facebook RSS # #

25.06.2019 12:43

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-25 13:37       aktualizacja: 2018-09-25 13:59       WIADOMOŚCI
  A A A

Obiad i obiad. RIO o opłatach za wyżywienie w przedszkolu i szkole

Obiad i obiad. RIO o opłatach za wyżywienie w przedszkolu i szkole
Fot. PAP/W. Pacewicz
Opłata za wyżywienie w przedszkolu to nie podatek; nie można naliczać odsetek za jej nieterminowe uiszczanie – wskazuje RIO. Inaczej w przypadku opłaty za obiad w szkole.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przypomniała ostatnio, że w przypadku opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie w przedszkolach nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

„Obowiązek ponoszenia przedmiotowych opłat wynika wprost z przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym i aktualizuje się w momencie rozpoczęcia korzystania z tego świadczenia” – pisze RIO w odpowiedzi na zapytanie zespołu obsługi administracyjnej szkół. „Stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego, dokonuje dyrektor” - dodaje.

Katowicka Izba udzieliła wyjaśnień w sprawie ewentualnego naliczania odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat.

Obiad w przedszkolu


Zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.

„Sam fakt, że przedmiotowe opłaty stanowią dochód budżetu gminy i mają charakter publicznoprawny nie oznacza, by można ją było uznać za podatek w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nawet jeśli przez podatki rozumie się w Ordynacji opłaty i inne niepodatkowe należności budżetowe” – wskazuje RIO.

Ponadto według Izby z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie wynika prawo do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanych przedmiotowych opłat.

„W ustawie tej brak jest również odniesienia do stosowania innych ustaw, z których ewentualnie mogłoby wynikać uprawnienie do dochodzenia od zobowiązanego tego typu świadczenia w razie nieuiszczenia tych opłat w terminie. Zatem brak jest ustawowych podstaw prawnych do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanych przedmiotowych opłat” – podsumowuje RIO.

Obiad w szkole


Natomiast podstawą prawną wnoszenia przez rodziców opłat za żywienie dzieci w szkołach jest art. 106 Prawa oświatowego. Zgodnie z nim dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę opracowuje zasady korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki.

„Odsetki za opłacenie po terminie należności cywilnoprawnych, do jakich zalicza się wyżywienie na stołówce szkolnej, powinny być naliczane i pobierane na podstawie art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny” – wskazuje RIO.

Przypomina jednak przy tym, że rada gminy może w drodze uchwały postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających samorządowi lub jego jednostkom organizacyjnym, jeżeli ich kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-01 14:05:10
mireko66: Z uzasadnienia do art. 44 pkt 31 projektu ustawy z dnia
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw:

"W art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – proponuje się, by sposób naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obowiązujący dotychczas prowadzonego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz inne formy wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 52 ust. 8 ww. ustawy, rozszerzyć także na publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Nadchodzące z gmin sygnały świadczą o tym, że niejednokrotnie brak tej regulacji prowadził do znacznej dowolności w tym zakresie: np. rozliczeń minutowych, które były uciążliwe dla pracowników przedszkoli, a ponadto skutkowało rozrostem zbędnej dokumentacji. W innych przypadkach stosowano zasadę „kwadransa”, co z kolei skutkowało konfliktami z rodzicami, którzy kwestionowali wysokość naliczanych im kwot za korzystanie przez ich dziecko z wychowania przedszkolnego. Proponowane rozwiązanie ujednolici sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego, zachowującego dotychczasowe rozwiązania stosowane w gminach, do czasu podjęcia nowych uchwał w tym zakresie.".

Czyli widać intencje projektodawcy, który jest w błędzie, bo nie tu jest kot pogrzebany.
 
2018-09-28 13:43:30
mireko66: Przedstawiona interpretacja utrwala błędne zasady pobierania i zwracania opłat, co prowadzi do nadmiernego finansowania zadań przez gminy ze środków własnych.

Przepisy konstytucji zapewniają jednostkom udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Poza dochodami własnymi gminy otrzymują subwencje czy też dotacje celowe z budżetu państwa. Oznacza to, że z pomocą państwa zapewnia się zgodność działania jednostki samorządu terytorialnego z priorytetami ogólnonarodowymi, z interesem państwa i jego polityką.

