facebook RSS # #

25.01.2020 21:45

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-14 12:09       aktualizacja: 2020-01-14 05:58       WIADOMOŚCI
  A A A

Częstochowa: Wsparcie w trudnej życiowej sytuacji

Częstochowa: Wsparcie w trudnej życiowej sytuacji
Fot. UM Częstochowa
Częstochowa bierze udział w projekcie, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i podmiotami lokalnymi na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej życiowej sytuacji. Zawiązano Partnerski Zespół Kooperacyjny. W jego skład weszli przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, a liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” jest realizowany na terenie czterech województw, w kilkudziesięciu gminach i powiatach. Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W każdej gminie i powiecie, które przystąpiły do projektu, powoływane są Partnerskie Zespoły Kooperacyjne. Ich zadaniem jest, w pierwszej kolejności, wypracowanie zasad współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami i podmiotami w oparciu o założenia modelu przygotowanego przez ekspertów. W kolejnym etapie partnerzy, bazując na zasadach opisanych w modelu, oferują wsparcie rodzinom i osobom przeżywającym trudności, które - dzięki zacieśnieniu współpracy oraz wypracowaniu zasad i modelu kooperacji - ma być jeszcze skuteczniejsze. Projekt ma charakter pilotażowy, wnioski z jego realizacji, stworzone narzędzia i zasady współpracy będą stanowić rekomendację dla podmiotów, które będą realizowały model kooperacji w przyszłości.

U podstaw modelu kooperacji wielosektorowej stoi fakt, że osoby wymagające wsparcia borykają się zazwyczaj z kilkoma bardzo złożonymi problemami. Pomoc w ich pokonaniu powinna więc dotyczyć wielu aspektów i dziedzin życia, w którą zaangażowane będą różne instytucje i organizacje.

- Rodziny i osoby, którym pomagamy zazwyczaj przeżywają kryzys wynikający z nawarstwienia się wielu trudności, często trwających od lat – podkreśla Małgorzata Mruszczyk, dyrektor MOPS. - Może istnieć na przykład problem uzależnienia u rodzica i równolegle problemy związane z edukacją i wychowaniem dzieci, problemy zdrowotne, z zatrudnieniem i wiele innych, które sprawiają, że rodzina nie potrafi samodzielnie sobie poradzić. W takim przypadku pomoc jednej instytucji nie wystarcza. MOPS od lat współpracuje z różnymi podmiotami, jednak sformalizowanie tych działań, a przede wszystkim wypracowanie wspólnych narzędzi i zasad tej współpracy, daje możliwość jeszcze pełniejszego i bardziej efektywnego wsparcia dla naszych podopiecznych.

W Częstochowie pomocą w ramach projektu objęto kilka rodzin zamieszkujących Tysiąclecie. Liderem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego (PZK) w naszym mieście jest MOPS, a jego członkami przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Gospodarski Mieszkaniowej TBS, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie i Fundacji dla Rozwoju. Uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego oraz wręczenie kooperantom certyfikatów odbyło się 10 stycznia, podczas spotkania w Częstochowskim Parku Przemysłowo Technologicznym.

Zawiązanie zespołu partnerskiego przyczyni się m.in. do przełamania dotychczasowych ograniczeń, a także do pogłębienia wiedzy o sposobach działania i zakresach kompetencyjnych poszczególnych instytucji. Partnerstwo to też kapitał relacji - kooperacyjnie znaczy szybciej, skuteczniej, łatwiej. Współpraca pozwala na dostrzeżenie problemów z różnych perspektyw, zwiększa efektywność i kompleksowość pomocy.
Kooperacja to także możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału lokalnego. Każdy z partnerów ma do zaoferowania inne formy wsparcia czyli usługi. Zostają one opisane i razem tworzą tzw. „lokalny koszyk usług” - to całość oferty jaką partnerzy mają do zaproponowania rodzinie czy osobie potrzebującej wsparcia. W zależności od tego jaka pomoc będzie potrzebna w danym momencie, z „koszyka” będą wybierane najodpowiedniejsze usługi.

Model zakłada też aktywny udział osób objętych pomocą, w opracowaniu i wdrażaniu ścieżki wychodzenia z kryzysu - takie podejście ma aktywizować i motywować rodziny i osoby korzystające ze wsparcia do włączenia się w proces zmiany swojej życiowej sytuacji. W związku z tym budowanie ścieżki pomocy dla danej rodziny lub osoby, dobieranie form pomocy z „koszyka” odbywa się, za jej zgodą oraz przy jej aktywnym udziale, podczas spotkań tzw. zadaniowego zespołu kooperacyjnego (ZZK). W jego skład, oprócz beneficjentów wsparcia, wchodzą przedstawiciele partnerów, których usługa jest oferowana w danym momencie, a także pracownicy socjalni MOPS jako moderatorzy i osoby, które współpracują z rodziną na co dzień.

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Model wypracowany będzie w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców).
Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE to 9 966 995,50 zł, w tym dla Województwa Śląskiego wynosi 3 919 391,30 zł.

Olga Dargiel, MOPS
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25