facebook RSS # #

11.12.2019 16:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-22 10:00       aktualizacja: 2019-05-22 15:51       WIADOMOŚCI
  A A A

Sposób na podwyżki. Wójt gminy Skarbimierz proponuje sposób na znaczące podwyżki pensji nauczycieli

Sposób na podwyżki. Wójt gminy Skarbimierz proponuje sposób na znaczące podwyżki pensji nauczycieli
Fot. PAP/D.Delmanowicz
Andrzej Pulit, wójt gminy Skarbimierz-Osiedle, twierdzi, że jest sposób, by sfinansować tysiąc złotych podwyżki dla nauczycieli ze środków, które już są w systemie oświaty.

Poniżej przedstawiamy wypowiedź wójta Andrzeja Pulita na ten temat:

"W naszej gminie bieżące koszty utrzymania oświaty pokrywamy wyłącznie z subwencji. Ponadto w ramach subwencji daliśmy podwyżkę stażystom, nauczycielom kontraktowym i pracownikom obsługi po 300 zł miesięcznie. W 2012 r. nauczyciele podnieśli protest o wypłatę za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, co wykazała kontrola finansowa. W trakcie kontroli ustalono, że nauczyciele wypracowali średnio 592 godziny zajęć dydaktycznych, a roczny wymiar obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynosił 756 godzin.

Ustalenie rocznego wymiaru powinno być oznaczone w arkuszu organizacyjnym przygotowanym przez dyrektora szkoły na podstawie ustawy karta nauczyciela i rozporządzenia o organizacji roku szkolnego, w którym jest zapis, iż należy dla nauczyciela ustalić łączną liczbę godzin finansowanych w ciągu roku (godziny finansowane to obowiązkowe zajęcia dydaktyczne). Wówczas okazało się, że samorządy przejmując oświatę kontynuowały wcześniejsze zasady zatwierdzenia arkuszu organizacyjnego na obowiązkowy tydzień zajęć dla uczniów i nauczycieli, choć uczniowie od 1999 r. realizują naukę 32 tygodnie w roku zajęć, a nauczyciele mają obowiązek realizacji zajęć dydaktycznych 43 lub 42 tygodnie w roku zajęć.

Samorządy nie tylko nie wypełniają normy prawnej przypisanej w rozporządzeniu, ale też nie stosują zasad określonych w art. 35, w art. 42 ust. 5b i ust. 7 ustawy karta nauczyciela. Zgodnie z ust. 7 art. 42 ustawy rada gminy powinna podjąć uchwałę o określeniu zasad rozliczania tygodniowego obowiązku zajęć dydaktycznych nauczycieli w roku zajęć. Na pytanie związku zawodowego nauczycieli ,,Solidarność” o sposobie rozliczania tygodniowego obowiązku zajęć dydaktycznych, siedmiu sędziów Sądu najwyższego w uchwale podaje, iż należy to robić zgodnie z zapisem art. 42 ust 5b KN. Podobny sposób rozliczania tygodniowego obowiązku podaje również MEN w piśmie kierowanym do ZNP, stosując wzór 4,16 tygodnia w miesiącu x 18 godzin x 10 miesięcy (rok zajęć) = 749 godzin.

Nieprawidłowości w rozliczaniu obowiązkowego wymiaru zajęć wynikają też z niewłaściwego nadzoru finansowego sprawowanego przez samorządy. W praktyce realizacji zadań oświatowych nie istnieje coś takiego jak tygodniowy obowiązek dla ucznia i dla nauczyciela ze względu na dużą liczbę dni wolnych od nauki i przerw ustawowych. Na przykład uczniowie realizują obowiązek uczenia w 160 dni (32 tygodnie), a dni nauki wynikających z kalendarza jest 190 (38 tygodni). Od czasu kiedy organ prowadzący zaczął stosować odpowiednie przepisy prawa okazało się, że subwencja oświatowa jest wystarczająca na bieżące utrzymanie zadań oświatowych!

Większość nauczycieli realizowała 5-6 godzinny dzień pracy, odmawiając prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w 8 godzinnym dniu pracy. Wobec powtarzającej się absencji zaleciłem dyrektor rozliczania przynajmniej 7 godzin pracy dziennie nauczycieli z dziećmi i odnotowywanie godzin zajęć dydaktycznych w dziennikach lekcyjnych i godzin zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dziennikach innych zajęć, co jest zgodne z rozporządzeniem o sposobie prowadzenia dokumentacji.

