facebook RSS # #

23.10.2018 12:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-12 15:05       aktualizacja: 2016-09-12 18:09       Wiadomości PAP
  A A A

Pensja niepubliczna. Grzegorz P. Kubalski: tajemnica wynagrodzenia to dobro osobiste

Pensja niepubliczna. Grzegorz P. Kubalski: tajemnica wynagrodzenia to dobro osobiste
Pensje szefów - jawne,
pozostałych - niekoniecznie
Fot.Fotolia
Informacja o wydatkach jednostek samorządu terytorialnego ponoszonych na wynagrodzenia poszczególnych pracowników jest informacją publiczną. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku informacja taka musi być udostępniona – uważa ekspert Związku Powiatów Polskich Grzegorz P. Kubalski.

Prawnik przyznał, że powszechnie przyjmuje się, że w zakresie informacji o sprawach publicznych mieszczą się informacje dotyczące gospodarowania środkami publicznymi, a więc również wydatkami na wynagrodzenia pracowników.

Potwierdził to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 6 marca 2013 roku (sygn. II SAB/Ke 3/13), w którym wskazano, że informacja o wydatkach ponoszonych na wynagrodzenia pracowników stanowi informację publiczną.

- Oznacza to jednak tylko tyle, że informacja taka podlega reżimowi ustawy o dostępie do informacji publicznej - wyjaśnił prawnik.

Sąd, zdaniem Kubalskiego, nie przesądził natomiast o obowiązku udostępnienia takiej informacji, wskazując na konieczność uprzedniego zbadania przesłanek wykluczających udostępnienie danej informacji i ewentualnego wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Przypadki, w których prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu, zawiera ustawa o dostępie do informacji publicznej (art. 5). Jak podkreślił Kubalski, z punktu widzenia tajemnicy wynagrodzeń, której naruszenie jest traktowane jako naruszenie dóbr osobistych, szczególnie istotny jest fragment wskazujący, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 zd. 2).

Przy czym ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Ekspert ZPP zastrzegł, że określenie zakresu tego wyłączenia nie jest rzeczą prostą. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wprowadziła bowiem definicji osoby pełniącej funkcję publiczną.

Dlatego w opinii Kubalskiego, o ile nie ulega wątpliwości, że informacja o wysokości wynagrodzeń osób piastujących funkcję organu, czy też osób zarządzających jednostką samorządu terytorialnego muszą być jawne - co zresztą wielokrotnie podkreślało orzecznictwo sądowe - to w przypadku pozostałych pracowników konieczne jest dokonanie oceny, na ile upublicznienie wiadomości o indywidualnej wysokości wynagrodzeń jest niezbędne z punktu widzenia transparentności życia publicznego i ma znaczenie dla funkcjonowania organu.

– W przypadku negatywnego wyniku takiego testu należy odmówić – w formie decyzji – udostępnienia informacji publicznej – uważa prawnik.

/kic/
TAGI: PŁACE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-09-14 16:59:43
sip: "ekspert" od interpretacji orzeczeń WSA, NSA ? Kto płaci to i wymaga odpowiednich ekspertyz
 
2016-09-13 10:12:43
mały udipczyk: Może ekspert Pan Kubalski nie zapoznał się jeszcze z wyrokiem NSA z 8 lipca 2015 r., I OSK 1530/14 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F6AF497CAC, a posługuje się orzeczeniem kieleckiego WSA z marca 2013 r., w którym tylko sygnalizowano pewne rzeczy.

Kwestia pojęcia osób pełniących funkcje publiczne została dość obszernie opisana w ww. orzeczeniu NSA:

"należy wyraźnie stwierdzić, że pojęcie "osoby pełniącej funkcję publiczną" ma na gruncie u.d.i.p. autonomiczne i szersze znaczenie, niż w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne czy w art. 115 § 13 i 19 Kodeksu karnego. Użyte w art. 5 ust. 2 u.d.i.p. pojęcie "osoby pełniącej funkcję publiczną" obejmuje bowiem każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p., tj. na sferę publiczną. Taka wykładnia odpowiada intencjom twórców u.d.i.p. oraz najpełniej urzeczywistnia dyrektywę konstytucyjną wynikającą z art. 61 ust. 1 ustawy zasadniczej, nie uchybiając art. 51 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP, a zatem znajduje dodatkową podstawę w wykładni prokonstytucyjnej. Godzi się bowiem zauważyć, że ograniczenie dostępności informacji publicznej jest wyjątkiem od zasady (por. ust. 1 i 3 art. 61 Konstytucji RP), a zatem w myśl reguły exceptiones non sunt extendendae ewentualne wątpliwości w tej mierze należało przesądzać na rzecz zasady jawności (zasadę tę potwierdza wyrok NSA z dnia 18 marca 2015 r., I OSK 951/14)".

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25