facebook RSS # #

23.03.2019 08:42

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-02 14:42       aktualizacja: 2018-11-02 14:55       WIADOMOŚCI
  A A A

Szczególny zastępca. Zastepca wójta zatrudniany na okres kadencji swego przełożonego

Szczególny zastępca. Zastepca wójta zatrudniany na okres kadencji swego przełożonego
Fot. Fotolia
Usytuowanie zastępcy wójta jest "szczególne". Po upływie kadencji wójta, jego zastępca pełni obowiązki do czasu ich objęcia przez nowo powołanego zastępcę.

Stosownie do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych pracownikami samorządowymi zatrudnieniowymi na podstawie powołania są: zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu oraz skarbnik województwa.

Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (III SA/Wr 21/16), usytuowanie osoby zatrudnionej na stanowisku zastępcy wójta jest "szczególne".

Jest on zatrudniany na okres kadencji swego przełożonego. Po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta (art.29 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym). Natomiast wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców (art.28e ustawy).

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał (art.70 § 1).

"Wójt gminy powołuje więc swego zastępcę i może go w każdej chwili odwołać ze stanowiska (art. 26a ust. 1u.s.g. w zw. z art.70§ 1k.p.). Odwołanie ze stanowiska zastępcy jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę (art.70 § 2k.p.) lub też rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia" – podkreślił sąd.

Według Regionalnych Izb Obrachunkowych, niepowołanie zastępcy wójta jest naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tymi przepisami wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

"Nieobsadzenie stanowiska zastępcy wójta tworzy sytuację zagrażającą ciągłości funkcjonowania jednostki podczas nieobecności (…) wójta" – oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

RIO wskazała, że ustawa o samorządzie gminnym określa w sposób jednoznaczny zasady kierowania gminą w przypadku zaistnienia jednej z enumeratywnie wymienionych w przepisach przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta, do których należy m.in. niezdolność do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni.

Zadania i kompetencje wójta przejmuje wówczas jego zastępca, zaś w razie niepowołania zastępcy - osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. W zakresie przewidzianym tymi przepisami zadania wójta nie mogą być przejmowane przez sekretarza gminy.

Ustawodawcy do przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta, obok niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, zaliczyli tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, odbywanie kary aresztu i zawieszenie w czynnościach służbowych.

Ustawa ogranicza liczbę zastępców wójta. W gminach do 20 tys. mieszkańców nie może być to więcej niż jeden zastępca, w gminach do 100 tys. mieszkańców - dwóch, w gminach do 200 tys. mieszkańców – trzech, a w gminach powyżej 200 tys. mieszkańców - czterech.

W przypadku gdy określona przez wójta liczba jego zastępców jest większa niż jeden, w zarządzeniu wójt wskazuje imiennie pierwszego i kolejnych zastępców.

kic/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-11-08 07:45:02
Uczeń 1 klasy: "Ustawodawcy do przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta,.." No mamy język "urzędniczy" czy "prawniczy". Nie można było zapisać Nie może sprawować funkcji w przypadku....
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25