Ustawodawca – wyposażając radę gminy w kompetencję wynikającą z 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – przyzwolił na kształtowanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przy czym należy tu uwzględnić czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie oraz wysokość opłat za pozostały czas, która nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę (por. art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe i art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Obrazowo mówiąc przedszkole powinno być czynne 5 godzin i pokrywać koszty sporządzenia posiłków. Począwszy od 6 godziny zajęć ciężar finansowania powinien spaść na barki rodziców w formie opłat publicznoprawnych oraz na budżet państwa (część oświatowa subwencji ogólnej na dzieci 6-letnie oraz dotacja, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dzieci młodsze).

Samodzielność gminy przejawia się w tym, że może przejąć na siebie finansowanie zajęć opłacanych przez rodziców poprzez podjęcie stosownej uchwały zwiększającej dzienny wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Odmienne, niż MEN-owskie i RIO-wskie, podejście sądów administracyjnych pojawiło się w przypadku kształtowania opłat za pobyt dziecka w żłobku. W wyroku z 23 sierpnia 2013 r. NSA w Warszawie (I OSK 943/13) wyraził przekonanie, że opłata za pobyt dziecka w żłobku może mieć postać opłaty zryczałtowanej i być tak skalkulowana by, w pewnym stopniu, uwzględniać również tzw. gotowość żłobka do świadczenia usług. Zapewnienie bowiem konkretnemu dziecku miejsca w żłobku, skutkuje tym, że niezależnie od tego, czy dziecko to z usług żłobka korzysta cały czas, czy też tylko częściowo, miejsce jego jest cały czas dla niego zarezerwowane. Podczas jego nieobecności nie może zostać udostępnione innemu dziecku, to zaś przekłada się w oczywisty sposób na ogólne koszty związane działalnością placówki.

MEN i KR RIO mają trudności interpretacyjne. Przykładowo nie odnieśli się do treści zawartych pod koniec pisma Prezes Sądu Najwyższego, na które się powołuje MEN (pismo z 11 października 2017 r. Nr BSA I-021-349/17 do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu): „Wydaje się, że zmiany stanu prawnego na przestrzeni ostatnich kilku lat doprowadziły do ostatecznej dezaktualizacji stanowiska odnośnie do prywatnoprawnej kwalifikacji roszczeń o należne i nieuiszczone opłaty za korzystanie z publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę. Te ostatnie nie są zatem ceną, lecz szczególną należnością publicznoprawną. Wskazane jest, aby ustawodawca precyzyjnie określił, czy w tego rodzaju sprawach zachodzi dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi, czy też są to niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, do których znajdzie zastosowanie art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). Wówczas o opłatach orzekałyby organy administracji publicznej wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 4 u.f.p., zaś kontrolę sądową tych rozstrzygnięć sprawowałyby sądy administracyjne. W przeciwnym razie uzasadniona byłaby kompetencja sądów powszechnych.”. Ustawodawca określił, że opłaty mają charakter publicznoprawny. Nie określił zaś innego sposobu nakładania tych opłat, czyli stosuje się przepisy art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W wyroku K 40/97 TK stwierdził, że istota samodzielności finansowej jednostek samorządu wyraża się w zapewnieniu im dochodów pozwalających na realizowanie przypisanych im zadań publicznych, pozostawiając im, przy uwzględnieniu wymogów ustawowych, swobodę w kształtowaniu wydatków oraz stworzenie odpowiednich gwarancji formalnych i proceduralnych. Konstytucyjne gwarancje finansowe dla jst określono w art. 167 ust. 1, 3-4 oraz w art. 168, który stanowi o prawie do pobierania przez jst podatków i opłat lokalnych. Stanowi o tym również art. 9 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego („co najmniej część zasobów finansowych wspólnot lokalnych powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których poziom mają prawo, w granicach prawa, ustalać same wspólnoty”).

Nie można więc, bez jej woli, przerzucać na gminę dodatkowych kosztów, które powinny być finansowane z innych źródeł. Jeśli koszty przypadające na rodzica mogłyby być nadmierne w stosunku do jego możliwości rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (art. 52 ust. 2 ustawy).

