facebook RSS # #

16.10.2019 17:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-20 09:30       aktualizacja: 2019-05-20 10:51       WIADOMOŚCI
  A A A

Izba Reprezentantów. O awansie konstytucyjnym jednostek samorządu terytorialnego RP

Izba Reprezentantów. O awansie konstytucyjnym jednostek samorządu terytorialnego RP
Fot. Fotolia
Wyobraźmy sobie zmianę w art. 164 Konstytucji RP polegającą na dodaniu wskazania, że JST powołują Izbę Reprezentantów Samorządu Terytorialnego RP na zasadach określonych w ustawie.

Poniżej zamieszczamy list od jednego z naszych Czytelników:

O awansie konstytucyjnym jednostek samorządu terytorialnego RP


Wyobraźmy sobie zmianę w art. 164 Konstytucji RP polegającą na dodaniu wskaznaia, że jednosteki samorządu terytorialnego powołują Izbę Reprezentantów Samorządu Terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie.

Motto: Czy dla wspólnot samorządowych wszystko stanowi konkurencyjność terytorialną?


Konstytucja RP wskazuje na jednostki samorządu terytorialnego (jst), do których należy gmina jako podstawowa jst oraz inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określone ustawą. Zatem wyobraźmy sobie wybraną metodę organizacyjną dla działalności jst pod nazwą "Izba Reprezentantów Samorządu Terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej", zwana dalej "Izba Reprezentantów", którą stanowi zgromadzenie zarządów organizacji związków i unii, tj.:

Związek Gmin Wiejskich RP, - http://www.zgwrp.pl/
Związek Powiatów Polskich, - https://www.zpp.pl/
Związek Województw RP, - https://zwrp.pl/pl/
Związek Miast Polskich, - http://www.zmp.poznan.pl/
Unia Miasteczek Polskich, - http://ump.home.pl/ump/index.php
Unia Metropolii Polskich, - https://www.metropolie.pl/pl/

W tym ułożeniu jst organizują powyższe związki i unie, a zarządy tych organizacji stanowią razem zgromadzenie Izby Reprezentantów. Kancelaria Izby zajmuje się obsługą zgromadzenia oraz integruje działania poszczególnych biur związków i unii. Następnie wprowadzane jest ułożenie Izby Reprezentantów z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, na przykład, jako wybrany model składu KWRiST:

- prezydium Izby Reprezentantów Samorządu Terytorialnego RP,
- minister właściwy do spraw administracji publicznej,
oraz przedstawiciele powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Dokonując zestawienia powyższego ułożenia otrzymujemy, że organ stanowiący i wykonawczy jst podejmują decyzje o członkostwie w stosownie wybranej korporacji samorządowej, których zarządy stanowią zgromadzenie Izby Reprezentantów, a jej prezydium stanowi stronę samorządową w KWRiST. Kryterium udziału jst w działaności Izby Reprezentantów wyznacza odpowiedź na pytanie zawarte w motto.

Na stronie internetwej KWRiST (http://kwrist.mswia.gov.pl/) zamieszczony jest skład strony samorządowej, którą stanowią osoby reprezentujące:

- Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP,
- Wceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP,
- Związek Powiatów Polskich Współprzewodniczący KWRiST,
- Związek Powiatów Polskich,
- Związek Powiatów Polskich,
- Związek Województw RP,
- Marszałek Województwa,
- Prezes Zarządu Związku Miast Polskich,
- Członek Zarządu Związku Miast Polskich,
- Honorowy Prezes Unii Miasteczek Polskich,
- Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich,
- Unia Metropolii Polskich,
- Unia Metropolii Polskich.
- Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Sekretarz KWRiST

Zatem model strony samorządowej KWRiST, którą stanowi prezydium Izby Reprezentantów, składające się z osób reprezentujących zarządy w/w organizacji, w części różni się od aktualnego składu KWRiST.

Można by przyjąć przesłankę, że działanie jst w modelu "Izba Reprezentantów" byłoby związane ze wzmocnieniem osobowym zarządów, poglądowo ujmując, np. do 100 osób. Obecnie poszczególne zarządy związków i unii łącznie reprezentuje 84 osoby:

11 osób - Zarząd Związek Gmin Wiejskich RP,
21 osób - Zarząd Związek Powiatów Polskich,
7 osób - Zarząd Związek Województw RP,
9-30 osób - Zarząd Związek Miast Polskich,
9 osób - Zarząd Unia Miasteczek Polskich,
6 osób - Zarząd Unia Metropolii Polskich.

Zatem osoby pełniące funkcje w organach jst są reprezentantami samorządu terytorialnego RP na poziomie gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu, województwa. Wspomniane organizacje, związki i unie, integrują, kumulują, wzmacniają, reprezentatywność. Zgromadzenie zarządów związków i unii w modelu "Izby Reprezentantów" podnosi krajową rangę reprezentacji ("awans konstytucyjny"), wówczas wobec KWRiST scenariusz ułożenia strony samorządowej i rządowej byłby następujący: prezydium i przewodniczący "Izby Reprezentantów" - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu, ponadto sekretarze KWRiST ze strony samorządowej i rządowej.

Czy "Izba Reprezentantów" przyczyniłaby się do poprawy warunków działania jst i KWRiST?

Autor: Tornet
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-05-21 08:29:49
tornet: Do szkicu, modelu, ułożenia, można by dodać określenie - nominacja. Członkowie organizacji związków i unii, dokonują wyboru osób do ich zarządów. Gdy wybór do zarządu nie stanowiłby automatycznie nominacji do "Izby Reprezentantów Samorządu Terytorialnego RP", to pisemną nominację ("awans do konstytucyjnej Izby") osoby stanowiące zarząd, otrzymują, np. w kontekście KWRiST, od premiera RP. Jednak najważniejsze jest w ułożeniu struktury organizacyjnej jej przydatność dla osób pełniących funkcje w organach JST. Ale jak zapytać, pozyskać rozpoznanie, orientację, od wielu tysięcy osób, wszystkich radnych w samorządach terytorialnych i ustawowych wójtów? Potencjalnie każda osoba to możliwość zmodyfikowania lub dodania czegoś nowego. Potrzebne byłyby badania naukowe, ale takie badania wymagają opisu celu i zakresu, w tym, np., misji działania "Izby Reprezentantów". Jak określić koncepcję wielu zmiennych zależnych w projekt takiej misji? To wszystko byłoby związane ze zleceniem badań, a tym samym z kosztami badań. Jednak nie ma gwarancji, że profesjonalne badania naukowe wskażą ostatecznie pozytywną atrakcyjność modelu. Pozostaje zatem możliwość w pierwszym przybliżeniu oparta na społecznościowym "internetcie dyskusji projektowej", jak np., możliwość komentarzy na stronach, forum, Serwisu Samorządowego PAP.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25