facebook RSS # #

14.09.2019 09:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-14 16:23       aktualizacja: 2019-03-14 11:03       WIADOMOŚCI
  A A A

Zmiany w śmieciach. MŚ rekomenduje 24 rozwiązania do projektu nowej ustawy śmieciowej

Zmiany w śmieciach. MŚ rekomenduje 24 rozwiązania do projektu nowej ustawy śmieciowej
Fot. PAP Samorząd
Coraz więcej wiadomo na temat rozwiązań, które znajdą się w nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na stronie KPRM opublikowano uaktualnione założenia do projektu składające się z 24 punktów.

Na stronie BIP Kancelarii Premiera opublikowano zmiany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dotyczące założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dokument w formie tabeli zawiera wykaz planowanych rozwiązań, jakie mają się znaleźć w nowej ustawie śmieciowej. Uaktualniona wersja datowana jest na 7 marca br. 

Dokument zawiera 24 najważniejsze punkty wraz z informacją o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań. 

Resort środowiska rekomenduje następujące rozwiązania:

1) wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne, przez:

a) wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych jako sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu,
b) uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania;

2) zwiększenie zachęty do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w szczególności przez urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w przypadku kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany (dwukrotność);

3) zmiany w zakresie zasad ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – stała opłata nie więcej niż 10% przeciętnego miesięcznego  dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (ok. 160 zł);

4) wprowadzenie maksymalnej stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają te odpady – 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na 1 osobę ogółem (za pojemnik 1100 l – 51,10 zł) (oddzielnie określona stawka dla worka) – wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego;

5) wprowadzenie mechanizmów mających na celu ograniczenie wzrostu cen za gospodarowanie odpadami:

a) zniesienie obowiązku regionalizacji w zakresie zagospodarowywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania – informacje o instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych będą znajdować się na BIP urzędu marszałkowskiego a nie w uchwale ws wykonania wpgo,
b) umożliwienie łatwiejszego powstawania instalacji – warunkiem uzyskania decyzji dotyczących lokalizacji, budowy i przetwarzania odpadów nie będzie uwzględnienie tej instalacji w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (uchylenie art. 38a ustawy o odpadach),
c) umożliwienie stosowania przez gminy łącznie różnych kryteriów różnicujących stawki opłat,
d) możliwość stosowania przez gminę dopłat ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży surowców do stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej  gospodarstw domowych;

6) zmiana w zakresie umożliwienia gminie powierzania zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi organom wskazanym w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

7) doprecyzowanie przepisu, że gmina może objąć systemem odbierania odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałe po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości;

8) wprowadzenie obowiązku weryfikacji przez gminy umów podmiotów nieobjętych systemem z odbierający odpady;

9) wprowadzenie możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających kompostownik przydomowy i kompostujących w nim odpady oraz określenie konsekwencji podania nieprawdziwych informacji w tym zakresie;

10) dodanie przepisu regulującego kwestie zwrotu lub naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególnych przypadkach np. umożliwiający stwierdzenie nadpłaty w przypadku śmierci właściciela nieruchomości;

11) uproszenie postępowań związanych z egzekwowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku gdy wskutek zmiany stawek gmina określa wysokość opłaty w zawiadomieniu, biorąc     za podstawę dane wynikające z dotychczasowej deklaracji; zawiadomienie to będzie stanowiło tytuł wykonawczy bez potrzeby wydawania  decyzji; stosowne zmiany zostaną również wprowadzone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314);

12) wprowadzenie mechanizmów, dzięki którym środki pozyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą faktycznie wykorzystywane na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

13) zobowiązanie gminy do gromadzenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym;

14) doprecyzowanie w przepisach ustawy czasu na składanie korekt do sprawozdań i określenie terminu złożenia końcowego sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, przez gminę do urzędu marszałkowskiego i przez urząd marszałkowski do Ministra Środowiska; zaproponowany zostanie termin roku od przygotowania, po którym nie będą uwzględniane przesyłane korekty sprawozdań;

15) dodanie przepisu w zakresie 3-letniego okresu zakazu wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w odniesieniu do przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru działalności regulowanej;

16) wprowadzenie obowiązku aktualizacji danych w deklaracji tylko raz w miesiącu;

17) wprowadzenie zakazu przetwarzania w spalarniach odpadów zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z gmin, gdzie nie wprowadzono selektywnej zbiórki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;

18) wprowadzenie obowiązku kontroli przez gminy podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  co najmniej raz na dwa lata;

19) usunięcie przepisów dotyczących wydawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego zgód na dopuszczenie do funkcjonowania instalacji lub urządzenia do unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych – zmiana porządkująca przepisy;

20) uszczegółowienie przepisów transponujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED) w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz publicznej dostępności wykazu spalarni odpadów o przepustowości poniżej 2 Mg/godz.;

21) wprowadzenie przepisów umożliwiających niezwłoczne usunięcie przez właściwy organ odpadów, w przypadku gdy mogą one spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi – awaryjne usuwanie odpadów ze wstępnym finansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zwrotem kosztów od posiadacza odpadów;

22) umożliwienie organom właściwym wydania władającemu powierzchnią ziemi, na której znajdują się odpady, decyzji administracyjnej określającej m.in. zakres i termin udostępnienia terenu w celu usunięcia odpadów;

23) wprowadzenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych, (z wyłączeniem wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)  za zbieranie lub przetwarzanie odpadów do momentu ich przyjęcia do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. uniemożliwienie przerzucenia problemu usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów powstałych w wyniku działalności podmiotu prowadzonej na podstawie decyzji z zakresu gospodarki odpadami na gminę;

24) wprowadzenie w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny zmian ułatwiających stosowanie przepisu art. 183 § 1 w przypadku przestępstw polegających na niezgodnym z prawem składowaniu, usuwaniu, przetwarzaniu, zbieraniu, odzyskiwaniu, unieszkodliwianiu albo transportowaniu odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

mp/
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-03-19 11:55:46
Ja: Opłata za pojemnik 1100 l: 51,10 zł. Opłata za zagospodarowanie tony odpadów zmieszanych w naszej RIPOK: ponad 300 zł brutto. Pojemnik tonę nie waży, ale nie raz bywają przypadki mocno przeciążone. Na kim odbije się kosztowo - oczywiście na mieszkańcach, bo skądś trzeba będzie wziąć środki na zagospodarowanie. Kolejny absurd - wysokość stawki dla letników. Gminy choć częściowo turystyczne wiedzą jak to wygląda w praktyce.
 
2019-03-15 11:15:56
Jacek: Szkoda, że Ministerstwo nie dopuszcza wniosków które do niego były kierowane, a miały by ułatwić życie mieszkańcom. W przypadku stosowania opłaty od ilości zużytej wody, mieszkaniec każdorocznie składa deklarację. Gmina zna ilość zużytej wody i może wydać stosowna decyzję, która określała by kwotę opłaty, co zwolniło by mieszkańca od składania corocznej deklaracji. Niestety nie dano w ustawie takiej delegacji jst. Jeżeli to możliwe, proszę zadziałać w tym temacie. To takie proste i ułatwiające życie rozwiązanie, jednocześnie odbiurokratyzowanie tych czynności.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25