facebook RSS # #

24.05.2018 09:41

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-14 15:44       aktualizacja: 2016-01-14 16:40       Wiadomości PAP
  A A A

Rząd zastrzeżeń. Rada ministrów o propozycji zmian w finansowaniu jst

Rząd zastrzeżeń. Rada ministrów o propozycji zmian w finansowaniu jst
Rząd nie poparł obywatelskiego Fotolia
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego bez rekomendacji rządu.

W  stanowisko rządu do projektu ustawy podkreślono, że projektodawcy nie wzięli pod uwagę licznych rozwiązań, które miały  pozytywny wpływ na gospodarkę finansową samorządów. Rada Ministrów uznała, że „nie można pozytywnie odnieść się do przedłożonego projektu".

Projekt, będący inicjatywą korporacji samorządowych, zakłada zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): gmin - z 39,34 proc. do 48,78 proc., powiatów - z 10,25 proc. do 13,03 proc., województw - z 1,60 proc. do 2,03 proc.

Projektodawcy postulują też utworzenie nowej części subwencji ogólnej - subwencji ekologicznej - dla gmin, na terenie których znajdują się obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Proponują ponadto, by uzupełnić subwencję ogólną o część rekompensującą dochody utracone w wyniku zmian w ustawach dotyczących dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Miałoby to częściowo wyrównać ubytek w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, spowodowany wprowadzeniem w latach 2005-2011 wielu zmian ustawowych. Tymczasem, jak podkreślono w stanowisku rządu do obywatelskiego projektu ustawy, przedstawione rozwiązania odzwierciedlają tylko jedną stronę rachunku.

„Wynika to (...) z faktu, iż nie dokonano podsumowania zmian w regulacjach prawnych, które co do zasady zwiększyły dochody jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto projekt nie uwzględnia zmian w systemie prawnym i w otoczeniu tego systemu, które od momentu przygotowania projektu, tj. od roku 2011, zmieniły porządek prawny, który ma wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego" - napisano w rządowym stanowisku.

W tym czasie, jak zaznaczono, na wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT wpływa utrzymanie na stałym nominalnym poziomie wysokości progu dochodowego oraz kwoty zmniejszającej podatek, a także pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Wzrost dochodów w 2011 r. w stosunku do 2010 r. oszacowano z tego tytułu na 600 mln zł.

W stanowisku rządu zwrócono również uwagę na ustawę z 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która wprowadziła zmiany zasad amortyzacji. Szacowane skutki tych zmian zwiększają dochody jednostek samorządu terytorialnego o 157,3 mln zł.

Projektodawcy nie wzięli też pod uwagę - zauważono w stanowisku rządu - wprowadzenia (od 2011 r.) rozwiązania pozwalającego na wyodrębnianie w gminach funduszu sołeckiego i refundację części wydatków z budżetu państwa, która tylko w 2015 r. wyniosła 90 mln zł.

Jak zaznaczono, w ciągu trzech lat od złożenia projektu ustawy w Sejmie (projekt wpłynął do laski marszałkowskiej w 2012 r.) zaszły zmiany, które nie mogą być pominięte przy ocenie proponowanych rozwiązań. „Tym samym, już z tego punktu widzenia, wskazane przez projektodawców wyniki nie mogą być przyjęte w przedstawionej formie" - czytamy w rządowym dokumencie.

W tym miejscu wymieniono m.in. nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w szczególności wprowadziła zmiany w zakresie ulgi na internet i w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci. W efekcie szacuje się, że dochody jednostek samorządu terytorialnego wzrosły w 2014 r. o 225 mln zł.

Z kolei ustawa z 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany m.in. w podatku leśnym, w podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych oznacza - według strony rządowej - wzrost dochodów gmin o ok. 300 mln zł.

Dodatkowo wprowadzając dotacje dla gmin na upowszechnianie wychowania przedszkolnego w 2014 r.  samorządom przekazano 1,57 mld zł,  w 2015 r. - 1,64 mld zł.  

W stanowisku rządu czytamy, że zaproponowane w projekcie rozwiązania nie uwzględniają również wzrostu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych. Ze sprawozdań z wykonania budżetów samorządowych wynika, że w latach 2005-2011 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z budżetu państwa 40,4 mld zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W latach 2011-2014 była to kwota 27,3 mld zł.

Jak wyliczają przedstawiciele rządu, w latach 2005-2011 dochody jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 66,5 proc., dochody bez środków UE wzrosły w tym czasie o 54,8 proc., natomiast dochody własne - o 52,3 proc. Z kolei w latach 2011-2014 było to odpowiednio 13,4 proc., 13,7 proc. i 17,9 proc.

Tymczasem z przyjętego przez Radę Ministrów stanowiska wynika, że wprowadzenie regulacji zawartych w obywatelskim projekcie ustawy spowodowałoby skutki finansowe dla budżetu państwa - w warunkach 2015 r. - w łącznej wysokości 11,7 mld zł,  a nie jak podano w projekcie 8 mld zł. „Dodatkowe skutki dla budżetu państwa będzie powodować wprowadzenie subwencji rekompensującej ubytek w dochodach samorządowych z tytułu zmian w ustawach" - podkreślono w stanowisku.

Jak wskazano w dokumencie, w projekcie ustawy pod uwagę nie wzięto również wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zalecił dokonanie zmian w obowiązującym systemie finansowania samorządów, nad którym trwają obecnie prace.

Zauważono, że zaproponowana konstrukcja ustawy, opierająca się na podniesieniu udziału w podatku PIT, ugruntowuje obecny system finansowania i pogłębi różnice w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślono, że proponowane zmiany w systemie finansowania samorządów nie mogą następować w oderwaniu od planowanych reform, które sprzyjając rozwojowi gospodarczemu, wzrostowi zatrudnienia, wzrostowi plac, mają mieć pozytywny wpływ na sytuację finansową samorządów.

Przypomniano również, że w wyniku reformy samorządowej jednostkom samorządu terytorialnego przekazano zadania publiczne wraz ze środkami finansowymi na ich realizację, nie przejęły one jednak kosztów obsługi długu publicznego. Ponadto, jak wskazano w stanowisku rządu, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki unijne, jednocześnie nie partycypując w kosztach członkostwa w Unii.

/kic/Serwis Samorządowy PAP

TAGI: FINANSE , RZĄD
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25