facebook RSS # #

21.09.2018 18:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-21 16:02       aktualizacja: 2017-09-21 16:25       Wiadomości PAP
  A A A

Zaufanie wójta. Sąd: sekretarz to pracownik, do którego wójt ma bezwzględne zaufanie

Zaufanie wójta. Sąd: sekretarz to pracownik, do którego wójt ma bezwzględne zaufanie
Fot. Fotolia
Sąd przyznał rację wójtowi, który chciał przenieść sekretarz na niższe stanowisko, m.in. po tym, gdy usiłowała sprawdzić, czy nie przywłaszczył dokumentów.

Przed Sądem Rejonowym w Puławach odbyła się sprawa z powództwa b. sekretarz przeciwko urzędowi gminy o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie warunków umowy o pracę.

Wójt w piśmie wypowiadającym sekretarz gminy warunki pracy i płacy podał szereg okoliczności, które - w ocenie samorządowca - wpłynęły na utratę zaufania do podwładnej oraz poczucie, że nie spełnia jego oczekiwań, jako sekretarz gminy i wykonuje nienależycie swoje obowiązki. Wójt zaproponował sekretarz zmianę stanowiska pracy na stanowisko ds. kadr i oświaty. Urzędniczka na piśmie oświadczyła jednak, że nie wyraża na to zgody.

Zdaniem sądu najistotniejszą przyczyną podjęcia przez wójta decyzji o przeniesieniu sekretarz na inne stanowisko był fakt, że obie strony utraciły do siebie zaufanie, o czym sekretarz wprost poinformowała swojego przełożonego.

Jak zauważył sąd, kiedy wójt poprosił urzędniczkę o przyniesienie do jego gabinetu akt osobowych wszystkich pracowników, sekretarz sporządziła pismo, w którym wystąpiła o wskazanie sposobu ich zabezpieczenia. Później, gdy wójt poprosił podwładną o zabranie akt z jego gabinetu, urzędniczka powiedziała szefowi, że mu nie ufa i prosi o powołanie komisji, która sprawdzi, czy wszystkie akta, w każdej teczce, są zgodne z wykazem dokumentów. Wtedy wójt zapytał sekretarz, jak wyobraża sobie dalszą współpracę, skoro mu nie ufa, a urzędniczka odpowiedziała, „że (takiej współpracy – red.) sobie nie wyobraża”.

Jak podkreślił sąd, oprócz tego, że urzędniczka wypowiedziała słowa o braku zaufania do swojego przełożonego, poprosiła o powołanie specjalnej komisji, czym jasno dała do zrozumienia, że nie ma pewności, czy wójt, w czasie gdy zapoznawał się z aktami, nie zabrał jakiegoś dokumentu. Takie zachowanie, zdaniem sądu, jest niedopuszczalne. Jak zaznaczono w uzasadnieniu orzeczenia, to wójt kieruje urzędem, odpowiada za wszystkie sprawy i ma oczywiste prawo, aby zapoznawać się z aktami osobowymi podwładnych.

„Jest to zwykłe prawo pracodawcy, zapoznać się z aktami osobowymi pracowników, tym bardziej iż wtedy wójt (…) pracował nad zmianą Regulaminu Organizacyjnego; natomiast nie było rolą powódki, aby zastanawiać się, po co wójtowi te akta osobowe i gdzie je będzie przechowywał, aby były bezpieczne” - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

W ocenie sądu pismo, w którym sekretarz prosiła o podanie sposobu zabezpieczenia akt osobowych, stanowi jaskrawy przejaw braku zaufania do wójta, ale także i dyskredytowania jego osoby. Jak zaznaczono, jeśli pracownik niejako rozlicza przełożonego z tego, gdzie przechowuje on akta, wyraża tym samym przekonanie, że kierownik urzędu nie jest odpowiedzialnym człowiekiem.

W ocenie sądu, utrata zaufania do sekretarz nie wynika z subiektywnych uprzedzeń wójta, który nie może mieć zaufania do osoby zatrudnionej na stanowisku sekretarza gminy, skoro ta podważa jego kompetencje. Jednocześnie sąd zwrócił uwagę, że sekretarz nie miała żadnych podstaw ani merytorycznych, ani formalnych, aby zakładać, iż wójt nie zabezpieczy w prawidłowy sposób akt osobowych oraz że wyjął jakiś dokument z akt.

„Niewątpliwie każdy pracownik, jest zobowiązany do zachowania lojalności wobec pracodawcy, a w tym przypadku powódka zachowała się bardzo nielojalnie wobec wójta (…), przecież w oczach pracowników, którzy zostali powołani do komisji sprawdzającej prawidłowość +zdania+ przez wójta akt osobowych powódce, zaistniała sytuacja była niewątpliwie przejawem nieprawidłowych relacji pomiędzy powódką a wójtem” – zaznaczono.

Dlatego, zdaniem sądu, urzędniczka nie może dalej pracować jako sekretarz, bo jest to stanowisko, na którym może pracować wyłącznie osoba, do której wójt ma bezwzględne zaufanie.

