facebook RSS # #

19.11.2019 00:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-26 14:59       aktualizacja: 2018-10-26 16:06       WIADOMOŚCI
  A A A

Pierwsza sesja. Rady rozpoczną prace po 19 listopada

Pierwsza sesja. Rady rozpoczną prace po 19 listopada
Fot. UG Polkowice
Pierwsza sesja nowo wybranych rad gmin i powiatów oraz sejmików województw zostanie zwołana przez komisarzy wyborczych między 19 i 23 listopada.

Kwestie dotyczące funkcjonowania rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw regulują ustawy: o samorządzie gminy, samorządzie powiatu i samorządzie województwa. Zgodnie z przepisami, pierwszą sesję nowo wybranych organów zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni po upływie kadencji rady i sejmiku, która kończy się 16 listopada.

Pierwszą sesję do czasu wyboru przewodniczącego rady lub sejmiku, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W ten sam sposób rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących, a sejmik województwa - przewodniczącego oraz nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących.

Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady lub sejmiku oraz prowadzenie obrad. Rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa obradują na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku nie mogą wchodzić w skład zarządu województwa, podobnie jak przewodniczący i wiceprzewodniczący rady powiatu nie mogą wejść w skład zarządu powiatu.

Organami gminy są: rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organami powiatu są: rada powiatu oraz zarząd powiatu, a organami samorządu województwa są: sejmik województwa i zarząd województwa.

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, zarząd województwa - organem wykonawczym województwa, organem wykonawczym gminy jest wójt.

W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie (od 3 do 5 osób). Rada powiatu wybiera zarząd, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

Na tej samej zasadzie sejmik województwa wybiera pięcioosobowy zarząd województwa, w tym marszałka województwa i nie więcej niż dwóch wicemarszałków, w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

Jak wyjaśnił zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski, do tej pory praktyka była taka, że proponowany porządek obrad pierwszej sesji ograniczał się wyłącznie do tych elementów, które muszą być przeprowadzone obligatoryjnie. Chodzi o ślubowanie radnych, by mogli objąć swoje mandaty, oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

"Ewentualne kolejne punkty obrad to już inicjatywa rady lub sejmiku. Jeżeli uzgodniono już koalicję, która ma wyłonić starostę lub marszałka, to składany jest wniosek o rozszerzenie porządku obrad o wyznaczenie zarządu i od razu +za jednym zamachem+ jest on wybierany" – zaznaczył Kubalski.

Dodał, że jeżeli nie jest to jeszcze uzgodnione - wtedy nowo wybrany przewodniczący zwołuje kolejną sesję. "Starosta - jak i cały zarząd - może być wybrany spoza radnych. Zwykle jednak wybór dokonywany jest spośród radnych, a spoza składu radny wybierani są pojedynczy członkowie zarządu. Analogicznie dzieje się w przypadku zarządu województw" – zauważył Kubalski.

Jak poinformowaliśmy w czwartek, Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązała pisemnie komisarzy wyborczych do uwzględnienia w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady, która powinna się odbyć między 19 i 23 listopada, ślubowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta). PKW uznała bowiem, że w ciągu ustawowego terminu siedmiu dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów, "jest to niemożliwe". (Więcej: Poślizg na starcie. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast poczekają na ślubowaniem).

Jak wyjaśnił Kubalski, w przypadku samorządu terytorialnego fakt ślubowania powiązany jest z bezpośrednim wyborem, natomiast członkowie zarządu, w tym starosta i marszałek, są wybierani pośrednio, dlatego nie składają osobnego ślubowania.

Rada gminy m.in. ustala wynagrodzenia wójta, stanowi o kierunkach jego działania; uchwala także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwala również budżet gminy. Wśród wymienionych w ustawie zadań rady powiatu znlazły się m.in.: uchwalanie aktów prawa miejscowego, stanowienie o kierunkach działania zarządu, ustalanie wynagrodzenia starosty i uchwalanie budżet powiatu. Natomiast sejmik województwa uchwala strategię rozwoju województwa i budżet województwa, a także np. ustala wynagrodzenie marszałka.

Ponadto rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, rada powiatu - działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, natomiast sejmik województwa - działalność zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W tym celu organy te powołują komisję rewizyjną.

W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Członkostwa w komisji rewizyjnej nie można jednak łączyć z funkcjami: przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy, członka zarządu powiatu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady powiatu, marszałka województwa, przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku województwa oraz radnych będących członkami zarządu województwa.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w gminach do 20 tys. mieszkańców w skład rady wchodzi 15 radnych, w gminach do 50 tys. - 21, a w gminach do 100 tys. – 23. W gminach do 200 tys. mieszkańców zasiada 25 radnych, a następnie po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45. Na podstawie oddzielnej ustawy Rada m. st. Warszawy liczy 60 radnych.

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 tys. mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.

W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 mln mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców.

Od początku nowej kadencji samorządy zaczną obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 r. Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat, wprowadziła też m.in. obowiązek transmisji sesji rad i sejmików.

kic/ woj/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-29 11:43:22
jagodzianka: do OldestWoman: faktycznie, przepraszam.
 
2018-10-29 10:10:25
OldestWoman: Do jagodzianka: chodziło mi o wójta, nie o radę. Powinien złożyć ślubowanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów. Ten termin PKW uznała za niemożliwy do dotrzymania. Czyli prawo nie może być stosowane.
 
2018-10-29 08:00:22
jagodzianka: USTAWA
z dnia 5 lipca 2018 r.
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim

Art. 20.
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 20:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady."
 
2018-10-28 15:23:46
OldestWoman: I w ten sposób 7 dni przeciągnęło się prawie do miesiąca. Jaki jest sens tworzenia prawa przez obecnie rządzącą opcję, kiedy ono i tak nie może być stosowane? Państwo posłowie, dokształcać się, a nie tylko słuchać przekazów dnia.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25