facebook RSS # #

21.07.2018 12:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-31 16:33       aktualizacja: 2017-08-01 09:28       Wiadomości PAP
  A A A

Wyprawka szkolna. Zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

Wyprawka szkolna. Zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych
Fot. Fotolia
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna”, który pozwoli uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. Wysokość pomocy będzie wynosiła nawet do 445 złotych.

Celem rządowego programu jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotyczy to uczniów słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, a także uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją) oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera).

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się m. in. osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

1. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
2. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do
4. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Szczegóły w załączniku pod tekstem.

Rodzice, rodzice zastępczy, opiekunowie prawni oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, którzy są zainteresowani dofinansowaniem, powinni złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie wyznaczonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Koszty zakupu podręczników zwrócą dyrektorzy szkół . W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, przez osoby fizyczne, osoby prawne niebędące samorządami albo MON, pomoc wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Jak przypomina resort edukacji, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niezbędne będzie również potwierdzenie zakupu, zawierające: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę i datę zakupu oraz czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

o.kopel
ZAŁĄCZNIKI: MEN
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25