facebook RSS # #

27.04.2018 01:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-08 12:16       aktualizacja: 2016-03-15 16:02       Wiadomości PAP
  A A A

Razem bezpieczniej. 3 mln zł na finansowanie przeciwdziałania przestępczości

Razem bezpieczniej. 3 mln zł na finansowanie przeciwdziałania przestępczości
Rząd wspiera lokalne
systemy bezpieczeństwa
Fotolia
Efektywne lokalne działania mogą ograniczyć kradzieże, włamania i patologie. Program „Razem bezpieczniej” przyjęty przez rząd zakłada współpracę z samorządami i ngo.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi. Cel główny i cele szczegółowe programu na kolejne dwa lata wyznaczono, biorąc pod uwagę założenia Strategii Sprawne Państwo 2020 i wyniki poprzedniej edycji.
Dla obywateli wyjątkowo ważne jest zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości pospolitej (kradzieże, włamania), która jest wskazywana jako najbardziej dotkliwa. Ograniczenie takiej przestępczości wymaga tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Program na lata 2016-2017 jest kontynuacją działań prowadzonych w latach 2007-2015. Badanie ich efektywności wypadło pozytywnie, prowadzone będą więc dalsze działania na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach.

Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, który ma zostać osiągnięty przez realizację trzech celów szczegółowych.

Pierwszy to zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Najważniejsze elementy tego działania to doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy służb, instytucji i organizacji działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie efektywnych metod i środków zabezpieczenia mienia.

Program zakłada też przeciwdziałanie patologiom społecznych oraz ochronę dzieci i młodzieży przed przejawami tego zjawiska. Będzie to realizowane m.in. przez inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie odpowiednich postaw dzieci wobec zagrożeń bezpieczeństwa, w tym rewitalizację miejsc i obiektów infrastruktury publicznej wykorzystywanej przez młodych ludzi do spędzania wolnego czasu.

Ważne jest tu także angażowanie społeczności lokalnej do działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w tym przedsięwzięć profilaktycznych, ochrony przed przemocą oraz alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi, np. dopalaczami.

Wśród dzieci i młodzieży upowszechniana będzie profilaktyka rówieśnicza i wolontariat na rzecz bezpieczeństwa, promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych - alkohol, narkotyki.

Założeniem programu jest też organizowanie akcji i inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego mających przeciwdziałać przemocy oraz agresji wśród dzieci i młodzieży. Ważną rolę spełnią debaty społeczne, warsztaty, spotkania oraz inne inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Edukacja dla bezpieczeństwa realizowana będzie w obszarach m.in. cyberprzestrzeni i ruchu drogowego, a także szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej, w tym powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.

Inicjowane będą wspólne działania aktywizujące społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności przeciwdziałanie patologiom, a także zapobieganie przemocy oraz ograniczanie dostępu do narkotyków, alkoholu i substancji psychoaktywnych, np. dopalaczy.

Upowszechniona zostanie wiedza i dobre praktyki w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów.

W ramach programu planowane jest lepsze zagospodarowanie przestrzeni publicznej, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Wdrożone zostaną inicjatywy prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zabezpieczenia mienia.

Dzięki realizacji programu poprawi się wiedza i świadomość społeczeństwa na temat obowiązującego prawa, a także umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz przyjmowania właściwych postaw obywatelskich i społecznych. Organizowane będą kampanie informacyjno-edukacyjne oraz szkolenia i warsztaty na temat bezpiecznych zachowań.

W ustawie budżetowej na 2016 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 3 mln zł na finansowanie zadań programu.

Patronem programu jest Władysław Stasiak rzeczywisty twórca programu. Pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

Źródło: CIR

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25