facebook RSS # #

21.07.2019 18:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-01 16:42       aktualizacja: 2019-02-01 13:59       WIADOMOŚCI
  A A A

PKW chce zmian. PKW proponuje utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców

PKW chce zmian. PKW proponuje utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców
Fot. PAP/M.Kamiński
Wprowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców, kary finansowe dla urzędników wyborczych rezygnujących tuż przed wyborami, uregulowanie kwestii prowadzenia tzw. „prekampanii wyborczej" - to niektóre z propozycji zmian w Kodeksie wyborczym zaproponowane przez PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza skierowała w piątek do Prezydenta RP, Premiera oraz Marszałków Sejmu i Senatu informację o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycje ich zmiany.

Jak podkreśliła PKW, wynikają one z doświadczeń zgromadzonych w toku przygotowań i przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w dniach 21 października 2018 r. i 4 listopada 2018 r. Według PKW „pewne rozwiązania, po dokonaniu licznych nowelizacji Kodeksu wyborczego, budziły wątpliwości i rodziły problemy podczas przeprowadzenia wyborów".

Centralny Rejestr Wyborców

Zdaniem PKW należy rozważyć wprowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców, który ułatwi właściwe wykonywanie zadań związanych z dopisywaniem się do spisu wyborców osób przebywających w dniu głosowania poza miejscem stałego zamieszkania.

Obecnie rejestr wyborców prowadzony jest przez poszczególne gminy jako zadanie zlecone. Gminy przekazują sobie informacje o miejscu zamieszkania wyborców. PKW zwróciła jednak uwagę, że często zdarza się, że informacje te docierają z opóźnieniem, występują także, szczególnie w ostatnich dniach przed wyborami, trudności w przekazywaniu tych informacji, co może prowadzić do nieprawidłowego sporządzenia spisu wyborców.

Zdaniem PKW wprowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców ułatwiłoby też weryfikację kandydatów zgłaszanych w poszczególnych wyborach i ułatwiłoby weryfikację kandydatów na członków obwodowych komisji wyborców, bowiem kandydatem może być osoba zamieszkująca na obszarze województwa. Tymczasem gminy prowadzące rejestr wyborców posiadają jedynie informacje o kandydatach na członków komisji wyborczych z obszaru swojej właściwości terytorialnej.

W obecnym stanie prawnym muszą zatem występować z zapytaniem do innych gmin na terenie województwa o sprawdzenie, czy kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej ujęty jest we właściwym rejestrze wyborców. Jest to istotne ze względu na krótkie terminy powołania obwodowych komisji wyborczych, a co za tym idzie, konieczność niezwłocznej weryfikacji zgłoszonych kandydatów.

Przepis na prekampanię

Według PKW rozważenia wymaga też uregulowanie kwestii tzw. „prekampanii wyborczej", czyli prowadzenia kampanii przed ogłoszeniem postanowienia o zarządzeniu

wyborów. Komisja zwróciła uwagę, że zjawisko to miało bardzo szeroki zasięg przed ostatnimi wyborami samorządowymi, kiedy to kampania wyborcza rozpoczęła się blisko rok przed zarządzeniem wyborów. „Działania takie są niezgodne z przepisami Kodeksu wyborczego, brak jednak przepisów umożliwiających ich wyeliminowanie" - zaznaczyła PKW

Dwie komisje, dużo problemów

PKW zwróciła uwagę m.in. na problemy z przekazywaniem dokumentów pomiędzy obwodową komisją wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, a obwodową komisją wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Jak zauważa PKW, duża część komisji nie przeliczyła otrzymanych przed rozpoczęciem głosowania kart do głosowania, co powodowało późniejszą niemożność prawidłowego ustalenia wyników głosowania. Występowały także trudności w porozumieniu się pomiędzy członkami poszczególnych komisji, które wynikały m. in. z konfliktów charakterologicznych, co również utrudniało prawidłowe sporządzenie protokołu przekazania.

