facebook RSS # #

12.11.2018 11:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-09 14:43       aktualizacja: 2018-11-09 15:00       WIADOMOŚCI
  A A A

Dzielenie subwencji. W RCL ukazał się projekt rozporządzenia ws. podziału subwencji oświatowej dla JST na 2019 r.

Dzielenie subwencji. W RCL ukazał się projekt rozporządzenia ws. podziału subwencji oświatowej dla JST na 2019 r.
Fot. PAP/M.Bielecki
MEN przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.

Zgodnie z projektem wysokość subwencji będzie uzależniona od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, zastosowanie tego wskaźnika umożliwi przekazanie relatywnie wyższych kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W zastosowanej w projekcie rozporządzenia kalkulacji liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji. Standard ten (oznaczony symbolem „A” w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się dzieląc kwotę ogólną subwencji (SO) pomniejszoną o 0,4 proc. rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 5.593  zł.  W stosunku do roku 2018 (5.409 zł) wzrośnie on o ok. 3,4 proc., tj. o ok. 183 zł. 

Kluczowe zmiany w załączniku

W projekcie, w stosunku do obecnego rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST zaproponowano szereg zmian w załączniku. Jedną z nich jest wprowadzenie dwóch wag na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o wartości 0,025 dla szkół podstawowych i gimnazjum (waga P46) i o wartości 0,012 dla szkół ponadpodstawowych (waga P47). Waga obejmie uczniów z kategorii dzieci i młodzież (wszystkich, a nie tylko objętych pomocą) w szkołach ogólnodostępnych realizujących obowiązek szkolny lub nauki. 

Jak tłumaczą autorzy projektu, zróżnicowanie tych wag wynika z odsetka osób korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym typie szkoły: w szkole podstawowej i gimnazjum średnio w kraju 35 proc. uczniów jest objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szkołach ponadpodstawowych ok. 19 proc. Średnio na ucznia korzystającego z pomocy będzie przypadała kwota ok. 340 zł. 

W zakresie wag na szkolnictwo zawodowe zaproponowano wprowadzenie rozwiązania uwzględniającego zróżnicowania kwot naliczanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na rynku pracy. Rozwiązanie to polega na wprowadzeniu dwóch nowych wag na uczniów klas I kształcących się w zawodach, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie. Wartość wagi na takich uczniów wyniesie 0,2 (ok. 1 120 zł na ucznia), z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, dla których waga wyniesie 0,08 (ok. 447 zł na ucznia).

Ponadto w załączniku w stosunku do aktualnego rozporządzania MEN zmniejszono liczbę uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży wskaźnikiem 33,3 proc. w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Jednocześnie zwiększono liczebność uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) odpowiednim wskaźnikiem:
a) dla liceów ogólnokształcących: 6,81 proc., 
b) dla techników: 13,40 proc., 
c) dla branżowych szkół I stopnia: 9,20 proc..

W wyliczeniach wskaźnika założono następujący rozkład uczniów między ww. typami szkół 44,5 proc. - liceum ogólnokształcące, 40,5 proc. - technikum, 15 proc. branżowa szkoła I stopnia. Ponadto zaproponowano w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w powiatach ziemskich zwiększenie liczby uczniów klas I o 10 proc. od 1 września 2019 r. Zakłada się, że w powiatach ziemskich nastąpi wyższy wzrost liczb uczniów klas I szkół ponadpodstawowych niż wynikający z rekrutacji dwóch roczników dzieci, związany z dysponowaniem przez te szkoły wolnymi miejscami.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45.907.494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6 proc.. 

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 stycznia 2019 roku, skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., a także zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej). 

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. - 45.907.494 tys. zł wyłączona została ustawowa 0,4 proc. rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł. 

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne JST podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla: - gmin 29.204.362 tys. zł, - powiatów 15.912.324 tys. zł, - województw 607.178 tys. zł. 

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25