facebook RSS # #

24.04.2018 16:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-26 15:59       aktualizacja: 2016-01-26 16:40       Wiadomości PAP
  A A A

Dobra zmiana. Minister cyfryzacji obiecuje słuchać i prosi o propozycje

Dobra zmiana. Minister cyfryzacji obiecuje słuchać i prosi o propozycje
Zapraszamy do nadsyłania propozycji
- pisze Anna Streżyńska
Fot.PAP/J.Turczyk
Musimy zakończyć rozpoczęte procesy, ale w oparciu o stały kontakt z Państwem będziemy ustawicznie monitorować potrzeby i odpowiadać na nie – pisze minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Resort zaprasza do komentowania i nadsyłania propozycji.

Musimy zakończyć rozpoczęte przez poprzedników procesy i do nich się odnosimy, ale w oparciu o stały kontakt z Państwem będziemy ustawicznie monitorować potrzeby i odpowiadać na nie – pisze minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Resort zaprasza do komentowania i nadsyłania propozycji.

Opinie i uwagi można przesyłać na adres: KonsultacjeBM@mc.gov.pl.  

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło kierunki Działań Strategicznych w obszarze informatyzacji usług publicznych.

Publikujemy list minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej opublikowany na www resortu:

„Obejmując Ministerstwo Cyfryzacji, musieliśmy wejść w szereg procesów, które były w toku. Zmierzające do końca projekty informatyczne, z uwagi na zamkniętą perspektywę budżetową 2007-2013, wymagały odbioru i rozliczenia.

Licząc się ze zrealizowanymi dotychczas inwestycjami i podjętymi w minionych latach decyzjami, nie wykluczamy jednak ich modyfikacji lub wręcz naprawy. W związku z powyższym, należy wskazać, jakie są nasze cele na rok 2016 - rok przełomu i #DobrejZmiany.

Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom szybkich i wygodnych e-usług ze strony administracji publicznej, przygotowanie narzędzi informatycznych do obniżenia kosztów funkcjonowania państwa oraz zredukowanie lub zlikwidowanie strat ponoszonych przez sektory publiczne, w których do tej pory nie rejestrowano poszczególnych transakcji i nie rozliczano ich z wykorzystaniem wiarygodnych danych.

W szerszym kontekście działań całego rządu, nasze cele i działania mieszczą się zarówno w planie uproszczenia prawa i redukcji jego zbędnych uciążliwości, jak i planie rozwoju gospodarczego oraz pobudzania innowacyjności.

W tym celu konieczne jest zarówno określenie nowej roli ministra cyfryzacji w administracji publicznej, wyposażenie go w odpowiednie narzędzia, jak i budowa prawidłowych relacji z innymi rządowymi i pozarządowymi interesariuszami procesów cyfryzacyjnych.

Przedstawiony Państwu dokument stanowi plan na 2016 r., wybiegający tam, gdzie to konieczne w lata następne w celu pokazania wizji docelowej. Jak wspomniałam wyżej, dokument jest zdeterminowany stanem informatyzacji państwa, jaki zastaliśmy, i pytaniami, które zostały wprawdzie zadane, ale nie udzielono na nie odpowiedzi. Dlatego w dużej mierze skupia się na rozwiązaniu najpilniejszych problemów.

Nasz plan ma charakter `agilowy`, bo wymagania naszego klienta (społeczeństwa) ewoluują podczas trwania całości tego specyficznego projektu, jakim jest cyfryzacja państwa. Musimy zakończyć rozpoczęte przez poprzedników procesy i do nich się odnosimy dziś, ale w oparciu o stały kontakt z Państwem będziemy ustawicznie monitorować Państwa potrzeby i odpowiadać na nie.

Chcemy, żeby wszyscy uczestniczyli w planowaniu cyfryzacji państwa jako mechanizmu transformacji państwa i pogłębiania demokratycznego uczestnictwa.

Zapraszamy zatem do komentowania i nadsyłania propozycji. Bardziej szczegółowe rozwiązania, nie mieszczące się w formule dokumentu, zostaną wprowadzone do osobnej tabeli, którą zaczęliśmy prowadzić w związku z żywym Państwa uczestnictwem w tej #DobrejZmianie od początku Ministerstwa Cyfryzacji, i wykorzystane w miarę możliwości w naszej bieżącej pracy”.

Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji


Na stronie internetowej resortu czytamy, że „w dzisiejszych czasach szeroko rozumiana cyfryzacja to element łączący wszystkie obszary gospodarki, aktywności zawodowej oraz życia prywatnego”.

