np rodzaj i gęstość zabudowy, konieczność dojazdu w miejsca trudno dostępne, wymagania sanitarne-mycie pojemników, obwoźna zbiórka wielkogabarytów, częstotliwość i inne. Ten ryczałt w wielu przypadkach nie był złym rozwiązaniem, zwłaszcza w małych gminach, których jest przecież najwięcej.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25