facebook RSS # #

18.02.2020 16:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-29 10:55       aktualizacja: 2018-10-29 13:52       WIADOMOŚCI
  A A A

Po nowemu. Najważniejsze zmiany w nowej kadencji samorządów

Po nowemu. Najważniejsze zmiany w nowej kadencji samorządów
Fot. Fotolia
Od nowej kadencji po raz pierwszy wójt będzie przedstawiał radnym raport o stanie samorządu, a przewodniczący rady będzie miał prawo wydawania poleceń pracownikom urzędu.

Od początku tej kadencji samorządy zaczną obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 r.

Omawiamy najważniejsze zmiany w znowelizowanych ustawach samorządowych (ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o samorządzie województwa).

Dłuższa kadencja

Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat.

Budżet obywatelski

W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe; jego wysokość wynosi co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt budżetu obywatelskiego nie może być większa niż 0,1 proc. mieszkańców danego terenu.

Obowiązek transmisji

Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.

Wykazy głosowań - publiczne

Głosowania na sesjach rad oraz sejmików mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

Komisja skarg i wniosków

Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, przyjmuje też wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Minimalna liczebność klubów radnych

Radni mogą tworzyć kluby radnych, które musza składać sie z co najmniej trzech radnych. Zasady działania klubów radnych określa statut gminy, powiatu lub województwa.

Projekt uchwały - na sesję

Obowiązekowe jest wprowadzenie do porządku obrad rady projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych. Projekt będzie musiał być złożony co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem sesji. W tym trybie będzie można zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą sesję.

Przewodniczący rady zwierzchnikiem

Przewodniczący organu stanowiącego będzie miał prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej, wykonującym zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy; tym samym będzie miał możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

Uprawnienia kontrolne radnych

Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.

Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych


W sprawach dotyczących danego samorządu właściwi radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta, starosty, marszałka województwa. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.

Bez wójta w zarządzie

Ustawa rozszerzyła o wójta krąg podmiotów, które nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

Coroczna debata o stanie samorządu


Organy wykonawcze zobowiązane zostały do przedstawiania radzie/sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Raport ten rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców


Mieszkańcy gminy, powiatu i województwa zyskują prawo inicjatywy uchwałodawczej. Do tej pory takie prawo fakultatywnie mogło być przewidziane w statucie danej jednostki samorządowej. Grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 tys. mieszkańców - co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. mieszkańców - co najmniej 200, a w gminach większych - co najmniej 300 osób.

Oświadczenie o poparciu zarządu województwa

Niezwłocznie po utworzeniu klubu radnych i wyborze zarządu województwa, klub będzie przekazywał przewodniczącemu sejmiku oświadczenie o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa. Informacje te będą podawane do publicznej wiadomości.

Przewodniczący komisji rewizyjnej - z opozycji

Na szczeblu województwa przewodniczącym komisji rewizyjnej będzie radny największego klubu radnych, który złożył oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa.

aba/kic/
TAGI: USTRÓJ
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-11-05 09:31:03
xxxx: Co, jeśli polecenia Przewodniczącego będą sprzeczne z poleceniami Wójta/Burmistrza/Prezydenta? Czyje polecenia wówczas wykonywać?
 
2018-11-02 11:43:38
OldestWoman: Jakie obecnie zadania będzie miała komisja rewizyjna? Tylko w zakresie finansów, tzn. sprawozdania z wykonania budżetu, czy będzie też powielała zadania nowej komisji skarg, wniosków i petycji, bądź odwrotnie - nowa komisja powiela większość zadań komisji rewizyjnej? Nie za dużo tych kontrolnych organów wewnątrz rady? Potrzebna jest komisja ds. petycji, jak najbardziej, resztę spraw mogłyby załatwiać komisje tematyczne.
 
2018-10-29 14:57:59
tadeusz ler: Nadanie Przewodniczącemu Rady kompetencji do wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu wykonującym zadania na rzecz rady i wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego budzi (delikatnie mówiąc) istotne wątpliwości prawne. Jak dotąd, brak wykładni w tym względzie, samorządy nowelizują swoje statuty bez odnoszenia się do tej materii. Jak pogodzić ustawową delegację zastrzeżoną dla Starostów (wójtów, burmistrzów, prezydentów) w świetle której organizują pracę urzędu, są kierownikami urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu z zapisami znowelizowanych ustaw samorządowych nadających to uprawnienie Przewodniczącemu Rady? W orzecznictwie oraz rozstrzygnięciach nadzorczych poprzedzających ostatnie zmiany ustaw samorządowych temat nie budził wątpliwości - przewodniczącego rady nie można było upoważnić, czy nadać mu uprawnień do kierowania, choćby tylko częścią urzędu (biurem rady). Jak ta nowa regulacja mieści się w świetle niebudzących wątpliwości zapisów ustawy o pracownikach samorządowych ?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25