Według ministerstwa należy wspierać strategię budowy społeczeństwa informacyjnego połączoną ze sprawną koordynacją tego procesu. Kierunki zostały zauważone w expose premier Beaty Szydło, gdzie wprost zostały zaakcentowane konieczne działania w zakresie: rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, wspierania innowacyjności, zwiększania efektywności wydatkowania środków unijnych, współpracy biznesu z nauką, odbudowy polskiej dyplomacji ekonomicznej, budowy społeczeństwa obywatelskiego i nowych kompetencji niezbędnych do korzystania z nowych udogodnień a także aktywnego uczestnictwa w Industry 4.0.

Jak podkreśla resort, brak spójnej strategii, niejasne przepisy, złe praktyki oraz braki kompetencyjne opóźniają wdrażanie polskich projektów cyfryzacyjnych. Skutkiem tego administracja nie jest w stanie zarządzać w oparciu o ustandaryzowane dane, instytucje nie wymieniają się informacjami które posiadają, a obywatele i przedsiębiorcy mają słaby dostęp do cyfrowych usług państwa.

Warunkiem sprawnego obiegu informacji jest sprzętowa infrastruktura teleinformatyczna. Zgodnie z przyjętą Europejską Agendą Cyfrową Polska zobowiązana jest do 2020 r. zapewnić wszystkim dostęp do szerokopasmowego Internetu. Realizacja ww. zadania wymaga również szybkich i konkretnych inwestycji.

Według ministerstwa cyfryzacja to transformacja państwa, a nie zakup systemów i sprzętu. Za pomocą nowoczesnych technologii państwo może stać się usługowe. Ma szybciej się rozwijać, stawać się bardziej przyjazne i wspierać potrzeby obywateli oraz przedsiębiorców.

Każdy polski obywatel oraz przedsiębiorca powinien móc załatwić drogą elektroniczną dowolną sprawę na styku z administracją publiczną dowolnego szczebla.

Resort wymienia pięć zasad cyfrowego państwa:

Sprawność systemów administracji publicznej jest jednym z warunków stabilności państwa. Pojawiające się w ostatnich latach problemy w informatyzacji, w tym brak odczuwalnych efektów przy poczynionych ogromnych nakładach, istotnie podważają zaufanie obywateli do instytucji publicznych. Realizacja sprawności usługowej państwa wymaga determinacji, koncentracji działań oraz co najważniejsze - uczestnictwa całego rządu i wsparcia wszystkich interesariuszy.

Osiągnięcie założonego powyżej celu wymaga wspólnego wdrożenia szeregu zmian strategicznych skoncentrowanych w 5 podstawowych obszarach:
1. państwo ma być służebne wobec obywatela. Dzięki technologii cyfrowej ma łączyć rozproszone instytucje i zmieniać zagmatwane procedury w spójne i proste usługi.
2. dostęp do sieci oraz usług publicznych musi być bezpieczny dla naszych danych oraz transakcji wszelkiego rodzaju, dokonywanych w sieci;
3. dla realizacji celów e-administracji ale przede wszystkim dla osiągniecia celów społecznych i gospodarczych niezbędne jest przyspieszenie rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej;
4. rozwój innowacyjnej gospodarki potrzebuje bieżącego, łatwego dostępu do danych gromadzonych przez służby publiczne;
5. potrzebujemy stale, niezależnie od wieku, podnosić nasze kompetencje cyfrowe, by efektywnie korzystać z dobrodziejstw cyfryzacji i konkurować na globalnym rynku.

Źródło: MC

kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-01-27 10:46:48
jotka: "Resort zaprasza do komentowania i nadsyłania propozycji"
- proszę bardzo:
Kiedy prywatna firma telekomunikacyjna ma jakiś nowy produkt w formie usługi i/lub urządzenia, to potencjalny konsument jeszcze nie wie, że będzie mu to potrzebne. Trzeba w nim taką potrzebę wywołać. I te firmy to robią, wciskając ludziom rok w rok nowe rzeczy. Szerokopasmowy dostęp dla wszystkich zostanie tak czy inaczej zapewniony tam, gdzie zwrot nakładów jest zapewniony, bo popyt jest realny. Dom buduje się raz w życiu, to papiery do urzędu można dostarczyć osobiście.
Gdyby to, co chce osiągnąć minister cyfryzacji, realizowali przedsiębiorcy, a nie urzędy, to zapewne poszłoby łatwiej. Chociaż pewności nie ma, o czym pani minister dobrze wie na podstawie np. spółki INEA itp.
W urzędach popytu wielkiego nie ma, bo i przymusu nie ma. A poza tym tzw. czynnik ludzki broni się przed cyfryzacją, bo ona bardzo przyspiesza pracę i bardzo obnaża realne kompetencje.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25