facebook RSS # #

17.07.2019 11:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-04 12:05       aktualizacja: 2019-02-05 13:38       WIADOMOŚCI
  A A A

Bez zwłoki. Ekspert: potrzebne nowe uchwały w sprawie sieci i obwodów szkół

Bez zwłoki. Ekspert: potrzebne nowe uchwały w sprawie sieci i obwodów szkół
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Rady gmin powinny bez zbędnej zwłoki podjąć uchwały ws. planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych – pisze Tadeusz Konarski, ekspert oświatowy w artykule nadesłanym do Serwisu Samorządowego PAP.

W związku z art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2018 poz. 2245) – uchwały organów stanowiących gmin podjęte w 2017 roku na podstawie art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – tracą z dniem 31 sierpnia 2019 roku swoją moc w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Zatem gminy stoją przed koniecznością zaplanowania nowej sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów tych szkół.

Bądźmy precyzyjni

W tym miejscu należy podkreślić, iż nieprecyzyjne są tu i ówdzie pojawiąjące się opinie, iż uchwały podjęte na podstawie art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe tracą z dniem 31 sierpnia 2019 roku swoją moc.

Uchwały te tracą w w/w terminie moc obowiązującą nie w całości, a tylko w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Natomiast w zakresie, w jakim jednocześnie stanowią zgodnie z brzmieniem art. 210 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe akty założycielskie szkół, o których mowa w art. 117 ust. 6 i 7, art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, prowadzonych przez gminę, i w tej części zawierają
1) typ, nazwę i siedzibę szkoły;
2) dzień rozpoczęcia działalności przez te szkoły, określony zgodnie z art. 129 ust. 2, 4 i 6;
3) rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I - w przypadku szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów;
4) wskazanie klas, które będzie obejmowała struktura szkoły podstawowej - w przypadku szkół, o których mowa odpowiednio w art. 117 ust. 6 i 7 oraz art. 200 ust.1
zachowują swoją moc obowiązującą.

Dotyczy to np.: ośmioletnich szkół powstałych w wyniku przekształcenia z gimnazjum, trzyletnich liceów ogólnokształcących powstałych z przekształcenia gimnazjum, czteroletnich techników powstałych z przekształcenia gimnazjum, branżowych szkół I stopnia powstałych z przekształcenia gimnazjum, szkół podstawowych dla dorosłych powstałych z przekształcenia gimnazjum, liceów ogólnokształcących dla dorosłych powstałych z przekształcenia gimnazjum, ośmioletnich szkół podstawowych specjalnych powstałych z przekształcenia gimnazjum specjalnego.

Nie ma czasu do stracenia

Wydaje się, iż organy stanowiące gmin winne bez zbędnej zwłoki podjąć uchwały ustalające plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określające granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2, który będzie obowiązywał od 1 września 2019 roku.

Podstawę prawną podjęcia tych uchwał stanowi art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245.)

Kurator i procedury

Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe ustalenie planu sieci publicznych szkół następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a tej ustawy. Zatem przed podjęciem uchwały, propozycję planu sieci należy przedłożyć właściwemu kuratorowi oświaty i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii uchwałę podjąć.

Należy pamiętać, iż w przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami.

Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe uchwała rady gminy ustalająca plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określające granice obwodów publicznych szkół podstawowych podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określające granice obwodów publicznych szkół podstawowych powinien obowiązywać od 1 września 2019 roku.

Dlaczego to ważne?

Uchwalenie takich aktów jest niezwykle ważne ze względu na konsekwencje w kilku innych obszarach dotyczących gminnej oświaty.

Po pierwsze - konieczność podjęcia uchwał ustalających plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy związana jest z procesem rekrutacji.

Niebawem rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 – a przecież z tzw. „urzędu” przyjmuje się do publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie. Zatem niezbędne wydaje się określenie dla każdej ze szkół granic tych obwodów, które będą obowiązywać od 1 września 2019 roku.

Po drugie – z przepisów art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) wynikają obowiązki związane z dowozem uczniów zamieszkałych w obwodzie do szkół albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Po trzecie – kontrola obowiązku szkolnego, o której mowa w art. 41 ustawy Prawo oświatowe oraz kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe jest sprawowana przez dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka - a zatem istnieje ścisłe powiązanie z granicami obwodów.

Autor: Tadeusz Konarski, ekspert oświatowy

Śródtytuły od redakcji.

Pisaliśmy o tym: Sieć na nowo. Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół tracą moc

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-08 08:43:46
Lukita: @UG Czarna Dąbrówka
U nas praktykujemy taką zasadę, że jeśli przyjęcie dzieci spoza obwodu powodowałoby konieczność utworzenia nowego oddziału, dyrektor nie przyjmie takiego dziecka. Pamiętając o limicie 25 dzieci na 1 oddziałach w klasach I-III. Mamy powiedzmy 40 dzieci z obwodu - je przyjmujemy z automatu, na pozostałe 10 miejsc prowadzona jest rekrutacja wg kryteriów ustawowych, a w dalszej kolejności wg kryteriów przyjętych przez Radę Gminy.

Dzieciom spoza obwodu gmina nie musi zapewnić dowozu i opieki podczas dowozu.
 
2019-02-05 14:51:19
UG Czarna Dąbrówka: proszę o odpowiedż dla przypadku w którym rodzice nie zgadzają sie na uczęszczanie dziecka do szkoły dla którego został ustalony obwód. Czy w takim przypadku organ prowadzący może rodzicom odmówić uczęszczania dziecka do innej placówki niż to wynika z ustalonego obwodu.
 
2019-02-05 13:09:21
Lukita: Bez zbędnej zwłoki, czyli do kiedy? Do koca lutego, marca?
 
2019-02-04 15:11:25
po co to?: Po co to potrzebne? Zwłaszcza w małych gminach, gdzie na całą gminę jest jedna szkoła?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25