Dlatego też zaproponowany przepis art. 52 ust. 3 („za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego”) narusza rażąco prawo. Ponieważ oznacza to finansowanie faktycznego pobytu dziecka, a nie miejsca jakie temu dziecko zaoferowano. Podczas nieobecności miejsce to nie może zostać udostępnione innemu dziecku, a to przekłada się na koszty związane z działalnością placówki. W miejsce pieniędzy zwróconych rodzicowi dziecka muszą się pojawić inne i są to środki gminne.

I to by było na tyle.

 
2018-09-28 08:26:36
mireko66: Na stronie: http://szkolenia.katowice.rio.gov.pl/szkolenie_detale.aspx?id=1501
oferuje szkolenie "Opłata za przedszkole – nowa należność publicznoprawna" w dniu 25.10.2018 r., ilość wolnych miejsc w dniu 28.09.2018 r.: 26.
 
2018-09-27 15:27:37
mireko66: Konsekwencją tych "opinii" jest skierowanie przez Radę Ministrów do dalszych prac sejmowych projektu ustawy z dnia o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, gdzie w art. 44 pkt 31 pojawił się niezgodny z prawem zapis: "w art. 52 w ust. 3 wyrazy „za godzinę zajęć” zastępuje się wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego”.
 
2018-09-27 09:48:23
mireko66: KR RIO przyjęło do wiadomości i stosowania częściowo błędne stanowisko MEN-u (dlaczego jest błędne o tym było już kilkakrotnie poruszone na łamach niniejszej strony), o czym świadczy pismo Rzecznika Praw Dziecka, który przytoczył je w poniżej odpowiedzi:

"Warszawa, 29 maja 2018 r.

ZEW.441.303.2018.MP

Pan

Mirosław Obrębski

Dyrektor Zespołu Administracji
Szkół i Przedszkoli w Olsztynku

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo, zarejestrowane w Biurze Rzecznika Praw Dziecka pod nr: ZEW.441.303.2018.MP, dotyczące opłat przedszkolnych, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Z odpowiedzi otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że żaden przepis prawa oświatowego nie zobowiązywał i nadal nie zobowiązuje do zawierania z rodzicami umów cywilnoprawnych. Działania w tym zakresie były wyłącznie inicjatywą własną jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie resort edukacji w ww. sprawie odesłał do komunikatu, który znajduje się pod adresem:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-publiczne-przedszkola-a-umowy-cywilnoprawne-wyjasnienia-men.htmlPonadto Rzecznik Praw Dziecka wyjaśnienia w sprawie zmian w zakresie charakteru opłat za przedszkola z cywilnoprawnych na publicznoprawne oraz problemów związanych z wprowadzeniem tej zmiany otrzymał od Pani Grażyny Wróblewskiej – Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Z odpowiedzi wynika, że sprawa ta była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniach 19-21 marca 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203). Ustawa ta, w art. 52 ust. 15, przesądziła w sposób jednoznaczny, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Izb umowy cywilnoprawne zawierane dotąd pomiędzy dyrektorami przedszkoli a rodzicami tracą moc ex lege i nie wymagają rozwiązania w drodze wypowiedzenia czy też unieważnienia. Jednocześnie Izby podzielają wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawione w komunikacie, o którym mowa wyżej, tj. „ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole”.

Ponadto w odpowiedzi podkreślono, że z przywołanych wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że „Powyższe regulacje zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, określające organy właściwe do ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w przedszkolach oraz sposób ustalania tych opłat, należy uznać za odrębne przepisy, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Uchwała w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z nich ma charakter aktu prawa miejscowego – nie ma zatem zastosowania reguła wynikająca z art. 61 ust.
1 ustawy o finansach publicznych, przewidująca ustalanie należności, o których mowa w art. 60 tej ustawy (tj. niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym), w drodze decyzji właściwych organów.

Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości określonej we wspomnianej wcześniej uchwale rady gminy (która ustala stawkę godzinową za korzystanie z wychowania przedszkolnego) wynika wprost z przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym i aktualizuje się z chwilą rozpoczęcia korzystania z tego świadczenia. Natomiast dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno- technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego.