W tej sytuacji, zdaniem PKW należałoby „rozważyć  czy pozostawić przepisy przewidujące wykonywanie zadań przez dwie obwodowe komisje wyborcze, tj. do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, lub, ze względu na zakres zadań, pozostawić przepisy przewidujące wykonywanie zadań przez dwie obwodowe komisje wyborcze jedynie w wyborach samorządowych, z wyłączeniem wyborów przeprowadzanych w toku kadencji.

„W przypadku przeprowadzania wyborów przez dwie obwodowe komisje wyborcze należy dodać przepis, zgodnie z którym obie obwodowe komisje wyborcze ustalałyby razem również liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania" - wskazała PKW.

Zadania dla urzędnika wyborczego  

Zdaniem PKW zmiany wymagają przepisy dotyczące urzędników wyborczych, gdyż w niektórych gminach występowały problemy związane z ich naborem. Dlatego Komisja zaproponowała zmianę przepisów dotyczących rygorów określonych w art. 19lb § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, tj. umożliwienie wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia, z wyłączeniem zatrudnienia w urzędzie gminy, w którym pełni funkcję urzędnika wyborczego oraz w jednostkach organizacyjnych tej gminy.

PKW zwróciła też uwagę, że wątpliwości budziła też kwestia podziału zadań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i urzędnikami wyborczymi. Chodziło m.in. o niezrozumienie przez część gmin zadań urzędników wyborczych i obowiązku zapewnienia przez gminy ich obsługi (czynności wykonawcze). „Wątpliwości te, jak się wydaje, wynikają z niewłaściwego zrozumienia roli jaką ustawodawca przypisał urzędnikom wyborczym, wynikającego z opinii przedstawianych przez publicystów, a nie z przepisów Kodeksu wyborczego" - zaznaczyła PKW.

Komisja przypomniała, że ustawodawca nie wyposażył urzędników wyborczych w żadne narzędzia wykonawcze, które miałyby umożliwić wykonywanie rzekomo przypisanych im zadań. Zdaniem PKW precyzyjne określenie zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego pozwoli w przyszłości uniknąć sporów kompetencyjnych pomiędzy tymi jednostkami, a urzędnikami wyborczymi.

Kary za rezygnację przed wyborami

PKW proponuje też wprowadzenie konsekwencji dla urzędników wyborczych, którzy rezygnują z funkcji po przeszkoleniu i w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory. W ocenie Komisji nieuzasadniona rezygnacja powinna skutkować zwrotem otrzymanego wynagrodzenia, np. za ostatni miesiąc, za który urzędnik otrzymał wynagrodzenie.

Różnicowanie składów terytorialnych komisji wyborczych

Według PKW konieczna jest również zmiana przepisów umożliwiająca powoływanie terytorialnych komisji wyborczych w zróżnicowanym składzie (tj. w zależności od liczby mieszkańców danej jednostki).

W obecnym stanie prawnym komisje te powołane musiały być w pełnym składzie (9 osób, a w przypadku wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu w składzie 10 osób). Zdaniem PKW miejska komisja wyborcza powołana w składzie 10 osób jest niewystarczająca dla prawidłowego wykonania wszystkich czynności dla dużego miasta (np. Warszawa - 1 652 725 mieszkańców, Wrocław - 582 353, mieszkańców Poznań - 482 063 mieszkańców). Komisja zwraca uwagę, że powoływanie gminnych komisji wyborczych w małych jednostkach w pełnym składzie (9 osób) nie zawsze było uzasadnione, gdyż inny jest zakres zadań gminnej komisji wyborczej w małej gminie (Krynica Morska - 1 363 mieszkańców), a inny w dużym mieście, które nie jest miastem na prawach powiatu (Inowrocław - 68 487).

W obecnym stanie prawnym skład liczbowy terytorialnej komisji wyborczy w tych jednostkach musiał być takim sam, tj. 9 osób.

