facebook RSS # #

05.12.2019 23:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-02 13:38       aktualizacja: 2019-12-02 13:54       WIADOMOŚCI
  A A A

Bolesławiec: Powraca podatek od budynków mieszkalnych

Bolesławiec: Powraca podatek od budynków mieszkalnych
Fot. UM Bolesławiec
Przygotowania budżetu miasta Bolesławca na 2020 rok zmusiły samorząd miejski do zmiany dotychczasowej polityki podatkowej.

Jest to wynik przerzucania na samorząd lokalny kosztów polityki rządowej. Uderzają w nas ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, skutki podwyżek wynagrodzeń w oświacie oraz skutki podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania, podwyżki cen energii, wzrost kosztów usług, niedofinansowanie zadań zleconych. Brak rekompensat tych pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych prowadzi wprost do uszczuplenia dochodów własnych w budżecie miasta Bolesławca.

Przez pięć lat, w okresie stabilnej sytuacji finansowej miasta, udało się utrzymać w Bolesławcu zwolnienie z podatku od budynków mieszkalnych lub ich części mieszkalnych oraz gruntów. Utrzymanie tego zwolnienia zakładała również wieloletnia prognoza finansowa, która jest istotnym instrumentem planowania finansowego w samorządzie. Jednakże decyzje rządu dotyczące podatków, podwyżki w oświacie, skutki podniesienia płacy minimalnej oraz wzrost kosztów usług drastycznie obciążają budżet miasta Bolesławca, w konsekwencji wymuszając zmiany w polityce podatkowej samorządu miejskiego. W celu zrównoważenia budżetu samorząd miejski zmuszony jest przywrócić podatek od budynków mieszkalnych lub ich części mieszkalnych oraz gruntów i zmienić stawki podatków i opłat lokalnych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że gmina nie ma własnych pieniędzy. W 2020 r. na ubytek w budżecie miasta Bolesławca składają się głównie: wzrost kosztów – w tym płac - w oświacie w wysokości ok. 4 mln zł, opłaty za energię elektryczną – ok. 1 mln zł (przy założeniu utrzymania ceny energii przez cały rok), wzrost płacy minimalnej - ok. 1 mln, wzrost cen na usługi pozostałe – ok. 2 mln zł, w sumie ok. 8 mln zł. W celu zrównoważenia budżetu miasta Bolesławca nieodzownym elementem będzie wzrost podatków lokalnych, który wyniesie w sumie ok. 5,5 mln zł. Jak widać konieczne będą i inne oszczędności.

Jedną z głównym pozycji w budżecie stanowią wydatki oświatowe. Należy zwrócić uwagę, że wydatki na oświatę ogółem w 2020 r. wyniosą ponad 52 mln zł, w tym środki z budżetu miasta Bolesławca ponad 22 mln zł. Niecałe 30 mln zł stanowić będą dotacje i subwencja z budżetu państwa. Symptomatyczny jest również fakt, iż wpływy z podatku PIT w tym roku po raz pierwszy zanotowały spadek w budżecie miasta, ponad pół miliona złotych mniej.

Rada Miasta Bolesławiec określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1398 z późn. zm. ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 847 zł, b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.414 zł, c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.696 zł.
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ( stawki podatku w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu – dostępne w tabeli na www.boleslawiec.eu)
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.979 zł,
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa – dostępne w tabeli na www.boleslawiec.eu)
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.696 zł,
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - stawki podatku w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy– dostępne w tabeli na www.boleslawiec.eu)
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: a) mniejszej niż 22 miejsca – 2.003 zł, b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2.533 zł.
Dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na obszarze miasta Bolesławiec od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, zdefiniowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych:
- sprzedaż przez osoby fizyczne, działkowiczów i rolników drobnych ilości produktów rolno- spożywczych pochodzących z własnej działki, gospodarstwa rolnego lub uprawy – za zajęcie powierzchni 1 m kw. – 5,00 zł;
- sprzedaż z samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub przyczepy – 15,00 zł; a)za zajęcie dodatkowej powierzchni poza samochodem za 1 m kw. powierzchni – 11,00 zł;
- sprzedaż prowadzona na stoiskach i straganach - za zajęcie powierzchni: a) do 2 m kw. – 5,00 zł, b)za każdy dodatkowy 1m kw. powierzchni, powyżej 2 m kw. – 3,00 zł;
- sprzedaż towarów wystawionych poza nieruchomość za zajęcie powierzchni: a) do 5 m kw. – 5,00, b) za każdy dodatkowy 1 m kw. powierzchni, powyżej 5 m kw. – 3,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat podatków i opłat znajdują się na stronie Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25