facebook RSS # #

11.12.2019 16:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-21 11:01       aktualizacja: 2019-06-21 11:05       WIADOMOŚCI
  A A A

Szkolne dokumenty. Będą zmiany zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej

Szkolne dokumenty. Będą zmiany zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej
Fot.PAP/T.Wojtasik
Aktualizacja przepisów dotyczących prowadzenia dzienników elektronicznych oraz dopuszczenie prowadzenia ewidencji uczniów w postaci elektronicznej - to niektóre zmiany, jakie założono w projekcie nowelizacji rozporządzenia MEN.

Projekt noweli w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej jest na etapie konsultacji; trafi m.in. do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dokument zakłada m.in. zaktualizowanie oraz udoskonalenie przepisów w zakresie wymogów dotyczących prowadzenia dzienników elektronicznych, w tym m. in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, dookreślenia, że system informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych musi uwzględniać standardy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) co najmniej na poziomie AA.

Zupełnie nowym rozwiązaniem ma być możliwość (w dodawanym § 7a nowelizowanego rozporządzenia) prowadzenia przez szkoły i placówki odpowiednio księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, księgi słuchaczy oraz księgi wychowanków także w postaci elektronicznej.

Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, księgi te będą mogły być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej (jak w przypadku dzienników elektronicznych). Jeżeli szkoła lub placówka zdecyduje się na prowadzenie powyższych ksiąg (ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, księgi słuchaczy lub księgi wychowanków) wyłącznie w postaci elektronicznej, do ksiąg tych będą wpisywani jedynie dzieci, uczniowie, słuchacze i wychowankowie nowi, tzn. wobec których rozpoczął się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny (w przypadku księgi ewidencji dzieci i młodzieży) lub rozpoczynający naukę w danej szkole lub pobyt w placówce (w przypadku księgo uczniów, księgi słuchaczy i księgi wychowanków).

W przypadku dzieci, uczniów, słuchaczy i wychowanków, wpisanych w momencie rozpoczęcia prowadzenia księgi ewidencji dzieci i młodzieży, księgi uczniów, księgi słuchaczy i księgi wychowanków wyłącznie w postaci elektronicznej, do księgi prowadzonej w postaci papierowej zastosowano rozwiązanie, zgodnie z którym księgi w postaci papierowej będą prowadzone do czasu zakończenia przez nich odpowiednio spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, kształcenia w danej szkole lub pobytu w placówce.

Natomiast w przypadku gdy szkoła lub placówka decyduje się na równoległe prowadzenie ksiąg w postaci elektronicznej i papierowej przyjęto, że wpisy będą dokonywane następująco:

1) nowi uczniowie, słuchacze wychowankowie i dzieci objęte obowiązkami edukacyjnymi będą wpisywani zarówno do ksiąg prowadzonych w postaci papierowej, jak i elektronicznej

2) wpisy dotyczące dzieci, uczniów, słuchaczy i wychowanków wpisanych już do ww. ksiąg w postaci papierowej będą dokonywane tylko w księgach prowadzonych w postaci papierowej.

Równocześnie, wymagania informatyczne i zabezpieczające w przypadku prowadzenia ww. ksiąg w postaci elektronicznej będą powtarzały odpowiednio rozwiązania zastosowane do prowadzenia dzienników elektronicznych.

MEN proponuj aby znowelizowane przepisy w zakresie spełnienia wymogów dotyczących prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dzienników elektronicznych oraz ksiąg: ewidencji dzieci, uczniów, słuchaczy oraz wychowanków weszły w życie 1 września 2020 r.

Dokument zakłada też zmiany porządkujące jak np. usunięcie przepisu dotyczącego wypełniania arkuszy ocen pismem maszynowym (pozostaje możliwość wypełniania arkusza pismem ręcznym i komputerowo).

js/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25