PKW uważa, że należy umożliwić zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych bezpośrednio wyborcom. Umożliwi to sprawne uzupełnianie składów tych komisji, w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń kandydatów dokonanych przez komitety wyborcze.

W ocenie PKW możliwe powinno być także powoływanie składów terytorialnych komisji wyborczych w określonym przedziale liczbowym, tj. ze wskazaniem minimalnej i maksymalnej liczby jej członków. W związku z tym liczba członków terytorialnej komisji wyborczej, w szczególności gminnych (miejskich), powinna być uzależniona od liczby mieszkańców danej jednostki.


mp/
TAGI: PRAWO , WYBORY
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-04 21:22:19
Urvan: nowy, najpierw niech wprowadzą limit 7 lat dla posła. Bo w sejmie efekty spowolnionego tempa pracy, myślenia, zmęczenia itd. czynią najwięcej szkód
 
2019-02-04 18:58:47
OldestWoman: ....lub, ze względu na zakres zadań, pozostawić przepisy przewidujące wykonywanie zadań przez dwie obwodowe komisje wyborcze jedynie w wyborach samorządowych, z wyłączeniem wyborów przeprowadzanych w toku kadencji."
Oczywiście, w najtrudniejszych, najdłużej trwających wyborach pozostawiono ten poroniony pomysł z dwiema komisjami wyborczymi, mimo że przecież wszystkie trudności z ustaleniem wyników głosowania w obwodach w 2018 r. wynikały z ich istnienia. Czy ci ludzie są w stanie posłuchać kogokolwiek oprócz własnego ego?
 
2019-02-04 10:38:19
nowy: Powinna być określona górna granica wieku osób zgłaszanych do Obwodowych Komisji Wyborczych do np. 70 lat w dniu wyborów. Oprócz spowolnionego tempa pracy, myślenia, zmęczenia u osób starszych były też przypadki konieczności wzywania karetki pogotowia do członków OKW w czasie wyborów.
 
2019-02-04 07:28:17
Jarosław Bogucki: Ja chyba po raz dziesiaty sie pytam "po co ten urzednik?
 
2019-02-03 14:40:09
urzednikwyborczy: Tutaj potrzebna jest tylko kontrola NIK i tego co faktycznie wykonuje i za co odpowiada urzędnik wyborczy, który nie wie za co mu płacą ponad 4 tysiące zł netto miesięcznie.Nie odpowiada za nic i nic nie robi, tylko jest ,,piątym kołem u wozu". 46 mln zł za 3 miesiące bycia urzędnikiem wyborczym w skali kraju, to pieniądze jakie zostały przekazane na konta urzędników wyborczych przy wyborach samorządowych. W tym roku pieniądze trzeba pomnożyć razy 2. Szaleństwo wydawania pieniędzy bez kontroli wykonania obowiązków przez nich, bez list obecności, za odwiedzenie gminy najwyżej 8 razy w ciągu 3 miesięcy i przy totalnej niekompetencji korpusu tylko z nazwy i pieniędzy. Likwidacja korpusu urzędników wyborczych w trybie natychmiastowym, by nie generować kosztów dla państwa i podatników.
 
2019-02-02 07:16:45
TKW: Urząd gminy powinien też zapewniać obsługę administracyjno-informatyczną dla terytorialnych komisji wyborczych, a niestety nie wszystkie urzędy z tego się wywiązywały. Generalnie panowała ogólna spychologia urzędu na urzędnika wyborczego i terytorialne komisje.
 
2019-02-01 15:13:37
Czytelnik: Witam, w dalszym ciągu nie wiem za co urzędnik wyborczy odpowiada? "Komisja przypomniała, że ustawodawca nie wyposażył urzędników wyborczych w żadne narzędzia wykonawcze, które miałyby umożliwić wykonywanie rzekomo przypisanych im zadań". No tak, "kompetencje" miał urzędnik, a obowiązki pracownik Urzędu, i tak pozostanie.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25