facebook RSS # #

10.12.2018 11:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-02 13:50       aktualizacja: 2017-11-02 14:17       Wiadomości PAP
  A A A

Nic o nas bez nas. ZGW RP opublikował stanowiska ws. finansów, granic, oświaty i rozwoju

Nic o nas bez nas. ZGW RP opublikował stanowiska ws. finansów, granic, oświaty i rozwoju
Fot. Fotolia
Związek Gmin Wiejskich RP opublikował na swojej stronie internetowej stanowiska po XVII Kongresie Gmin Wiejskich. 

Podczas XVII Kongresu w Ossie ZGW RP podjął stanowiska w sprawie noweli prawa dotyczącego podziału i zmiany granic gmin; finansowania zadań drogowych na obszarach wiejskich; polityki rozwoju obszarów wiejskich; zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oświaty.

Przedstawiciele gmin wiejskich przypomnieli, że od 1992 roku dokonano w Polsce około 400 zmian granic gmin, co oznacza, że podział administracyjny państwa jest od wielu lat płynny.

„W większości przypadków zmian granic gmin dokonywano z pominięciem opinii, a często protestów o dużej skali, mieszkańców obszarów przyłączanych do innych gmin. Taki stan podważa zasadę stabilności terytorialnej gmin, która to zasada leży u podstaw konstytucyjnego statusu gminy” – podkreślono w stanowisku o zmianie granic gmin.

Kongres Gmin Wiejskich "zaapelował o zmianę zapisów części ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i przepisów wykonawczych odnoszących się do zmian granic gmin i procesów ich podziałów celem przyłączenia do obszarów innych gmin”.

Według związku nowelizacja powinna zmierzać w kierunku: „ustawowego wzmocnienia ochrony stabilności terytorialnej gminy wynikającej z umocowania statusu gminy w Konstytucji RP. Precyzyjnego uregulowania przesłanek pozwalających na wszczęcie procedur podziałowych. Uzależnienia zmian od zgody mieszkańców tej części wspólnot, które mają ulec procesom przekształceniom”.

W ramach finansowania zadań drogowych na obszarach wiejskich Kongres Gmin Wiejskich wniósł m.in. o wprowadzenie stałego mechanizmu dofinansowania zadań drogowych w ramach przebudowy, remontów i modernizacji dróg gminnych w formie subwencji drogowej z budżetu państwa.

„Wysokość subwencji drogowej proponujemy ustalać dla gmin w odniesieniu do długości dróg utwardzonych na obszarach wiejskich (drogi gminne zamiejskie) oraz stawki na 1 km drogi utwardzonej w wysokości około 16 tys. zł, co stanowić będzie ok. 1,6 mld zł wydatków rocznych z budżetu państwa na ten cel” – podkreślili uczestnicy kongresu.

W ocenie ZGW, "źródłem finasowania subwencji drogowej nie powinny być dodatkowe daniny czy wzrost opłat akcyzowych dla obywateli, a realny wzrost dochodów budżetu państwa z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego m.in. podatku VAT i opłaty akcyzowej paliw”.

Polityce rozwoju obszarów wiejskich poświęcone zostało kolejne stanowisko. Związek "z nadzieją przyjmujął cele i spodziewane rezultaty wpisane w +Strategię na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju+, przyjętą przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku”.

Jak podkreślono w stanowisku, założenia ujęte w tym projekcie oraz w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”, wkrótce zostaną rozpisane na działania z przyjęciem odpowiednich instrumentów do ich realizacji. Jak podkreślono, może to być „istotnym krokiem w przełamaniu impasu rozwojowego znacznej części obszarów wiejskich i przyczynić się do trwałego, społecznie i gospodarczo zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich”.

„Kongres Gmin Wiejskich solidaryzuje się z samorządami oraz mieszkańcami poszkodowanymi w nawałnicach w bieżącym roku” – zaznaczył związek.

W postulatach zaproponowano m.in. ujednolicenie prawa obowiązującego w sytuacji zagrożenia i precyzyjne określenie w ustawie o zarządzaniu kryzysowym zasady finansowania zadań. 


Przedstawiciele wsi zaapelowali o ustawowe wprowadzenia stałych przepisów „o formach, zakresie i wysokości pomocy dla poszkodowanych oraz zasad ich waloryzowania (np. wysokość zapomogi na bieżące potrzeby dla poszkodowanych nie zmieniła się od 20 lat)”.


Według ZGW RP, uregulowania wymagają metody szacowania strat. Chodzi m.in. o „ujednolicenie zasad szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz płodach rolnych, jednoznaczne określenie kto ma tego dokonywać, według jakich reguł i wytycznych”."W obszarze oświaty najpilniejszą kwestią sygnalizowaną przez nauczycieli i dyrekcje szkół jest potrzeba tworzenia pracowni przedmiotowych. Na ten cel trzeba znaleźć odpowiednie środki finansowe w budżecie państwa" - zaznaczono w stanowisku.

