facebook RSS # #

23.06.2018 23:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-18 15:07       aktualizacja: 2017-04-18 12:53       Wiadomości PAP
  A A A

Audyt przestrzenny. NIK: system planowania przestrzennego w gminach do zmiany

Audyt przestrzenny. NIK: system planowania przestrzennego w gminach do zmiany
Fot. Fotolia
Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców – oceniała Najwyższa Izba Kontroli. Według Izby wadliwie zarządzana przestrzeń prowadzi do niekontrolowanej urbanizacji, lokowania inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, braku pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacji ładu przestrzennego oraz niskiej oceny atrakcyjności polskich miast dla inwestorów.

NIK przeprowadziła szereg kontroli oceniających różne etapy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach, w tym przeznaczanie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe czy realizację innych inwestycji.
Inspektorzy wskazali, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest aktem prawa miejscowego, a co za tym idzie ustalenia zawarte w tym dokumencie wiążą organy gminy jedynie na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obecnie pokrywają zaledwie ok. 30 proc. powierzchni kraju. „W praktyce studium uwarunkowań nie pełni funkcji narzędzia kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy” – oceniła Izba.

NIK zwróciła też uwagę, że dokumenty określające politykę przestrzenną gmin są często nieaktualne i niekompletne. Kontrole wykazały, że w wielu gminach funkcjonowały Studia opracowane i uchwalone na podstawie nieobowiązującej ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Izba poinformowała także, że kontrola w 24 gminach w największym stopniu dotkniętych powodzią z 2010 roku wykazała, że w opracowanych przez gminy Studiach jedynie niecałe 10 proc. powierzchni gmin określono jako tereny zagrożone powodzią.

Ponadto w ocenie NIK miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają niewielki wpływ na zapewnianie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju gmin. „Ciągle na niskim poziomie utrzymuje się tempo wzrostu powierzchni objętych MPZP. Z kolei brak aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powoduje chaos przestrzenny i brak trwałych reguł gospodarowania przestrzenią w gminach” - stwierdzono w raporcie.

Izba wskazała również, że gminy nie podejmują prac nad uchwalaniem miejscowych planów ze względu na związane z tym koszty oraz groźbę wypłaty potencjalnych odszkodowań, w związku ze zmianą dotychczasowego przeznaczenia terenu.

Według ustaleń NIK, na 70 proc. powierzchni kraju podstawowym instrumentem gospodarowania przestrzenią stały się faktycznie decyzje administracyjne, które nie muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W ocenie Izby nie gwarantuje to zachowania ładu przestrzennego i nie prowadzi również do zrównoważonego rozwoju.

NIK wskazała, że w efekcie gospodarowania przestrzenią gminy na podstawie decyzji następuje „dezintegracja przestrzeni, niekontrolowany proces ekspansji miast na tereny niezabudowane, a społeczność lokalna pozbawiona jest udziału w ustalaniu zasad ładu przestrzennego i sposobów gospodarowania i korzystania z przestrzeni.”

Jednocześnie Izba zaapelowała o bezzwłoczne podjęcie działań, prowadzących do zmiany systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce.

W ocenie NIK studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinno być wiążące przy ustalaniu lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji administracyjnej. Ponadto miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny odgrywać główną rolę w procesie kształtowania ładu przestrzennego, a ich opracowanie powinno być obligatoryjne.

Izba zastrzegła także, że decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie mogą być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a okres ich obowiązywania powinien być ograniczony.

Raport uwzględnia kontrole NIK z ostatnich sześciu lat. Izba zbadała 250 gmin, w tym dużą grupę powiatów i większych aglomeracji.

Źródło: NIK

mm/ woj/
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-04-20 08:14:05
urzędniczka w planowaniu przestrzennym: w zupełności popieram i zgadzam się ,,obiema rękami" z czytelniczką !!!
 
2017-04-19 12:53:13
dziara: Wchodzenie z zabudową wysoką na tereny zabudowy jenorodzinnej i pozwolenie na zabudowywanie brzegów jezior i rzek (nierzadko budynkami o potężnych rozmiarach np.wielkości szkół), to zmora dzisiejszych czasów.
 
2017-04-19 08:38:02
czytelniczka: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wydawana na wniosek , nikt jej sam z siebie nie wydaje. Czy na pewno chcecie oddać planistykę społeczeństwu?To nikt inny jak społeczeństwo wnioskuje o wzizt, to społeczeństwo wnioskuje o zwiększenie terenów dla zabudowy w planach miejscowych choć racjonalnie,po analizach to nie ma racji bytu ale ma być ale przecież to dla nich zysk, nie płacą za plan a dostają. Polecam ministerstwu czy NIKowi przyjść na taką sesję rady lub spotkanie konsultacyjne w sprawie planu. A jaka jest wojna jak minister rolnictwa mówi "nie" na klasy I-III dopiero wtedy zaczyna się gehenna bo przecież radni i wójt czy prezydent wszystko mogą. Wytyczne powinny być jasne: odgórnie powinno być ustalone że jeśli gmina robi prognozę demograficzną, analizę ekonomiczną, urbanistyczną w zakresie zapotrzebowania na grunty i jasno wychodzi że grunty które już ma przeznaczone pod zabudowę są wystarczające to wojewoda jako jednostka nadzorująca powinien móc uchylić lub wyciąć nadmiar tych terenów lub uchylać uchwały o przystąpieniu do planu w zakresie wprowadzenia nowych terenów pod zabudowę. Bo do mieszkańców logiczne argumenty ani uzasadnienia, nawet ministra rolnictwa, nie docierają. I zakaz zabudowy powinien również zostać, bo dopuszczenie gdziekolwiek jakiejkolwiek zabudowy to nic innego jak wykonywanie przez gminę infrastruktury, czasem oddalonej od ścisłej zabudowy o kilometry. Zgodzę się z tezą że podatek od nieruchomości powinien być naliczany od przeznaczenia gruntu w planie, może to nieco ostudziłoby zapędy niektórych mieszkańców gdy przyszłoby im płacić za grunt usługowy, mieszkaniowy czy inny który stoi od lat niezabudowany. Z kolei gmina nie powinna płacić za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na klasach I-III, nie dość że trzeba płacić odszkodowania za działki pod drogę, urządzić te drogi to jeszcze trzeba doprowadzić wode, kanalizację i najlepiej gaz oraz internet od razu, no i oświetlenie. I wy myślicie że gmina ma kase na wszystko? Co do uwagi o terenach powodziowych...... ile lat zajęło opracowanie map powodziowych przez inne jednostki niż gminy bo to nie zadanie gminy? I dlaczego RZGW od razu nie mówiło "nie" skoro z prawa wodnego uzgadnia się z nimi plan?I kto tu do kogo ma pretensje o nie ład?
 
2017-04-19 07:35:43
Pan z miasta: W zabudowie przestrzeni można zarzucić wszystko. A wynika to z tego, że wyborcy (suweren) tego chce. Każdy kształtuje zabudowę przestrzeni (swojej działki) jak che. I określanie reguł jest bardzo ale to bardzo kontrowersyjne. To tak jak z ustawą o usunięcie drzew. Każdy chce mieć prawo decydowania o swojej własności i nie liczy się z nikim i niczym (taka nasza rzeczywistość.
 
2017-04-19 07:24:29
jotka: Planowanie przestrzenne wymaga myślenia w perspektywie co najmniej stu lat, a nie najwyżej czterech. Trzeba do niego wiedzy i wyobraźni doświadczonego urbanisty, a nie niewiedzy radnego z wieczorową maturą.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25