facebook RSS # #

05.12.2019 00:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-26 15:39       aktualizacja: 2019-11-26 15:42       WIADOMOŚCI
  A A A

Rejestracja zgonu. Będą zmiany w przepisach o dokumentowaniu i rejestracji zgonów

Rejestracja zgonu. Będą zmiany w przepisach o dokumentowaniu i rejestracji zgonów
Fot.PAP/J.Bednarczyk
Wprowadzenie instytucji koronera zakłada przygotowany przez ministerstwo zdrowia projekt nowelizacji ustawy o stwierdzaniu, rejestracji i dokumentowaniu zgonów.

O zmiany w przepisach od dawna wnioskowały samorządy. Związek Powiatów Polskich podnosił, że obowiązujące przepisy pochodzą jeszcze z lat 50. i 60. ubiegłego wieku i nie przystają do realiów. Mowa w nich m.in., że starosta jest uprawniony do wskazania innej niż lekarz osoby powołanej do stwierdzania zgonu. Tymczasem, jak wskazywał ZPP, zgodnie z aktualną opinią ministra zdrowia tylko lekarz jest osobą uprawnioną do stwierdzania zgonu.

Przygotowywane przepisy nowelizacji zakładają m.in., że osobami właściwymi do stwierdzania zgonu mieliby być:

- lekarz zespołu podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę nad osobą, której zgon ma być stwierdzony, jeżeli zespół ten ma siedzibę na obszarze gminy właściwej dla miejsca ujawnienia zwłok;

- lekarz sprawujący opiekę medyczną w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w którym zgon osoby ma być stwierdzony;

- lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy ujawnienie ciała osoby bez oznak życia nastąpiło w obszarze i czasie jego działania;
 
- lekarz sprawujący opiekę medyczną w podmiocie (w miejscu), w którym zgon osoby ma być stwierdzony, w innym niż podmiot leczniczy;

- lekarz specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego albo ratownik medyczny podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w przypadku:
a)    odstąpienia od prowadzenia medycznych czynności ratunkowych w sytuacji stwierdzenia pewnych znamion śmierci u ratowanej osoby w trakcie prowadzenia tych czynności,
b)    stwierdzenia po przybyciu na miejsce zdarzenia znamion śmierci u osoby wobec, której miały być podjęte medyczne czynności ratunkowe;

- lekarz, z którym zawarta została przez wojewodę umowa o wykonywanie czynności koronera.

Wykaz koronerów prowadziłby wojewoda, który udostępniałby ten wykaz podmiotom działającym na obszarze województwa wykonującym działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dysponentom zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorniom medycznym, podmiotom leczniczym i innym jednostkom organizacyjnym, w których jest sprawowana opieka medyczna, zakładom medycyny sądowej uczelni medycznej oraz jednostkom Policji, prokuratury, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej, a także właściwej okręgowej radzie lekarskiej.
 
Projektowane przepisy określają też m.in. dane wchodzące w skład karty zgonu składającej się z trzech części przeznaczonych do zarejestrowania zgonu, dla administracji cmentarza oraz dla potrzeb statystyki publicznej oraz sposób i tryb jej przekazywania.

Zgodnie z projektem, kartę zgonu przekazuje się w jednym egzemplarzu podmiotowi posiadającemu prawo do pochowania (osoby, podmioty i instytucje wymienione w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych); następnie podmiot posiadający prawo do pochowania przedkłada ją kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który uzupełnia odpowiednią część karty zgonu wraz z adnotacją o zarejestrowaniu zgonu w rejestrze stanu cywilnego lub adnotacją o zgłoszeniu zgonu, jeżeli z powodu niedostępności rejestru nie jest możliwe zarejestrowanie zgonu w dniu jego zgłoszenia. Adnotacja taka jest wymagana również w przypadku, gdy zwłoki są przekazywane uczelni medycznej albo uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Podmiot, któremu została wydana karta zgonu, przekazuje odpowiednią część karty zgonu administracji cmentarza w celu pochowania.

Projektowane przepisy zakładają też kodowanie przyczyny zgonu zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Wykonanie tego obowiązku będzie zapewniał wojewoda. Samo kodowanie ma umożliwić "dokładne mapowanie przyczyn zgonów na danym obszarze i dywersyfikację środków przeznaczanych na ochronę zdrowia".    
 
Dla samorządów zmiana oznacza:

- w przypadku urzędów stanu cywilnego - zmianę w sposobie funkcjonowania, stosowanie nowych regulacji prawnych;

- w przypadku urzędów wojewódzkich - pokrywanie wynagrodzenia koronera i kosztów dojazdu do miejsca wezwania oraz wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do konsultacji za pośrednictwem łącza telemedycznego oraz za jej przeprowadzenie; pokrywane ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest wojewoda, kosztów związanych z przeprowadzeniem procedur postępowania ze zwłokami pacjenta, o których mowa w art. 28, art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; prowadzenie wykazu lekarzy uprawnionych do stwierdzania zgonu;

- dla powiatów - konieczność zapewnienia oraz zorganizowania przewozu zwłok do podmiotu posiadającego prawo do ich pochowania albo o przewiezieniu zwłok do wskazanego podmiotu, spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach do przeprowadzania badania pośmiertnego, w celu przeprowadzenia takiego badania.

Źródłem finansowania nowych rozwiązań ma być budżet państwa w części, której dysponentami są właściwi wojewodowie.

js/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-29 08:50:14
usc dolnośląskie: Może w końcu ZOSTANIE WPROWADZONY w KARCIE ZGONU NORMALNY SYSTEM wpisywania daty, tj. DZIEŃ-MIESIĄC-ROK, a nie stwarzający problemy i oderwany od rzeczywistości ROK-DZIEŃ-MIESIĄC!!!
 
2019-11-27 13:47:19
A.Nowak: A odmiejscowienie zgłosszenia zgonu? Znacznie ułatwiałoby ludziom załatwianie formalności i odciążyło duże usc ...
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25