facebook RSS # #

20.06.2019 08:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-08 11:58       aktualizacja: 2019-04-08 12:01       WIADOMOŚCI
  A A A

Idą wybory. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

Idą wybory. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej
Fot.PAP/J.Kaczmarczyk
W wyborach do Parlamentu Europejskiego potrzeba będzie kilkuset tysięcy osób do ponad 27 tysięcy obwodowych komisji wyborczych. Jak zostać członkiem tej komisji instruuje Państwowa Komisja Wyborcza.

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej


Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Wyłączenia

Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w wyborach; komisarz wyborczy; pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; urzędnik wyborczy; mąż zaufania; obserwator społeczny, a także osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Każdy, kto chce zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej powinien skontaktować się z komitetem wyborczym albo samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).

Zgłoszenie kandydatów musi być dokonane najpóźniej 26 kwietnia 2019 roku w godzinach pracy urzędu gminy. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

"Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne" - przypomina PKW.

Obwodowe komisje wyborcze powołują komisarze wyborczy najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

PKW podkreśla, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Ponadto, jak przypomina PKW, "przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego'.

Przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują też kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. "Jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji" - głosi stanowisko PKW.

Zadania i diety

Komisje obwodowe są tymi, które wykonają podczas wyborów największą pracę.

Do ich zadań należy:

- przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

- czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

- ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

- przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają po 500, zastępcy przewodniczącego - po 400, a członkowie komisji - po 350 złotych.

js/

TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 9 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-04-23 17:10:46
andy: Urzędnicy wyborczy wykonują takie czynności, jakie wynikają z KW i uchwał PKW. Nie przejmą na siebie czynności zarezerwowanych dla urzędów gmin, tylko dlatego, ze pracownicy tych gmin uważają się za pokrzywdzonych, bo nie są stosownie wynagradzani. Zresztą każdy z tych pracowników mógł zgłosić się na urzędnika wyborczego w sąsiedniej gminie - jakoś chętnych nie było, a nabór powtarzano ze trzy albo cztery razy. Co do braku wiedzy urzędników wyborczych - jak wszędzie są lepsi i gorsi, zresztą tak samo jak i pracownicy w urzędach gmin (ci "starzy wyjadacze" tez popełniają błędy, bo co niektórzy zjedli wszystkie rozumy, nie śledzą nowych przepisów i wszystko robią "po staremu". co daje opłakany rezultat).
 
2019-04-12 13:04:46
pryncypał: obsługa gminna: tak, likwidacja urzędników wyborczych ORAZ przekazanie tych środków gminom
 
2019-04-11 10:55:59
konkret: Nie wprowadzajcie ludzi w błąd!
Zgłoszenia do komisji przyjmują wyłącznie KOMITETY WYBORCZE.

Dopiero po zgłoszeniach z komitetów przy brakach w komisjach szuka się ludzi z "ulicy", których naborem tak naprawdę zajmuje się gmina.
oto przepis prawny:
"2. Jeżeli pomimo upływu terminu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, liczba zgłoszonych kandydatów, jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji komisarz wyborczy może uzupełnić jej skład, a jeżeli jest mniejsza niż 5 – uzupełnia jej skład."
 
2019-04-11 10:39:00
konkret: Nie podaliście najważniejszej informacji:

Pamiętaj drogi kandydacie, że Obwodowa Komisja Wyborcza nie pracuje tylko w dzień wyborów ale OBOWIĄZKOWO:

1. Pracuje w dzień wyborów, 26 maja 2019 r. (niedziela)
2. Pracuje w przeddzień wyborów, 25 maja 2019 r. (sobota m.in. odbiór kart wyborczych)
3. Bierze udział w pierwszym posiedzeniu komisji (gdzie m.in. wybiera przewodniczącego i z-cę komisji)
4. Bierze udział w szkoleniach dla komisji
 
2019-04-09 14:26:20
obsługa gminna : A kiedy likwidacja sztucznego tworu jakim jest urzędnik wyborczy? potężny koszt utrzymywania figurantów niemających pojęcia o wyborach.
 
2019-04-09 14:25:36
obsługa gminna : A kiedy likwidacja sztucznego tworu jakim jest urzędnik wyborczy? potężny koszt utrzymywania figurantów niemających pojęcia o wyborach.
 
2019-04-09 09:42:12
MS: no niestety wynagrodzenie pełnomocników jak zwykle na tragicznym poziomie
 
2019-04-09 08:18:01
samorządowiec: Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? - normalnie, tak jak zawsze- po znajomości
 
2019-04-08 14:51:16
informatyk_samorzadowy: Diety "społeczników" o 100% w górę, wynagrodzenie dla pracowników obsługujących z ramienia urzędów bez zmiany od 10 lat. Dobra zmiana nas nie oszczędza, ale oszczędza na nas ...
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25