facebook RSS # #

22.01.2020 18:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-09 07:17       aktualizacja: 2019-09-09 07:26       WIADOMOŚCI
  A A A

Regiony do przodu. Regionalna tablica wskaźników społecznych: większość regionów UE osiąga lepsze wyniki niż w 2014 r.

Regiony do przodu. Regionalna tablica wskaźników społecznych: większość regionów UE osiąga lepsze wyniki niż w 2014 r.
Fot. Fotolia
Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawił pierwszą w historii regionalną tablicę wskaźników społecznych, która pokazuje ogólnie pozytywny rozwój regionów UE w latach 2014–2018, ale także znaczne różnice między regionami osiągającymi najlepsze i najgorsze wyniki, zarówno w całej UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich.

Monitorowanie danych z poziomu regionalnego pomaga lepiej ukierunkować unijne inwestycje

Zgodnie z regionalną tablicą wyników społecznych ogólna tendencja odnotowana w latach 2014–2018 jest pozytywna: wyniki ponad 80 proc. regionów UE na poziomie NUTS 2 poprawiły się we wszystkich dziedzinach lub w większości z nich. Jednocześnie w poszczególnych państwach członkowskich występują znaczne różnice, na przykład między północnymi i południowymi regionami Włoch. Tę samą tendencję można zaobserwować w rankingu innowacyjności regionów, który został opublikowany przez Komisję Europejską na początku tego roku.

Dostępne dane Eurostatu pozwalają na uwzględnienie 8 z 12 kluczowych wskaźników zawartych w tablicy wskaźników społecznych, mimo pewnych niedociągnięć i potrzeby dostosowań. Na tej podstawie możliwe jest stworzenie regionalnej tablicy wskaźników społecznych.

Osoby wcześnie kończące kształcenie i szkolenie

Chociaż odsetek osób wcześnie kończących naukę w UE spadł z 13,9 proc. w 2010 r. do 10,6 proc. w 2018 r., to istnieją znaczne rozbieżności między regionami: na przykład w Republice Czeskiej odsetek ten wynosi średnio 6,2 proc., ale wielkość ta waha się od 2,7 proc. w Pradze do 17,1 proc. w regionie północno-zachodnim. Podobnie w Hiszpanii, średnia krajowa wynosi 21,5 proc., ale wielkość odsetka waha się od 6,9 proc. w Kraju Basków do 29,5 proc. w mieście autonomicznym Melilla.

Różnie w poziomie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn


W 2018 r. w UE nie było żadnego regionu, w którym wskaźnik zatrudnienia kobiet był wyższy niż wskaźnik zatrudnienia mężczyzn. W latach 2014–2018 największą poprawę (zlikwidowanie luki) zaobserwowano w Ovre Norrland (SE, z 2,2 w 2014 r. do 0,5 w 2018 r., czyli spadek o 77,27 proc.), w Górnej Normandii (FR, spadek o 63,83 proc.) i Brandenburgii (DE, spadek o 62,22 proc.).

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Jest to dziedzina, w której potrzeba gromadzenia zwięzłych i dokładnych danych jest najbardziej oczywista; z dostępnych danych wynika, że odnotowano ogólnie niewielką poprawę, ale istnieją duże różnice regionalne, przy czym różnice we Włoszech (Bolzano 8,5 proc. – Sycylia 52,1 proc.) wskazują na potrzebę podjęcia ukierunkowanych działań na szczeblu regionalnym.

Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się

Po raz kolejny występują znaczne dysproporcje między regionami, przy czym regiony niderlandzkie wykazują najniższy, a włoskie najwyższy odsetek. Niestety, dane dotyczące płci nie są kompletne ze względu na wiarygodność wyników na tym poziomie dezagregacji.

