facebook RSS # #

20.10.2019 22:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-05 13:30       aktualizacja: 2018-12-06 09:37       WIADOMOŚCI
  A A A

Nowe w przedszkolu. Zmiany przepisów dotyczących wychowania przedszkolnego

Nowe w przedszkolu. Zmiany przepisów dotyczących wychowania przedszkolnego
Fot. Fotolia
Opłata za każdą rozpoczętą godzinę i nowe obowiązki wójta podczas rekrutacji – m.in. takie zmiany dotyczące przedszkoli wprowadza nowelizacja podpisana przez prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw. Rządowa ustawa dotyczy przede wszystkim zmian w szkolnictwie zawodowym, ale wprowadza także zmiany dotyczące edukacji przedszkolnej.

Zgodnie z nowymi przepisami gmina będzie pobierać opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

To reakcja na sygnały z gmin o kłopotach z rozliczaniem minutowym czy kwadransowym. W pierwszym przypadku rozrastała się dokumentacja, w drugim – rodzice kwestionowali wysokość naliczanych im kwot.

„[Wprowadzone] rozwiązanie ujednolici sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki” – ocenia resort edukacji.

Nowela wprowadza także termin dla wójta na wskazanie innego przedszkola dla nieprzyjętych dzieci.

Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji przewyższy liczbę miejsc w danym przedszkolu, dyrektor informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu dziecka, a ten jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole (oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego lub niepubliczną placówkę), które może przyjąć dziecko.

Dotychczas obowiązujący przepis nie narzucał jednak samorządowi żadnego terminu. Teraz wójt będzie zobowiązany do takiego wskazania nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego.

„Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie miejsc wychowania przedszkolnego w gminie” – podkreśla resort. „Jednocześnie uchroni gminę przed sytuacją, w której do placówek wychowania przedszkolnego przyjęte zostaną dzieci z innych gmin, w sytuacji gdy nie zostały zaspokojone potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie macierzystej” - zaznacza.

Ponadto rodzice dzieci korzystających z przedszkoli dotowanych przez JST będą składać do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego. Będzie to musiało nastąpić w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wójt będzie zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom miejsce, w którym ich dzieci mogą kontynuować edukację przedszkolną.

Nowe przepisy zakładają także, że w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzona ma być preorientacja zawodowej. Ma ona pozwolić na wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Nowelizacja doprecyzowała również kwestię opiniowania arkusza organizacji przedszkola przez organizacje związkowe. Wprowadzono też zmianę w sprawie pensum nauczycieli przedszkolnych, którzy pracują w grupach z dziećmi sześcioletnimi i młodszymi. O wymiarze pensum w takim przypadku będzie decydować gmina.

Czytaj też: Zmiany w Karcie. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą Kartę nauczyciela

Anna Banasik
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-09-06 12:06:04
Lalika: A co jeśli przedszkole pobiera opłaty za godziny, w których dziecka już nie ma w przedszkolu? Czyli rodzic deklaruje 10 godzin dziecka w przedszkolu, ale zdarza się, że czasami odbiera dziecko wcześniej. Ale przedszkole i tak nalicza opłaty za te godziny... Czy to jest zgodne z prawem?
 
2018-12-07 08:59:03
mireko66: O tym, że ten przepis jest niezgodny z prawem pisałem już wielokrotnie.

A teraz kiedy wchodzi w życie: "art. 44. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) wprowadza się następujące zmiany:

(...)

30) w art. 52 w ust. 3 wyrazy „za godzinę zajęć” zastępuje się wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego”;".

"Art. 153. Uchwały rady gminy podjęte przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, określające wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44, określających wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".

"Art. 170. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem: (...)".

Wśród wyjątków nie ma wymienionego art. 44 pkt 30, więc wchodzi w życie jw.

Podobnie 1 września 2019 r. wchodzi w życie art. 28 dotyczący wydzielonych rachunków dochodów: "W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) art. 223 otrzymuje brzmienie: (...)".

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25