facebook RSS # #

16.01.2019 14:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-18 14:33       aktualizacja: 2018-01-18 14:34       Wiadomości PAP
  A A A

Przeciw PAG. Gminy wiejskie przeciwko zmianom w poborze opłaty eksploatacyjnej

Przeciw PAG. Gminy wiejskie przeciwko zmianom w poborze opłaty eksploatacyjnej
Fot. PAP/A.Grygiel
Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej pozbawia część gmin dochodów własnych, co jest niezgodne z Konstytucją - alarmuje Związek Gmin Wiejskich RP.

Związek Gmin Wiejskich RP przedstawił negatywne stanowisko wobec projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej przygotowanej przez resort środowiska. Projekt przewiduje m.in. utworzenie nowej państwowej osoby prawnej - Polskiej Agencji Geologicznej wykonującej szeroko rozumiane zadania państwa w dziedzinie geologii oraz modyfikuje dotychczasowy sposób poboru opłaty eksploatacyjnej, pozbawiając gminy części dochodów własnych z tego tytułu.

Z ekspertyzy prawnej przygotowanej na zlecenie ZGWRP wynika, że opłata eksploatacyjna byłaby uiszczana na rachunek bankowy Polskiej Agencji Geologicznej i w stosownych częściach niezwłocznie przekazywana na rzecz gmin oraz NFOŚiGW. Jeśli chodzi o rozdział dochodów z opłaty, nowelizacja przewiduje zmniejszenie dochodów NFOŚiGW do 5 proc. wpływów, wskazując, że ich 35 proc. stanowiłoby dochód PAG.

Ponadto projekt przewiduje ograniczenie łącznej rocznej wysokości dochodów gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej do 500 zł na jednego mieszkańca. Postanawia się przy tym, że nadwyżka wynikająca z różnicy pomiędzy kwotą stanowiącą 60 proc. wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a jej rocznym limitem ma stanowić dochód PAG.

W odniesieniu do powyższych zmian projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy PAG wskazał, że planuje się ograniczenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej należnej gminom - ale wyłącznie dla tych gmin, dla których dochód roczny z tytułu opłaty eksploatacyjnej na głowę mieszkańca wyniósłby więcej niż 500 zł (wg danych z 2015 r. oznacza to zmniejszenie dochodów gmin o 72 mln. zł rocznie).

Jak tłumaczą autorzy projektu celem takiej zmiany ma być pobudzenie nowych obszarów gospodarczych opartych na eksploatacji złóż kopalin.   

Przedstawiciele ZGWRP uważają natomiast, że projekt pozbawia samorządy dochodów własnych co jest niezgodne z Konstytucją. „Projekt ustawy narusza w pierwszej kolejności mającą umocowanie w art. 167 Konstytucji RP zasadę samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, wyrażającą się w szczególności zakazem pozbawiania samorządu terytorialnego dochodów własnych, bez jednoczesnych zmian w zakresie jego zadań" - podkreślił ZGWRP w swoim stanowisku.

Według samorządowców projekt narusza też konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego (w tym jej zasady składowe: przyzwoitej legislacji i ochrony praw nabytych / interesów w toku), pozbawiając tzw. gminy górnicze części dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, „w sposób zupełnie arbitralny, w trakcie okresu eksploatacji złóż i związanej z tym ingerencji w środowisko, w sposób godzący w trwające i zamierzone działania gmin na rzecz tworzących je wspólnot samorządowych, a podyktowane koniecznością niwelacji negatywnych skutków działalności górniczej".

W ocenie ZGWRP projekt w obecnym brzmieniu (z 14 listopada 2017 r.) wymaga - we wskazanym zakresie - modyfikacji i rezygnacji z ograniczenia omawianych dochodów własnych gmin.

ZGWRP zapowiada, że będzie lobbował u nowego ministra środowiska w sprawie zmiany niekorzystnych zapisów nowej ustawy. Zachęca przy tym pozostałe gminy do podejmowania indywidualnych uchwał popierających negatywnego stanowisko ZGWRP wobec obecnej wersji projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25