Wskaźnik zatrudnienia

Występują ogromne dysproporcje (od 40,8 proc. w Majotcie we Francji do 85,7 proc. w Sztokholmie w Szwecji), co świadczy o potrzebie ukierunkowanych działań na szczeblu regionalnym. Regiony w południowych Włoszech i regiony zamorskie Francji wykazują najniższe odsetki, zaś regiony skandynawskie – najwyższe. Regiony hiszpańskie i węgierskie odnotowały największą poprawę w ciągu ostatnich czterech lat.

Stopy bezrobocia


We wszystkich regionach europejskich, z nielicznymi wyjątkami, w ciągu ostatnich 4 lat odnotowano poprawę sytuacji, przy czym największa poprawa jest widoczna w regionach wschodnich i państwach nienależących do strefy euro. Regiony Grecji i Hiszpanii charakteryzują się najwyższymi stopami bezrobocia w Europie kontynentalnej (region Macedonia Zachodnia odnotowuje rekordowo wysoką wartość 27%), zaś w regionach niemieckich i czeskich stopy te są najniższe. Również w przypadku tego wskaźnika dość wyraźnie widać różnice między regionami (od 1,3 proc. do 35,1 proc.).

Bezrobocie długoterminowe

Ogromne dysproporcje występują także w przypadku tego wskaźnika (od 0,3 proc. do 28,7 proc.). Regiony w Grecji osiągają najsłabsze wyniki, natomiast najlepiej wypadają pod tym względem obszary w Czechach, Polsce i Zjednoczonym Królestwie. Ponadto w polskich regionach odnotowano największą poprawę w ciągu ostatnich czterech lat.

Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia


Ponieważ jest to jedyny wskaźnik w obszarze tematycznym opieki zdrowotnej, dla którego dostępne są dane regionalne, zastępuje on kluczowy wskaźnik tablicy wskaźników społecznych „niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki medycznej według subiektywnej oceny”. Średnia długość życia jest wysoka w regionach Hiszpanii i Włoch (do 85,1 we wspólnocie autonomicznej Madrytu), podczas gdy w regionach Bułgarii średnia długość życia jest najniższa (73,5 w regionie północno-zachodnim).

W sprawozdaniu sklasyfikowano 281 regionów NUTS 2 w czterech kategoriach, w ramach których dokonano pomiaru ich postępów w latach 2014–2018 (w sprawozdaniu uwzględniono 7 z wyżej wymienionych 8 wskaźników, z wyłączeniem „osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” ze względu na rozdrobnienie danych):

• Regiony o znacznie poprawiających się wynikach, w których 7 wskaźników w ciągu tych lat było dodatnich (38 regionów; 7 w Wielkiej Brytanii, 5 we Włoszech, 4 w Holandii, po 3 w Niemczech, Polsce i Hiszpanii).

• Regiony o umiarkowanie poprawiających się wynikach, w których od 5 do 6 wskaźników jest dodatnich (188 regionów).

• Regiony pozostające w stanie stagnacji, w których 3–4 wskaźniki są dodatnie (47 regionów)

• Regiony o pogarszających się wynikach, w których tylko 1–2 wskaźniki są dodatnie (5 regionów, w tym Akwitania i Majotta we Francji, Gießen w Niemczech i Północno-Wschodnia Szkocja w Zjednoczonym Królestwie).

Pomiar postępu społecznego na szczeblu regionalnym w Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby inwestycje europejskie, krajowe i regionalne wspierały cele określone w Europejskim filarze praw socjalnych. Dlatego też

Od 2018 r. Komisja Europejska monitoruje postępy państw członkowskich za pomocą tablicy wskaźników społecznych, która zawiera 12 kluczowych wskaźników obejmujących takie aspekty jak bezrobocie, edukacja, opieka nad dziećmi, opieka zdrowotna i umiejętności cyfrowe.

Jednakże KR, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE, ubolewa nad tym, że obecna tablica wskaźników społecznych zawiera jedynie dane ze szczebla krajowego. Opublikowana w piątek regionalna tablica wskaźników społecznych pokazuje, że można już w pewnym stopniu mierzyć postępy regionów UE dzięki wykorzystaniu dostępnych danych Eurostatu.

kic/TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25