facebook RSS # #

26.05.2018 16:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-27 08:22       aktualizacja: 2016-03-01 16:59       Wiadomości PAP
  A A A

Strażak wójt. Czy narusza zakaz łączenia funkcji, ocenia najpierw rada gminy

Strażak wójt. Czy narusza zakaz łączenia funkcji, ocenia najpierw rada gminy
Najpierw ocenia sytuację wójta rada
Fotolia
Rada gminy jest w pierwszej kolejności uprawniona do oceny, czy wójt, będąc prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP narusza zakaz łączenia funkcji – odpowiada MSWiA.

Czy wójt może łączyć stanowisko w urzędzie gminy z funkcją prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - czy taki wójt nie narusza przepisy ustawy antykorupcyjnej? – pyta Czytelnik.

MSWiA przypomina, że wójt w czasie sprawowania mandatu nie może być:
- członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
- zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
- członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
- członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą.

Wójt nie może też:
- posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
- prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Kwestie te regulują przepisy art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Naruszenie przez wójta tych zakazów skutkuje wygaśnięciem mandatu. Podstawą jest tu art. 492 par. 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego. Wygaśnięcie mandatu stwierdza rada gminy w drodze uchwały.

Rada gminy jest w pierwszej kolejności uprawniona do oceny, czy wójt, zajmując równocześnie stanowisko prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, narusza ustawowy zakaz łączenia funkcji, przewidziany w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli rada nie wypełni tego obowiązku, decyzję podejmuje wojewoda, wydając zarządzenie zastępcze.

Od uchwały rady gminy albo od zarządzenia zastępczego wojewody o wygaśnięciu mandatu, wójtowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Pytanie zadał czytelnik, po tym, jak opublikowaliśmy informację o tym, że według CBA, burmistrz złamał ustawę antykorupcyjną, łącząc stanowisko w magistracie z funkcją prezesa koła łowieckiego "Sarna".

Czytaj Burmistrz jak sarna. Znalazł się na muszce CBA, bo był prezesem koła łowieckiego
  

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PRAWO , PROCEDURY
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-03-02 17:54:36
pp: Skoro wójt daje kasę na OSP to ten dawał samo sobie więc jak najbardziej powinien być odwołany
 
2016-03-01 11:53:44
prowadzenie działalności gospodarczej : Ochotnicze straże pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut. Do głównych celów i zadań OSP należą: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,działania na rzecz ochrony środowiska,wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,występy na zawodach sportowo-pożarniczych.W Polsce większość OSP należy do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (ZOSP RP). Wszystko zatem zależy od indywidualnej oceny, czy dana OSP prowadzi działalność gospodarczą.
 
2016-03-01 08:47:19
działalność gospodarcza: Wójt nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Nie dotyczy to wyłącznie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Sady różnie podchodzą do definicji prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenia i coraz więcej jest przypadków utraty mandatów przez radnych z tego tytułu.
 
2016-02-29 14:02:16
jgh: Kluby sportowe też działają w formie stowarzyszeń a istnieje liczne orzecznictwo, z którego wynika, że prowadzą działalność gospodarczą jeżeli z zapisów statutu wynika możliwość pozyskania jakichkolwiek środków z zewnątrz (nawet za reklamę) poza składkami członków. Zatem na gruncie ustawy antykorupcyjnej prowadzenie działalności jest postrzegane szerzej, niż tylko przez pryzmat ustawy o działalności gospodarczej i niejednemu radnemu i wójtowi wygałsł już mandat z tytułu członkostwa w takim stowarzyszeniu.
 
2016-02-29 09:56:04
jgh: kluby sportowe też działają w formie stowarzyszeń a są liczne wyroki sadowe, które mówią o łamaniu zakazu, bo prowadzenie stowarzyszenia jest na gruncie ustawy antykorupcyjnej traktowane jak prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli ze statutu wynika, że stowarzyszenie może w jakiejkolwiek formie uzyskać dochód poza składkami członków.
 
2016-02-29 08:23:28
m.j.: W Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrowane są jednostki OSP jako stowarzyszenia. Zarząd Gminny jest tylko tzw. "czapką" gdzie zasiadają przedstawiciele jednostek. Nie jest ani stowarzyszeniem, ani fundacją. Nie prowadzi też działalności gospodarczej.
A tak na marginesie, czas chyba zmienić, a najlepiej uchylić tą ustawę, która nic nie zwalczyła w swojej historii, tylko napsuła ludziom krwi.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25