facebook RSS # #

16.02.2020 23:30

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-23 14:31       aktualizacja: 2019-09-23 14:36       WIADOMOŚCI
  A A A

Klasyfikacja pensji. RIO: wynagrodzenie urzędnika to nie wydatek majątkowy

Klasyfikacja pensji. RIO: wynagrodzenie urzędnika to nie wydatek majątkowy
Fot. Fotolia
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych nie stanowią wydatków majątkowych – podkreśliła RIO w Kielcach.

Miasto Kielce zwróciło się do RIO z pytaniem, czy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację zadań inwestycyjnych i ponoszone w związku z realizacją konkretnej inwestycji, należy finansować z wydatków majątkowych i klasyfikować do paragrafu 605? 

Zdaniem samorządu wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe (w tym m.in. Biuro Inwestycji w Urzędzie Miasta Kielce) w czasie realizacji zadania inwestycyjnego i w celu wytworzenia aktywów trwałych, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, należy klasyfikować jako wydatki majątkowe w paragrafie 605 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). „Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w efekcie końcowym stanowić będą wartość środka trwałego” – zaznaczył urząd w piśmie do RIO. 

Izba nie podzieliła jednak tej argumentacji. W ocenie RIO, ze względu na oczywisty rodzaj wydatku jak również brak jakichkolwiek objaśnień w zakresie ich stosowania, "nie ma podstaw do częściowego rozksięgowywania ponoszonych przez jednostkę budżetową wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, w celu zaliczenia ich do wydatków majątkowych, w związku z wykonywaniem przez pracowników czynności służbowych pośrednio związanych z realizacją inwestycji".

Zdaniem Izby wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pochodne od tych wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z ich funkcjonowaniem rodzajowo jak również ze względu na podstawę prawną ich ponoszenia nie stanowią wydatków majątkowych. RIO wskazała przy tym, że rozstrzyganie o zaewidencjonowaniu określonych zdarzeń społecznych, gospodarczych, administracyjnych, udokumentowanych dowodami źródłowymi, co do zasady określają przepisy prawa materialnego.  

RIO przypomniała, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, klasyfikuje się, według: 

1) działów I rozdziałów - określających rodzaj działalności;
2) paragrafów - określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

Z kolei podziałki klasyfikacyjne paragrafów wydatków określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). 

Załącznik nr 4 do w/w Rozporządzenia, zawiera min. następujące podziałki: 
§ 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników, 
§ 411 ‚Składki na ubezpieczenie pracowników, 
§ 412 »Składki na Fundusz Pracy°, 
§ 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych". 

mp/
TAGI: PŁACE , RIO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25