facebook RSS # #

19.02.2020 15:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-03 12:47       aktualizacja: 2019-09-03 12:47       WIADOMOŚCI
  A A A

Jak liczyć. Wytyczne PKW dla obwodowych komiji wyborczych

Jak liczyć. Wytyczne PKW dla obwodowych komiji wyborczych
Fot. PAP/T. Gzell
Obwodowa komisja wyborcza nie może liczyć głosów w grupach roboczych - PKW przyjęła uchwałę w sprawie wytycznych dla komisji w wyborach do Sejmu i Senatu.

Zadania komisji przed dniem wyborów

Niezwłocznie po powołaniu komisja odbywa pierwsze posiedzenie, na którym dokonuje wyboru przewodniczącego komisji i jego zastępcy.

Zgodnie z wytycznymi w terminie uzgodnionym z wójtem, najpóźniej w przeddzień wyborów, komisja powinna skontrolować stan wyposażenia lokalu oraz oznakowania budynku, w którym odbędzie się głosowanie. Ma „bezwzględny obowiązek” sprawdzenia, czy zapewniono odpowiednią liczbę miejsc zapewniających tajność głosowania i niezwłocznego powiadomienia wójta i urzędnika wyborczego o stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.

W terminie uzgodnionym z urzędnikiem wyborczym komisja zbiera się w możliwie pełnym składzie, (co najmniej połowa), w tym z udziałem przewodniczącego komisji lub jego zastępcy oraz urzędnika wyborczego, aby ostemplować karty do głosowania wykorzystywane w głosowaniu korespondencyjnym oraz aby przygotować pakiety wyborcze.

Nie później niż w przeddzień głosowania przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji poświęcone organizacji jej pracy przed i w dniu głosowania.

Najpóźniej w przeddzień głosowania komisja odbiera karty do głosowania, formularze protokołów głosowania, swoją pieczęć, spis wyborców, listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania oraz osłony na spis wyborców zapewniające ochronę danych osobowych osób ujętych w spisie.

PKW podaje, że w przypadku gdy komisji zapewniono obsługę informatyczną, operator danej komisji powinien odebrać od koordynatora gminnego ds.informatyki login i hasło uprawniające do dostępu do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW).

Zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu wyborczego

Zgodnie z wytycznymi w dniu wyborów komisja wszystkie czynności wykonuje w możliwie pełnym składzie, lecz nie mniejszym niż 2/3 (w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca). Jeżeli 2/3 liczby pełnego składu komisji jest liczbą ułamkową, należy dokonać zaokrąglenia w górę. Przykładowo komisja 5-osobowa musi wykonywać wszystkie czynności w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.

Komisja zbiera się w lokalu wyborczym na tyle wcześnie, aby wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem głosowania, lecz nie później niż o godzinie 6.00. Wówczas ponownie przelicza karty do głosowania (odrębnie w wyborach do Sejmu i do Senatu) i ostemplowuje karty do głosowania

Przewodniczący komisji obowiązkowo wyznacza członka komisji, który ma dyżurować przy urnie i czuwać, aby wyborcy wrzucali karty do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

Zadania komisji w trakcie głosowania

Jednym z zadań komisji jest sprawdzanie tożsamości wyborców przed wydaniem karty. PKW podaje w wytycznych m.in., jak poradzić sobie z e-dowodem. Przypomina też, że do odebrania karty konieczny jest podpis wyborcy. Jeżeli wyborca nie potwierdzi własnoręcznym podpisem odbioru kart do głosowania, komisja powinna odmówić ich wydania (wyjątkiem są osoby niepełnosprawne).

Komisja odmawia ponownego wydania kart (lub karty) do głosowania niezależnie od przyczyn tego żądania (np. z powodu pomyłkowego wypełnienia karty, zniszczenia jej itp.).

Zwrócić także należy uwagę nabezwzględną konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych wyborców ujętych wspisie, wtym przed ujawnieniem danych osobowych innych osób przy potwierdzaniu przez wyborcę odbioru karty do głosowania.

„Niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie powyższego obowiązku skutkować może odpowiedzialnością za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

PKW w wytycznych informuje także m.in. o przebiegu głosowania, przekazywaniu danych o frekwencji czy o zadaniach komisji związanych z głosowaniem korespondencyjnym.

Ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołów głosowania
 
Czynności związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołów głosowania komisja powinna wykonywać wspólnie. „Nie jest dopuszczalne tworzenie z członków komisji grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie czynności po zakończeniu głosowania” – podkreśla PKW.

Dalej PKW szczegółowo instruuje, jak wypełnić protokół.

Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych w załączniku pod artykułem.

aba/
TAGI: WYBORY
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-09-03 15:17:37
obywatel: cyt. "Nie jest dopuszczalne tworzenie z członków komisji grup roboczych, które wykonywałyby oddzielnie czynności po zakończeniu głosowania".
A czy ktokolwiek z PKW wie, jak tu na dole wygląda "praca" w komisji obwodowej? Czy ktokolwiek z PKW wie, że większość ludzi w komisji obwodowej nie wie, co powinna robić, jak powinna robić i przychodzi tylko po tzw. "łatwą kasę"? Także wytyczne wytycznymi, a życie życiem...

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25