Sekretarz wnosiła o zasądzenie od pozwanego urzędu gminy kwoty blisko 21 tys. zł tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie jej umowy o pracę. Sąd oddalił powództwo.

kic/

Sygn. akt IV P 199/16
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 13 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-26 09:06:20
ja: ......tak samo jak pracownik powinien mieć zaufanie do szefa. Każdy kij ma dwa końce, akta osobowe to dane wrażliwe, nie przenosi się ich od tak, i hurtem do gabinetu szefa. A jakby coś wypadło po drodze i sekretarz by tego nie zauważyła? zapewne sprawa skończyłaby się podobnie.
 
2017-09-25 12:09:07
uli: w większości gmin nie ma już naczelników wydziału organizacyjnego i kadr, bo to sekretarz odpowiada za organizację pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym kadry
 
2017-09-25 09:53:51
Dolphin: Art. 5. 1. W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko
sekretarza gminy, powiatu i województwa, zwanego dalej „sekretarzem”.
1a.3) Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia
stanowiska.
1b.3) Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Przepisu art. 21
nie stosuje się.
2. Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku
urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku
urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym
w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym
w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
3. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.
4. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu
zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.


Kolejny stołek od niczego za kolosalne pieniądze, który dawno powinien zostać ustawowo zlikwidowany. No bo niech mi ktoś wyjaśni co tak naprawdę będzie robił sekretarz w urzędzie gdy nie dostanie upoważnienia o którym mowa w ust.4?
A jeśli je dostanie, to przecież będzie dublował czynności naczelnika wydziału organizacyjnego i głównej kadrowej.
 
2017-09-25 09:13:48
m.j.: Ego Pani sekretarz rozdęte do niewyobrażalnych granic. To wójt jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników. Nie wprowadzono jeszcze instytucji dyrektora generalnego urzędu gminy w postaci sekretarza.
Trochę umiaru i skromności Pani sekretarz.
 
2017-09-23 08:36:50
Polak: Żeby zwalniać odpowiedzialną osobę, która tak naprawdę naraziła nie zaufanie, a dumę nowego szefa i sumiennie i tak naprawdę zgodnie z prawem podeszła do swoich obowiązków, bo akta osobowe w sumie ze względu na mnogość dokumentów, jakie zawierają powinny być przekazywane protokolarnie, to moim zdaniem wymiar sprawiedliwości faktycznie trzeba zreformować. Ciekawe jakby zachował się sędzia, gdyby to on odpowiadał za te dokumenty? Przecież jak któryś z nich by zniknął z akt osobowych, albo zaczął krążyć wśród osób postronnych, to pracownik taki miałby prawo do wystąpienia z roszczeniem o naruszenie dóbr osobistych. Nawet jak upoważnione organy zewnętrzne (PIP, RIO, NIK) żądają akta osobowe, to tez przekazuje się je protokolarnie, choć posiadają upoważnienia.
 
2017-09-22 15:00:04
PIP: aż prosi się kontrola GIODO jak ten wójt zabezpiecza dane wrażliwe z akt osobowych
 
2017-09-22 13:57:09
serio?: I sekretarz oświadczyła wprost, że nie wyobraża sobie dalszej współpracy z Wójtem?
 
2017-09-22 11:22:28
ABBA: A co innego miał zrobić Wójt, skoro Pani Sekretarz odmówiła przeniesienia na inne stanowisko i oświadczyła wprost, że nie wyobraża sobie dalszej współpracy z Wójtem? Miał Ją błagać żeby została i rzucała Mu kłody pod nogi!!!?
 
2017-09-22 10:33:44
Z.Walczak: Postępowanie wójta jak najbardziej uzasadnione, słusznie więc sąd oddalił powództwo. Ton komentarzy - moim zdaniem - świadczy o degrengoladzie umysłowej osób komentujących.
 
2017-09-22 09:21:54
brak słów: żeby zwalniać za szczególną dbałość o dokumenty, w których są dane prawem chronione i które przepisy prawa nakazują odpowiednio zabezpieczać... quo vadis polskie prawo, orzecznictwo...
 
2017-09-22 09:03:16
ranga przewinienia: Znam przypadek, że nowy burmistrz nie zwolnił skarbnika za utratę zaufania, choć miał poważniejsze przewinienia-z braku nadzoru spowodował straty dla gminy. Ale żeby za taką rzecz zwalniać...
 
2017-09-22 08:51:44
urzędnik: Żeby zwalniać za taką pierdółkę. Wstyd Panie wójcie.
 
2017-09-22 08:11:39
nierówne traktowanie w zatrudnieniu: Podstawą wypowiedzenia dla sekretarza była utrata zaufania do pracownika, bo odpowiadał za akta osobowe, a naszej gminie pod bezpośrednim nadzorem skarbnika (a raczej z braku tego nadzoru) doszło do przedawnienia należności gminy i powstania z tego tytułu strat dla gminy (sporządzał sprawozdania Rb-27S o dochodach i Rb-N o należnościach, w których wykazywane są należności, ale nie ich nie weryfikował i nie podejmował żadnych kroków, by je zabezpieczyć), a wójt nie dość, że jej nie zwolnił za utratę zaufania, to jeszcze ją nagrodził. Ranga i powaga wprost nieporównywalna.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25