Jedynie w przypadku zwolnienia z opłat (całkowitego lub częściowego) rozstrzygnięcie w tym przedmiocie następuje w drodze decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo upoważnionego przez niego dyrektora przedszkola (szkoły podstawowej), na podstawie art. 52 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W związku z jednoznacznym rozstrzygnięciem w ustawie o publicznoprawnym, a nie cywilnoprawnym, charakterze przedmiotowych opłat, tym bardziej nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201).”

Natomiast w odniesieniu do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) i art. 52 ust. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Stosownie do tych przepisów:W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,
w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia
z całości łub części opłat, o których mowa w ust. 3:
a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.6.Organ prowadzący szkolę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.


W myśl przywołanego przepisu art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły (przedszkola) w porozumieniu z organem prowadzącym ustala warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki i zasady pomniejszania tej należności w formie aktu wewnętrznego, zgodnie z ustalonym statutem placówki.

W ocenie Izb, podobnie jak w przypadku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, również w przypadku opłaty za posiłki, nie ma podstaw do wydawania decyzji. Zdaniem Izb, pojęcie „warunki korzystania ze stołówki” obejmuje także określenie sposobu obliczania opłat za wyżywienie w przypadku nieobecności ucznia w przedszkolu.

Analogicznie jak w przypadku opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tylko w przypadku zwolnienia z opłat za posiłki (całkowitego lub częściowego) przez organ prowadzący, wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo upoważniony przez niego dyrektor przedszkola wyda decyzję na podstawie art. 106 ust. 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe.

Jednocześnie zaznaczono, że rozstrzygnięcie, czy ze względu na zmianę charakteru ww. opłat na publicznoprawne, nie podlegają one ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r poz. 1221, z późn. zm.) nie mieści się w zakresie kompetencji regionalnych izb obrachunkowych. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że Ministerstwo Finansów poinformowało, że analizuje sprawę podatku VAT od opłat przedszkolnych po zmianie ich charakteru na publicznoprawny (samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/181105/VAT-w-przedszkolu-Resort- finansow-analizuje-sprawe-podatku-V A1 -od-oplat-przedszkolnych).

Ponadto zaznaczono, że powyższe stanowisko nie stanowi wiążącej interpretacji prawa, a jedynie jest poglądem Izb w zakresie zgłaszanych wątpliwości. Jednocześnie poinformowano, że uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustalania opłat, o których mowa w ustawie, nie są objęte nadzorem regionalnych izb obrachunkowych.Z poważaniem

Dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka

Bartosz Sowier" 
2018-09-26 13:58:27
Anna: Zamiast chorego 500+, za które pije patologia, lepsze byłyby obiady dla wszystkich dzieci, dodatkowe zajęcia dla wszystkich i basen na w-f, a o stomatologu nie wspomnę. Ale przecież łatwiej jest wyrzucić pieniądze w błoto...
 
2018-09-25 15:18:45
Tomasz Wojtania: NAmawiam do lekturt art 67 UOFP. Określna on temat odsetek, kiedy się je nalicza a kiedy nie, gdyż odwołuje się on do działu III OP.

Kolejnym błędem RIO jest ich stanowisko dot. opłat w szkole. Opłatę za wyżywienie reguluje przepis ustawowy tzw. wsad do gara, a to oznacza iż również jest to należność o której mowa w art 60 pkt 7 UOFP. Potwierdzają to wyroki sądów.

Czas na reformę RIO
 
2018-09-25 14:31:08
matka: To jest w ogóle paranoja, że za wyżywienie dzieci w przedszkolu czy w szkole trzeba płacić. Podczas gdy więźniowie mają to wszystko za darmo bo my wszyscy ponosimy ten koszt. Mało tego, to porównując wyżywienie w szkołach a wyżywienie więźniów to jest przepaść oczywiście na korzyść tych drugich. Reasumując, płacimy za wyżywienie naszych dzieci oraz za wyżywienie morderców, pedofilów, złodziei, gwałcicieli i alimenciarzy. Uczciwe to, nie ma co!

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25