Nie wszyscy nauczyciele potrafią odnotować w dziennikach realizację tych zajęć, a zdarzają się przypadki odmowy prowadzenia zajęć opiekuńczych przy dowozach dzieci i wyjazdach na wycieczki. Skala niewłaściwych rozliczeń i posiadanych przywilejów jest taka, że w systemie oświatowym są wystarczające środki na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli, przy przestrzeganiu prawa. Uważam, iż najprościej byłoby wprowadzić system rozliczania za rzeczywiste wykonanie godzin zajęć dydaktycznych, stosując zapisy rozporządzenia o stawkach miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w którym jest podany wzór na rozliczanie godzinowe. Moim zdaniem podwyżki powinny być przeznaczone na płatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w jednakowej stawce dla wszystkich nauczycieli, tak aby nauczyciele nie mogli odmawiać już prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Najwyższy czas zakończyć z udawaniem, że nauczyciele pracują więcej niż to odnotowanie w dziennikach, a też z udawaniem, że mają płacone odpowiednie wynagrodzenie za pracę".

Wójt gminy Skarbimierz-Osiedle jeszcze w kwietniu, podczas strajku nauczycieli, napisał w tej sprawie list do wicepremier Beaty Szydło. Napisał w nim:

„W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji i toczących się negocjacji proponuję nie podnosić tematu „pensum”, bo wynika ono z Karty Nauczyciela i rozporządzenia o roku zajęć. W tym roku roczny wymiar zajęć wynosi 756 godzin. Natomiast w rozporządzeniu MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego jest podany wzór: 4,16 tyg. w miesiącu mnoży się przez tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, co daje 75 godzin w miesiącu (a w 10 miesięcy, czyli w roku zajęć jest to 750 godzin – pensum roczne) dla nauczycieli szkół. Z danych, które podano w negocjacjach, wynika, że rzeczywista realizacja w roku jest na poziomie 587 godzin zrealizowanego „pensum”. Zatem na skutek niewłaściwego nadzorowania organów prowadzących wypłacano nienależne wynagrodzenie za 163 godziny (22 proc. wynagrodzeń). W tym wyliczeniu należałoby uwzględnić wypłacone godziny tzw. ponadwymiarowe. Z uproszczonego liczenia wynika, że kwota nienależnie wypłacona jest w granicach 9-10 mld zł.

Ponieważ te pieniądze są w systemie to podwyżka wynagrodzenia o 1000 zł dla nauczycieli powinna dofinansowana w niewielkim stopniu z budżetu państwa.

Do zmiany sposobu wyliczania wynagrodzenia potrzebne są jedynie kosmetyczne zmiany w rozporządzeniu MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia (…), które ze zmianami przesyłam jako załącznik w korespondencji. Zmiany te są jedynie udoskonaleniem sposobu rozliczania w par. 2. Pkt. 3 rozporządzenia i zmiany załącznika w postaci tabel w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Propozycja zmian w tabeli nie obejmuje w każdym przypadku 1000 zł, ale jeżeli uwzględni się podwyżkę styczniową i dodatek stażowy, to w sumie będzie to ponad 20 proc. od 1000 zł. Wyższe stawki w tabeli dla nauczycieli stażystów i kontraktowych dają możliwość zwiększania zatrudniania nowych nauczycieli.

W ten sposób wprowadzony system rozliczania godzinowego spowoduje z automatu zmniejszenie wynagrodzeń dla nauczycieli nie realizujących rocznego obowiązkowego wymiaru zajęć (pensum). Ponieważ nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z góry, to weryfikacja rzeczywiście zrealizowanych godzin następowałaby w nowym miesiącu. W ślad za tymi zmianami w rozporządzeniu staje się oczywiste, że wszelkie zapisy o godzinach ponadwymiarowych, doraźnych zastępstwach oraz o średnich wynagrodzeniach z karty nauczyciela stają się nieaktualne.

Z karty nauczyciela należałoby usunąć 3 lata urlopu dla poratowania zdrowia, 10-procentowy dodatek wiejski, a dodatek motywacyjny pozostawić samorządom w zależności od ich możliwości finansowych i organizacyjnych. Samorządom trzeba pozostawić możliwość podwyższania wynagrodzeń, ale też zapewnić im możliwość stosowania standardów, np. zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zależności od liczby uczniów w oddziale...”

jmk/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-05-27 09:23:51
Samorządowiec: Czy nie byłoby prościej rozliczać faktycznie przepracowane godziny i płacić po ich realizacji - czyli z dołu? Najwyższy czas zmienić ten archaiczny przepis i płacić po wykonaniu pracy.
 
2019-05-23 18:20:45
sam: A czy utrzymywanie szkół przez samorządy, które są niedofinansowane jest zgodne z ustawą o finansach publicznych i ustawą o zamówieniach publicznych.Dlaczego RIO nie zarzuca niegospodarności i braku dyscypliny finansowej?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25