facebook RSS # #

23.09.2019 22:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-23 23:46       aktualizacja: 2019-01-24 16:28       WIADOMOŚCI
  A A A

Projekt do poprawy. Związek Gmin Wiejskich RP: projekt ustawy śmieciowej lepszy, ale ...

Projekt do poprawy. Związek Gmin Wiejskich RP: projekt ustawy śmieciowej lepszy, ale ...
Fot.PAP/G.Michałowski
Apelujemy o efektywne stworzenie rynku surowców wtórnych, o pilne wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, o inicjatywy w zakresie środków wspomagających gminy w procesie gospodarowania odpadami komunalnymi i efektywnej selektywnej zbiórki odpadów. Bez tych elementów mówienie o przyszłości opartej na gospodarce w obiegu zamkniętym będzie tylko mrzonką i utopią - napisał zarząd Związku Gmin Wiejskich RP w opinii do projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

To kolejny projekt tej ustawy. W stosunku do poprzedniego ZGW "z satysfakcją" odnotował odstąpienie od obligatoryjnego obowiązku objęcia gminnymi systemami gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych oraz innych regulacji dot. nieruchomości letniskowych i nieruchomości mieszanych. Zauważył jednak, że projekt po raz kolejny wiele rzeczy reguluje centralnie i odgórnie, "co niestety wpisuje się w trwający trend ograniczania swobody gmin w realizacji zadania własnego jakim jest utrzymanie czystości i porządku w gminach".

Negatywnie ZGW zaopiniował utrzymanie zapisów o obowiązkach organów wykonawczych JST ws. udzielenia zamówienia oraz zorganizowania przetargów na rozdzielne odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości oraz odrębnych przetargów na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dotychczas gminy z powodzeniem, w zależności od lokalnych uwarunkowań, same decydowały o tym, czy przeprowadzą odrębne przetargi na odbiór i na zagospodarowanie odpadów, czy też przeprowadzą jedno łączne postępowanie na kompleksową usługę odbierania i zagospodarowania odpadów. Obowiązkowe rozdzielenie przetargów na odbiór i osobno na zagospodarowanie zwiększy biurokrację i koszty systemu; dwa podmioty będą zainteresowane zyskiem, a nie jeden - argumentuje Związek.

Podobnie oceniono utrzymanie obligatoryjności rozliczeń pomiędzy gminami a wykonawcami usług, zarówno w zakresie odbioru, jak i zagospodarowania odpadów komunalnych w oparciu o wagę, eliminując w ten sposób możliwość rozliczeń ryczałtowych. Gminy powinny zachować swobodę w tym zakresie, kierując się optymalizacją systemu i jego kosztów. Wiązanie z tym przekonania, że zwiększona tym samym będzie kontrola gmin nad strumieniem odpadów jest iluzoryczna - uważa ZGW. Powołuje się na przykłady gmin gdzie dobrze zbilansowano strumień odpadów; tam ryczałtowe rozliczenie ma wielką zaletę, gdyż w umowach zawierane są postanowienia o obowiązku odebrania każdej ilości odpadów, a także w zakresie częstotliwości, gdzie harmonogram odbioru jest przede wszystkim dla mieszkańca, a wywożący odpady ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników.

ZGW popiera potrzebę różnicowania stawek opłat za odpady segregowane i niesegregowane, wnioskuje jednak o zmianę sztywnej krotności zwiększonych opłat za niesegregowanie na rzecz poziomu minimalnej różnicy pomiędzy opłatami za segregowanie i niesegregowanie odpadów. Dla przykładu podano wyliczenie przy zastosowaniu 4-krotności stawki podstawowej przy niesegregowaniu odpadów. Wówczas maksymalna podwyższona opłata dla domków letniskowych może wynieść nawet 639,20 zł rocznie.

Nie do przyjęcia jest - według Związku - propozycja umożliwienia radom gmin podejmowania uchwał o dopłacie ze środków własnych do systemu, czyli do opłat za gospodarowanie odpadami. Byłoby to odejście od ustawowej zasady samobilansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi i przeczyło naczelnej zasadzie w systemie, że „zanieczyszczający płaci”.

Podobnie ZGW ocenił próbę nałożenia na organy wykonawcze gmin obowiązku corocznej kontroli wszystkich podmiotów zajmujących się na terenie gmin odbiorem odpadów. Niewykonanie tego obowiązku ma być penalizowane. Projektodawca zdaje się nie dostrzegać tego, że w gminach nie ma wyspecjalizowanej kadry do wykonywania tych czynności, a także kosztów realizacji takich zadań - napisano w opinii. ZGW odrzuca także możliwość nakładania kar administracyjnych dla gmin nierealizujących zadań w gospodarce odpadami.

Szereg propozycji resortu ZGW ocenił pozytywnie. Chodzi np. o uregulowanie statusu tzw. nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady komunalne i umożliwienie samorządom tym samym zorganizowania odbioru odpadów z tych nieruchomości nie tylko poprzez wyłonienie wykonawców tych usług w pełnym postępowaniu przetargowym, ale także w trybie zamówień „in house”.

Pozytywnie odniesiono się też do odstąpienia od ustalenia sztywnej maksymalnej kwoty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości letniskowych, na rzecz stawki procentowej w stosunku do przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę. Pochwalono wprowadzenie możliwości organizowania w PSZOK-ach punktów napraw i możliwości ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, które uzyskają „drugie życie”.

Związek po raz kolejny zwrócił się do ustawodawcy z wnioskiem o potrzebie dookreślenia definicji odpadu komunalnego. Domaga się także ustawowego określenia powinności jednostek centralnych w zakresie edukacji w systemie szkolnym, a także edukacji powszechnej, centralnie organizowanej i przekazywanej do jak najszerszego kręgu odbiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

woj/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-23 16:25:37
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast się wyżywią...: Tak naprawdę to jedynymi obowiązkami administracji gminnych w Polsce jest rozpisywanie przetargów na wyłonienie tych co chcą kręcić lody na comiesięcznych opłatach ich obywateli i akwizycja comiesięcznych opłat obywatelskich za śmieci, które to opłaty następnie administracje gminne przelewają na konta wybranych przez siebie przedsiębiorców mających wyręczyć gminy z wykonywania ustawowego zadania własnego gmin - czyli gospodarki odpadami komunalnymi... W pozostałych krajach Unii Europejskiej zadanie to wykonują na zasadzie "in house" gminne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - czy w takim razie nadal można się dziwić temu, że bpgaci Niemcy płacą mniej od uboższych Polaków... niewygodne.info.pl/artykul9/04673-Za-smieci-placimy-czesto-wiecej-niz-Niemcy.htm

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25