Związek zauważył, że 9 proc. gmin wiejskich spłaca jeszcze kredyty zaciągnięte na budowę budynków gimnazjalnych, a część z nich nie będzie już przydatna w nowej sieci szkolnej. W ocenie ZGW, konieczne będzie wsparcie samorządów w sfinansowaniu skutków zwolnień nauczycieli.

Według gmin wiejskich najważniejszych problemów związanych z prowadzeniem zadań oświatowych przez gminy wiejskie wymieniono m.in. potrzebę objęcia subwencją dzieci 3-5 letnich, zwiększenie maksymalnej liczebności oddziałów przedszkolnych z 25 do 28 dzieci, likwidację dodatków socjalnych lub ich ograniczenie wyłącznie do gmin cierpiących na deficyt kadr likwidacja art.30 a Karty Nauczyciela i wynikającego zeń obowiązku wypłacania dodatków wyrównawczych.

Kongres Gmin Wiejskich odbył się w dniach 19-20 października w Ossie. Stanowiska podjęte na Kongresie publikujemy poniżej.

Stanowisko ws. oświaty

Stanowisko ws. polityki rozwoju obszarów wiejskich

Stanowisko ws. finansowania zadań drogowych na obszarach wiejskich

Stanowisko ws. zmian prawa dot. podziału i zmiany granic gmin

Stanowisko ws. zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych

Czytaj też: 

http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/178269/1-5-tys--etatow-dla-nauczycieli


http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178270/Polityka-wiejska--Wiceminister-rolnictwa-w-ustawie-o-polityce-rozwoju-nie-ma-jasnego-umocowania-polityki-wiejskiej


http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178259/Kongres-wsi--A-Maciejewski-gminy-wiejskie-sie-wyludniaja-


http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178271/W-obronie-JST--Prezydent-samorzady-trzeba-chronic-i-umacniac


http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178245/Kongres-Gmin--Olszewski-Wciaz-czekamy-na-uszczegolowienie-Paktu-dla-wsi-jas/mm/kkż/
TAGI: GMINA , PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-22 23:02:37
Tomasz Wojtania: Aby coś wreszcie w Polsce się zmieniło należy zmienić system zarządzania Państwem. Jest nam potrzebna reorganizacja państwa i WZMOCNIENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE.

Chodzi o to, że Państwo powinno wzmocnić samorząd gminny i miejski konsolidując zadania JST w gminach. Gminy powinny przejąć zadania i mienie powiatu, tak aby mieszkańcy danej gminy wiedzieli co gmina realizuje i jakim majątkiem dysponuje. Ale nie wszystkie zdania powiatu powinny trafić do gminy. Przykładowo urzędy pracy powinny wrócić pod Krajowy Urząd Pracy. Podobnie geodezja, która powinna zostać przekształcona w jednostkę państwową, gdyż zasób geodezyjny to właśność Skarbu Państwa. Drogi powinny być albo gminne albo w gesti GDDKIA.

Powiaty powinny zatem zostać zlikwidowane.

Województwa powinny zostać przekształcone w tworzone z mocy prawa związki komunalne gmin z terenu danego województwa.

Rada gminy wybierałaby jednego swojego przedstawicela do rady takiego związku lub byłby nim z mocy prawa wójt, burmistrz, prezydent.

Na czele takiego województwa powinien stać przedstawiciel rządu czyli wojewoda, a nie marszałek. Rząd musi przecież koordynować swą politykę z samorządem tak aby realizować zadania rządu i samorządu....czyli PAŃSTWA.

Nastąpiłoby wówczas połączenie wojewódzkiej administracji rządowej z samorządową na poziomie regionów, a gminy poprzez przedstawicela miałyby bezpośredni wpływ na to co się dzieje w regionie i w Państwie.

Środkami unijnymi decydowałby region pod kontrolą wojewody czyli państwa.

Powinno się połączyć gminy "obwarzankowe" tak aby na danym terenie był jeden ośrodek decyzyjny ... a nie gmina wiejska i gmina miejska i jeszcze starostwo. To absurd i patologia. I marnotrawstwo środków publicznych, które blokuje rozwój Polski.

Niewątpliwie wzmocniono by samorząd gminny gdyż dziś struktura organizacyjna samorządu jest nieefektywna i zbyt kosztowna. A najlepsze efekty ma samorząd gminny. I ten trzeba wzmocnić.

Powinno się też opracować również plan RESTRUKTURYZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ poprzez reorganizację Rady Ministrów. Minister powinien być odpowiedzialny za swą część budżetu i podległe mu jednostki wykonujące zadania. Tak jak teraz zrobiono ze spółkami Skarbu Państwa. Pieniądze powinny iść przez ministra odpowiedzialnego za swój budżet, a nie przez wojewodę w ślad za zadaniem do danej jednostki działającej w terenie. Powinno się zlikwidować jednostki wojewódzkie działające w zespoleniu pod wojewodą, gdyż inna rola powinna być przypisana wojewodą - zarządzanie regionem. Wojewodowie zarządzającymi regionami powinni przynajmniej częściowo uczestniczyć w pracach Rady Ministrów i współpracować z samorządami tworzącymi region.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25